Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/08/2010 מה הוא הסיכון בנטילת חומצה וולפרואית בשליש הראשון של ההריון ?

חומצה וולפרואית – valproic acid  -  נמצאת בשימוש כתרופה נוגדת פרכוסים  זה שלושים שנה. מאז שנות השמונים של המאה הקודמת ידוע כי נטילת התרופה בשליש הראשון של ההריון מעלה את הסיכון לעובר לפתח spina bifida . סקרים מאוחרים יותר קבעו ש spina bifida   אינו המום היחידי המלווה נטילת חומצה וולפרואית  בשליש הראשון של ההריון. האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה המליצה לא מזמן להימנע מנטילת תרופה זו בעת ההריון במידה והדבר אפשרי – אך אם התרופה מדכאת פרכוסים בצורה יעילה, מי יעז להפסיק אותה ? 

כמה מחקרים הופיעו בספרות בעת האחרונה שבדקו שכיחות של מומים אצל תינוקות שנולדו לאמהות אפילפטיות שנטלו חומצה וולפרואית. מחקרים אלה כללו מספר מקרים קטן מדי כדי לאפשר הסקת מסקנות משמעותיות. בסקר לפנינו החוקרים  השתמשו במערכת EUROCAT -מערכת הקולטת נתונים של כל הלידות חי, לידות של  תינוקות מתים – כלומר stillbirths  - ועוברים מתים לאחר 20 שבועות של הריון, וכן הפלות יזומות לאחר אבחנה טרום לידתית. הסקר נערך בין השנים 1995 ועד שנת 2005 וכלל  19 מרכזי רישום

 ב 14 ארצות שונות. סך הכול נכללו בסקר 3,881,592  לידות חי ולידות מת ובתוכם נמצאו 98,075 מקרים של מומים רציניים מלידה.

 

כדי להחליט לגבי אלו מומים לנהל את המחקר החוקרים בדקו את הנתונים של שמונה מחקרים אשר בדקו את ההשפעה של חומצה וולפרואית על בריאות העובר. מחקרים אלה כללו 1565 הריונות בהן הנשים ההרות נטלו חומצה וולפרואית. במחקרים אלה התברר שיש 14 מומים לגביהם  יש חשד שניטלת חומצה וולפרואית על ידי האם מגבירה את הסיכון ללקות במום מלידה. לאחר מכן החוקרים בדקו את שכיחות 14 המומים האלה בתינוקות שנכללו במערכת ה EUROCAT והשוו קבוצת נשים שקיבלו חומצה וולפרואית לעומת קבוצת בקרה. מהתוצאות מתברר ששישה מומים היו שכיחים יותר אצל תינוקות שאימותיהם נטלו חומצה ולפרואית בעת ההריון. המומים והיחס הצולב – the odds ratio   -- ללקות במום היו:  - 

ספינה ביפידה – יחס צולב 12.7

חור במחיצה הבין פרוזדורית של הלב - -+ASD – יחס צולב 2.5

חיך שסוע - יחס צולב 5.2

היפוספדיאס – יחס צולב 4.8

Polydactyly  -ריבוי באצבעות – יחס צולב 2.2

Craniostenosis   - יחס צולב 6.8

 

החוקרים מסכמים כי השימוש בחומצה וולפרואית בשליש הראשון של ההריון מלווה בסיכון מוגבר לסבול מכמה מומים מלידה. בהשוואה לקבוצת בקרה של הריונות ללא נטילת תרופות נוגדי פרכוסים על ידי האם, הסיכון עבור חמישה מומים היה בין פי 2 לפי 7 יותר גבוה עבור עוברים שנחשפו לתרופות אלה.  עבור המום השישי – ספינה ביפידה – הסיכון היחסי היה פי 12 גבוה יותר. בנוסף החוקרים מצאו סיכון מוגבר לפתח מומים בגפיים כפי שגם מתברר ממחקרים קודמים. הממצאים היו סגוליים לחומצה וולפרואית ולא לתרופות נוגדי פרכוסים אחרות.

החוקרים מדגישים כי הסיכון האבסולוטי לפתח מום מלידה אצל עוברים החשופים לחומצה וולפרואית הוא קטן והרוב הגדול של תינוקות הנולדים לאמהות הנוטלות חומצה וולפרואית נולדים ללא מום כלשהו.

לדוגמה, השכיחות של ספינה ביפידה אצל תינוקות הנולדים לאמהות בריאות  היא 0.05  מקרים ל 1000 לידות. כאשר האם נוטלת חומצה וולפרואית הסיכון עולה ל 0.6 מקרים ל 1000 לידות  - כלומר הסיכון נשאר עדיין נמוך מאוד. הסיכון היחסי לגבי המומים האחרים אצל אישה הרה הנוטלת חומצה וולפרואית  הוא עבור ASD   0.5%,  עבור חיך שסוע 0.5%,  עבור היפוספדיאס 0.7%, עבור פולידקטילי 0.2%, ועבור חיבור מוקדם של עצמות הגולגולת 0.1%. לכן בכל מקרה יש לשקול היטיב את האופציות יחד עם בני הזוג ולשאול שאלות כגון האם חומצה וולפרואית יעילה בדיכוי שלם של ההתכווצויות, והאם אין תרופה אחרת אשר משיגה אותה מטרה, כמה ילדים יש כבר במשפחה ועד כמה האם נכספת  לתינוק נוסף.

 

המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine   מה 10 ליוני 2010.

 

Valproic acid monotherapy in pregnancy and major congenital malformations

Jentink J et al

N Engl J Med 2010;362:2185-93

סגור חלון