Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 19/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/11/2009 האם קומה נמוכה משפיעה על התנהגותו של ילד ?

 

הגובה של כל ילד נמדד מספר פעמים במשך ילדותו. ילד הנמצא מתחת לאחוזון ה- 10 אך מעל האחוזון השלישי מוגדר כלוקה בקומה נמוכה דהיינו   short stature.  ילדים אלה מעלים חרדות אצל הוריהם שמא הקומה הנמוכה גורמת להם לקשיים בחיים החברתיים והרגשיים ומשפיע לרעה על התנהגותם. מחקרים עד כה סותרים – המחקרים הישנים יותר מצביעים על קשיים התנהגותיים אצל ילדים נמוכים ואילו המחקרים של השנים האחרונות לא גילו שקומה נמוכה משפיעה על התנהגות של הילד.

.

במחקר הנוכחי השתתפו 712 בנים ובנות בכיתה ו'. הנתונים התקבלו ממספר שאלונים שהופנו למורים ולילדים עצמם. ילדים אלה התפלגו לשתי קבוצות – קבוצת בקרה וקבוצת ילדים בעלי קומה נמוכה כפי שהגדרנו אותה בתחילת הכתבה. הקבוצה הנמוכה התלוננה יותר על התעללות של ילדים גדולים יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת. מלבד זה לא נמצאו יותר בעיות חברתיות, רגשיות והתנהגותיות בקבוצה הנמוכה.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Short stature in a population based cohort.

Lee JM et al

Pediatrics  2009;124:903-10

 המאמר הופיע בירחון Pediatrics    מחודש ספטמבר  2009.  

סגור חלון