Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2011 מומי לב מלידה ומומים אחרים

 

מבין מומי הלידה, מומים של הלב הם השכיחים ביותר; הם תורמים בצורה ניכרת לתחלואה ולתמותה בקרב התינוקות. מום הלב מגיע ברב המקרים כמופע בודד, אך באחוז מסוים של חולים במום לב, מומים נוספים מתלווים אליו. בחלק מהמקרים אפשר לגלות ליקוי כרומוזומלי או פגם בגן בודד, אך יש עדיין תסמונות שטרם הוגדרו בצורה ברורה. הקשר בין מומי לידה לבין מומים מחוץ ללב נבדק לעיתים קרובות אך האומדנים נעים בין 14% לבין 66%. ההבדל הגדול בין אומדנים שונים נעוץ בשיטות המחקר. מחקרים המתבססים על בדיקת הגופה לאחר המוות – autopsy   - מוצאים מומים נוספים אצל ילדים עם מומי לב, ב66%. סקרים קליניים מדווחים שב30% של מקרי מומי לב אפשר לגלות מומים נוספים. מנגד סקרים אפידימיולוגיים מגלים מומים נוספים  בכ 17%  בלבד.

כדי לאפשר אבחנה אחידה, החוקרים בסקר לפנינו השתמשו בסטנדרטים אחידים לאבחנה ששירתו את כל הרופאים שהשתתפו בסקר. סקר זה יכול לעזור בהבנה עמוקה יותר של גורמי המומים ולייעוץ להורים של ילדים אלה.

 

החוקרים השתמשו בתיקים של ה Atlanta congenital  defects program  , דהיינו תכנית של סקר ששם לו למטרה לגלות ולהגדיר בצורה מדוייקת ואחידה את מומי הלב בהם נתקלו. הרופאים הגדירו אם המום הוא בודד או אם הוא מרכיב של תסמונת, או אם יש לו ליקויים של צדדיות – laterality defects. נרשמה גם הימצאות של מומים נוספים שלא במערכת הלב וכלי הדם. בסך הכל נבדקו כמעט 8000 תיקים. התוצאות הראו כי  ב- 71%,  מום הלב היה מום בודד. ב 13.5% התגלה יותר ממום לב אחד. ב 13.1% המומים הוגדרו כמרכיב אחד של תסמונת ידועה. החוקרים מסכמים כי ב- 28% של חולים בעלי מום לב מלידה, המום מלווה בליקויים נוספים מחוץ ללב. לכן חיוני שכל יילוד אצלו מתגלה מום כזה ייבדק לגבי האפשרות של מומים נוספים. המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics  מחודש יולי 2011.

 

Congenital heart defects and major structural non-cardiac anomalies

Miller A et al

J Pediatr 2011;159:70

 

סגור חלון