Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/01/2011 תפקוד נשימתי ירוד במיטוכונדריה בקרב ילדים הלוקים באוטיזם

המחלות הנכללות תחת הכותרת המחלות האוטיסאיות – the autism spectrum disorders ,  מאופיינות על ידי תקשורת חברתית לקויה, עיכוב בהתפתחות השפה והגבלה חמורה בתחום ההתעניינות. רחוקים אנחנו עדיין מלהבין את גורמי המחלה הבסיסיים, אך אנחנו יודעים כי בינהם לבטח גורמים גנטיים וגורמים סביבתיים המשתתפים ביצירת התמונה הקלינית האופיינית.

בעבר הופיעו כמה מחקרים אשר רמזו כי בקרב מקרים של אוטיזם יש ליקוי בתפקוד המיטוכונדריה ובמטבוליזם של אנרגיה וכי יתכן שהם אשר גורמים להפרעות הקוגניטיביות והחברותיות בחולי אוטיזם. רוב "מחקרים" אלה תיארו רק מקרים בודדים ולא ערכו מחקר מתוכנן למספר גדול יחסית של חולים. מחקר אחד בדק 69 ילדים בגיל 10 עד 14 שנה בהם נקבעה האבחנה של אוטיזם. במחקר זה נמצא שאחוז הילדים בהם קיימת הפרעה בתפקוד המיטוכונדריה הוא 7.2%. למיטב ידיעת מחברי המאמר שלפנינו אין מחקרים אשר בדקו באופן שיטתי את תפקוד המיטוכונדריה, מספר העותקים של ה DNA  המיטוכונדרילי, מספר המחיקות בתוך ה DNA המיטוכונדריאלי והמועקה האוקסידטיבית בקרב ילדים הלוקים באוטיזם על כל צורותיו. בניגוד למקובל בבדיקות מיטוכונדריאליות, שבודקים מיטוכונדריה של שריר, החוקרים במחקר הנוכחי בדקו מיטוכונדריה הנמצאים בתוך לימפוציטים.

המשתתפים במחקר היו בגיל שנתיים עד חמש שנים. הם אובחנו כמקרי אוטיזם מוכח והיו חלק ממעקב נרחב שמטרתו לזהות גורמים גנטיים וסביבתיים למחלה זו. במחקר זה השתתפו 10 חולים בלבד ונוספו להם 10 ילדים בריאים כקבוצת בקרה.

 

התוצאות הראו הפרעות מיטוכונדריאליות באחוז גבוה של חולי אוטיזם. ההפרעות היו:

1  פעילות נמוכה של האנזים pyruvate dehydrogenase ומאחר ומטבוליזם הפירובט היה איטי, 

    רמות הפירובט בדם היו גבוהות בשמונה מתוך עשרת החולים.

2   הביוכימאים מבדילים במספר מערכות – קומפלקסים – בתוך המיטוכונדריה וביניהם במחקר

     הנוכחי הפעילות בקומפלקס מספר 1 הייתה נמוכה ב 6 מתוך 10 החולים.

3   היצירה של מימן דו-חמצני – hydrogen peroxide - הייתה מוגברת במיטוכונדריה של החולים

     במחקר זה.

4   מספר העותקים של DNA מיטוכונדריאלי היה גבוה מהנורמה ויחד עם זה נמצא מספר גדול של

     מחיקות – כלומר, deletions  בתוך ה DNA.

 

בדיון החוקרים מציינים שיש עדות לתפקוד לקוי של המיטוכונדריה בקרב חולי אוטיזם אך מוקדם מדי לקבוע מה היא המשמעות של ממצא זה באטיולוגיה של  המחלה.  גם לא ידוע האם ההפרעה בתפקוד המיטוכונדריה היא תופעה ראשונית או משנית  למאורע סביבתי. ברור שפעילות מופרעת של המיטוכונדריה במוח תשבש את תפקודו של המוח כי במוח דרישות האנרגיה גבוהות מאד.

באשר לפעילות האנזים פירובט דהידרוגנזה, החוקרים מצאו כי פעילות האנזים הייתה פחות מחצי  בהשוואה למקרי בקרה.

 

על אף כל הליקויים שנמצאו בקבוצה זו של ילדים, רק באחד מתוך עשרת החולים אפשר להגדיר את הממצא כפגם בשרשרת הנשימה המיטוכונדריאלית.

החוקרים מסכמים שבמחקר הנוכחי נמצא כי בקרב ילדים הלוקים באוטיזם יש סיכון מוגבר להפרעות מיטוכונדריאליות כולל מספר מוגבר של עותקים של DNA מיטוכונדריאליות ושל מחיקות רבות בתוך הDNA.

המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine  מיום 1 לדצמבר 2010.

 

Mitochondrial dysfunction in autism

Giulivi C et al

JAMA 2010;304:2389-95

 

סגור חלון