Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/09/2011 מתי יש מקום להזמין צלום חזה אצל חולה החשוד לדלקת ריאות?

אין תמימות דעים באשר לצורך לצלם את הריאות בקרב ילדים החשודים לדלקת ריאות. הסיבה לכך היא שאין לנו אמת מידה ברורה המגדירה דלקת ריאות. ברפואה ראשונית הנגישות למכון רנטגן שונה ממקום למקום. נוסיף לזה גם שינויים בפרוש הצילומים על ידי רנטגנולוגים שונים והקושי להבחין בין דלקת ריאות נגיפית לבין דלקת ריאות חיידקית.

 

מחקרים שניסו להגדיר באיזה מצב יש לצלם חולה החשוד בדלקת ריאות נערכו בדרך כלל בצורה רטרוספקטיבית או במספרים קטנים של חולים, שתי מגרעות אלה הגבילו את ערך התוצאות שהתקבלו.

המחקר לפנינו נערך בצורה פרוספקטיבית ומספר החולים עולה על מספר המשתתפים במחקרים קודמים. החוקרים ניסו לברר אלו נקודות בתולדות המחלה ובבדיקה הגופנית יגדילו את הסיכויים לממצאים רדיוגרפיים בצילום החזה.

 

החוקרים התחקו אחר קבוצת חולים מתחת לגיל 21 שנה אשר ביקרו בחדר מיון בגלל חשד לדלקת ריאות ונשלחו לצילום חזה.  במחקר השתתפו מעל 2500 חולים. מהתוצאות עולה שרק ב 16% של החולים נמצאה עדות לדלקת ריאות רנטגנולוגית. הממצאים אשר בישרו דלקת ריאות רנטגנולוגית היו כאבים בחזה, פקעים –כלומר קרפיטציות – משך הזמן שחום הגוף היה גבוה ורווי החמצן בדם. מנגד, נשימות מהירות, רתיעות בין צלעיות ותת-צלעיות, ואנחות לא היו מבשרים מהימנים לממצאים בצילום החזה. בין כל הסימנים, רמת הרווי של חמצן בדם הייתה המבשר הכי טוב של דלקת ריאות רנטגנולוגית. כאשר רווי החצן בדם היה פחות מ 92%  הסיכוי לאבחנה רנטגנולוגית של דלקת ריאות היה הכי גבוה – יחס צולב של 3.6.

  

החוקרים מגדירים את הממצאים המצדיקים צילום בית החזה אצל חולה עם חשד לדלקת ריאות. כאשר החולה נמצא בהיפוקסיה או כאשר יש ממצאים מקומיים בבדיקה קלינית של החזה, אזי יש הצדקה לצלם את החזה. מאידך, כאשר רווי החמצן בדם תקין, אין עלייה בחום הגוף ואין ממצאים מקומיים בריאות , הסיכוי לדלקת ריאות רנטגנולוגית הוא קטן. בחולים אלה אפשר להסתפק במעקב קליני ולוותר על צילום הריאות.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics    לחודש אוגוסט 2011.


Prediction of pneumonia in a pediatric Emergency Department

Neuman MI et al

Pediatrics 2011;128:246

 

סגור חלון