Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/05/2009 מניעת כאב של חיסונים

מספר החיסונים הניתנים לתינוקות בשנתיים הראשונות לחיים הולך ומתרבה. כל דקירה כואבת ולתינוקות זיכרון  לחוויות כואבות. כל דקירה נוספת גורמת לתגובת בכי חזקה יותר. לכן,  כדאי למצוא דרכים להפחית עד כמה שאפשר את עוצמת הכאב. מחקרים קודמים הראו את ההשפעה המיטיבה של ההנקה במניעת כאב בתקופה הניאו-נטלית. אמצעים נוספים בהם השתמשו עד כה כדי לצמצם את עוצמת הכאב כוללים מתן מי סוכר או מריחת משחה אנלגטית על העור לפני הזריקה.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה  לברר האם ההשפעה האנלגטית של שיטות אלה  יעילה רק בתקופה הניאו-נטלית או האם קיימת השפעה דומה גם בגילים מבוגרים יותר.

 

במחקר השתתפו 234 תינוקות מגיל 0 ועד 48 חודשים. הם התפלגו למספר קבוצות:-

v     קבוצה אחת ובה 158 תינוקות שטרם מלאו להם 6 חודשים נכללו בקבוצת ההנקה. תינוקות אלה ינקו מיד לפני מתן החיסון.

v      תינוקות מעל ששה חודשים הופנו באקראי לקבוצה שקבלה מי סוכר בשתיה או משחה אנלגטית במריחה במקום הזריקה המתוכננת.

v קבוצת בקרה לא קבלה שום אמצעי להפחתת כאב החיסון.

 

לאחר הזריקה התגובה נמדדה לפי אורך הזמן של הבכי ולפי עצמת הבכי בעזרת סולם ערכים למדידת כאב.

התוצאות הראו שאפשר לצמצם את עוצמת הכאב של  חיסון בזריקה על ידי  הקדמת הזריקה בהנקה, וזאת לפחות עד גיל חצי שנה. בתינוקות מעל גיל חצי שנה מריחת משחה אנלגטית או מתן מי סוכר לפני הפעולה גם כן עזרו לצמצם את עוצמת הכאב.

 

מסקנת החוקרים הייתה כי הנקת תינוקות עד גיל שנה ומתן מי סוכר עד גיל שנתיים יכולים להפחית את עצמת הכאב של חיסונים בזריקה.

 

המאמר הופיע בירחון Journal of Pediatrics  לחודש מרץ 2009

 

Intervention to reduce pain during vaccination in infancy, Dilli D et al

J Pediatr 2009;154:385-90

 

 

סגור חלון