Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2007 האם חייבים לבדוק את הכליות בבדיקה על שמעית - אולטרה-סאונד- לאחר דלקת בדרכי השתן בילדים קטנים

משלנו
זיהומים  בדרכי השתן פוגעים בין 3%  ל 5% בילדות  וב 1.5% מהבנים. מקובל לבצע בדיקה על שמעית של דרכי השתן לאחר ההבראה כדי לשלול מומים מלידה, - מומים דוגמת זרימה בחזרה של השתן מכיס השתן אל שופכנים, סתימה בדרכי השתן או צלקות בכליות.

מקובל בארץ וכן בכל הארצות של העולם המערבי, כי  רוב הנשים ההרות תיבדקנה בבדיקה על שמעית לגילוי מוקדם של מומים כלשהם, כולל מומים בדרכי השתן. נשאלת אפוא השאלה בדבר הצורך לבדיקה לאחר זיהומים בדרכי השתן, שכן מומים אלה יתגלו עוד בטרם הלידה,  החוקרים במאמר לפנינו השוו בין ממצאי  הבדיקה העל-שמעית  לקראת סוף ההיריון לבדיקה  העל שמעית לאחר זיהום ראשון בדרכי השתן לאחר הלידה. בסקר נכללו 209 ילדים מתחת לגיל חמש שנים, שלקו בזיהום בדרכי השתן. 

 

בניתוח הממצאים, מראים החוקרים שב  96% מהמקרים יש התאמה בין הממצאים בבדיקה בעת ההיריון  לבין ממצאי הבדיקה העל שמעית לאחר זיהום בדרכי השתן. בשמונה מקרים  בלבד נמצאו שינויים פתולוגיים קלים לאחר זיהום בדרכי השתן בעת שהבדיקה העל שמעית בעת ההיריון הייתה תקינה. בכל המקרים האלה השינויים הפתולוגיים לא השפיעו על טיפול הילדים.

 

בדיון החוקרים מציינים שעל אף עלות הבדיקה העל שמעית בשבוע ה 12 ובין השבועות ה 22 לשבוע ה 24 של ההריון מספר רב של נשים הרות פונות לבדיקה זו. במקרים בודדים יימצא מום בדרכי השתן, ואם כן קרוב לוודאי שמום זה יתגלה גם בבדיקה העל-שמעית לאחר זיהום ראשון בדרכי השתן. במקרים בהם נמצא מום בבדיקה לאחר הלידה שלא נראה בעובר, גילוי מום זה לא שינה כהוזה הטיפול בילד. מסקנת החוקרים  היא כי בילדים שטרם הגיעו לגיל חמש ולקו בזיהום בדרכי השתן אינם זקוקים לבדיקה על שמעית וזאת בתנאי שהבדיקה בעובר הייתה תקינה.

 

 המאמר  הופיע בירחון Archives of Disease in Childhood   מחודש יוני 2007.

           

Is omitting post urinary tract infection renal ultrasound safe after normal antenatal ultrasound?

 

Miron D, Daas A, Sakran W et al

Arch Dis Child 2007;92:502-4

 


סגור חלון