Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2009 בתמצית

בזמן האחרון הבאנו מספר מאמרים המשכנעים אותנו שהחיסון נגד שפעת מונע תחלואה באחוז ניכר של האוכלוסייה כולל ילדים. אך יש כאן גם אלמנט של מזל כפי שמתברר מהמאמר הבא. הירחון    Archives of pediatrics and adolescent medicine  מביא בחוברת של אוקטובר 2008 דיווח על חיסון נגד שפעת שהיה פחות מוצלח.  השתתפו בו ילדים בין הגילאים ששה חודשים ועד 59 חודשים בשלושה אזורים שונים בארצות הברית ובשתי עונות שונות. החוקרים לא הצליחו להוכיח שהחיסון היה יעיל. הסיבה לכך הייתה שהרכב הוירוסים בחומר החיסון לא תאמו היטב את הוירוסים שהיו פעילים באותה השנה. המסקנה היא שהיעילות של החיסון עלולה להשתנות מדי שנה  ואין בטחון שהחיסון יהיה יעיל בכל שנה ושנה.

סגור חלון