Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/05/2010 משלנו: מעקב של חמש שנים אחרי ילדים שאובחנו כלוקות בכאבי גדילה

הסיבה הנפוצה ביותר לכאבים בשרירים ובעצמות בילדות היא המצב המכונה "growing pains" והכוונה היא לכאבים הנגרמים, לכאורה, על ידי גדילת הגפיים – אם כי אין שום הוכחה שאכן הגדילה כואבת.

לפי אומדנים שונים המצב נמצא אצל 3% ועד 37% מהילדים.

חוקרי מאמר זה, מהמרכז הרפואי "מאיר" בכפר סבא ומקופת חולים מאוחדת, כבר גילו במחקר קודם שלילדים הלוקים בכאבי גדילה סף כאב נמוך יותר מאשר ילדים בריאים. במילים אחרות ילדים בריאים אינם מרגישים את אותה עצמה של כאב אשר ילדים עם כאבי גדילה כן  מרגישים. החוקרים הגדירו את המצב כ"הגברת הכאב" ללא עדות לדלקת – a non-inflammatory pain amplification syndrome of childhood. 

מחקרים נוספים לימדו גזירה שווה  בין כאבי בטן וכאבי ראש של ילדים בגיל זה לבין כאבי גדילה, כי הם מצאו שהשכיחות של כאבי בטן וכאבי ראש גדולה יותר אצל ילדים עם כאבי גדילה. ההשערה היא שלכולם מכנה משותף והוא סף כאב נמוך. הדעה הרווחת היא כי תלונת כאבי גדילה היא תסמונת שפירה, שעל פי רוב נעלמת לקראת סוף הילדות. אך חסרים מחקרים המוכיחים שאמנם כן. בעיקר אין לנו מידע על מצבם של ילדים אלה כאשר הם מתבגרים – לדוגמא האם הם מפתחים תסמונות דומות הידועות במבוגרים כגון fibromyalgia, מצב אשר מלווה בתחלואה ממושכת וגם כאן נמצא סף נמוך לכאבים.

 

במחקר לפנינו התחקו החוקרים אחרי קבוצה של 44 ילדים אצלם אובחנו "כאבי גדילה" חמש שנים לפני כן. בקבוצת הבקרה היו 38 ילדים, דומים בגיל ומין, אשר לא התלוננו בכאבי גדילה מעולם. החוקרים בררו אם החולים לשעבר עדיין מתלוננים על כאבי גדילה ובנוסף מדדו החוקרים את סף הכאב באמצעות מכשיר המכונה Fisher type dolorimeter.

 

התוצאות הראו שבחמישים אחוזים מהחולים לשעבר, כאבי הגדילה נעלמו לגמרי. בקבוצה שעדיין התלוננה על כאבים, עצמת הכאבים ותדירותם הייתה פחות מאשר קודם ברוב המקרים. השכיחות של תסמונות כאבים  נלוות – דוגמת כאבי בטן וכאבי ראש -  גם היא הייתה פחותה. אצל אף חולה התפתחה התסמונת של fibromyalgia. מעניין לציין שבקבוצה שהבריאה, סף הכאב לא היה שונה מאשר בקבוצת הבקרה. מנגד, בחולים שהמשיכו להתלונן על כאבים סף הכאב נשאר נמוך.

החוקרים מסכמים כי כאבי גדילה נובעים מסף כאב נמוך וכי ברוב המקרים המצב חולף עם הזמן.

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics   מקוון מחודש מאי 2010.

 

Five year outcome of children with "growing pains" .

Uziel Y et al

J Pediatr 2010;156:838-40

 

סגור חלון