Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/11/2011 תוספת חומצה פולית בעת ההריון מצמצמת את הסיכון לעיכוב בהתפתחות השפה אצל התינוק.

מחקרים מבוקרים שנערכו באקראי הוכיחו ללא ספק שתוספת חומצה פולית לתזונה לפני ההתעברות, מונעת ליקויים בצינור העיצבי – כלומר neural tube defects – אצל הצאצא. לפי מיטב ידיעתנו, אין מחקרים אשר בדקו את האפשרות, שתוספת חומצה פולית משפיעה על ההתפתחות הנוירולוגית גם לאחר הלידה. מחקרים בחיות ניסיון ובני אדם, הדגישו את החשיבות של חומצה פולית בהתרבות התאים בגוף, בתיקון נזקים במערכת העצבים המרכזית ובתרגום המדויק של מסר הגנום. לכן יש מקום לברור מקומה של חומצה פולית על ההתפתחות הנוירולוגית בילד.

 

החוקרים השתמשו במידע שסופק על יד ה Norwegian Mother and Child Cohort Study  כדי לברר האם מתן חומצה פולית לפני ההריון מצמצם את הסיכון לפתח ליקוי בהתפתחות השפה  בילד שיוולד. בנורבגיה, שלא כמו בארצות הברית, אין חוק הדורש העשרת המזון בתוספת חומצה פולית, ולכן קל יותר לבדוק ההבדלים בין נשים המקבלות טיפול בחומצה פולית לבין אלה שאינן מקבלות טיפול זה.

 

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין טיפול בחומצה פולית  בעת ההריון לבין התפתחות השפה בגיל שלוש שנים. המחקר התנהל בין השנים 1999 לבין 2008  וכללו כ- 39,000 ילדים. אמת המידה למתן חומצה פולית נחשבה כחיובית כאשר האם נטלה חומצה פולית מ 4 שבועות לפני ההתעברות עד שמונה שבועות מתחילת ההריון. התפתחות השפה של הילדים נבדקה בגיל שלוש שנים. ילדים אשר בגיל זה דברו לא יותר מאשר מלה אחת נחשבו כלוקים באיחור חמור בהתפתחות השפה.

התוצאות הראו כי 204 ילדים, שהם 0.5%, לקו בעיכוב חמור של התפתחות השפה. בקבוצה בה האמהות קיבלו תוספת חומצה פולית לפני ההריון ובתחילתו  0.09% לקו בעיכוב חמור בהתפתחות השפה. כלומר תוספת חומצה פולית צמצמה את הסיכון לפתח עיכוב חמור בהתפתחות השפה בשמונים אחוזים. מנגד,  החוקרים לא מצאו עיכוב בהתפתחות המוטורית.

בדיון החוקרים מדגישים את העובדה שלא נמצא עיכוב בהתפתחות המוטורית. ממצא זה מצביע על פעילות ספציפית של חומצה פולית בהתפתחות השפה. אין מחקר אחר אשר בדק את הקשר בין חומצה פולית לבין התפתחות השפה. יש מחקרים קודמים אשר טענו שנטילת חומצה פולית  בתחילת ההריון מונעת הופעת אוטיזם  ומחקרים אחרים אשר רמזו כי מתן חומצה פולית בתחילת ההריון מונע הפרעות קוגניטיביות והתנהגותיות. מהי המשמעות של עיכוב בהתפתחות השפה ? בדרך כלל הקושי בהתפתחות השפה בילדות מתבטאת בחיים המבוגרים בקשיי דיבור ולפעמים בעיכוב ההתפתחות האינטלקטואלית. החוקרים מציינים גם שמחקרם נעשה באופן פרוספקטיבי, עובדה אשר מחזקת את מהימנות של הממצאים שלהם.

 

המאמר הופיע בכתב העת Journal of the American Medical Association מיום 12 לאוקטובר 2001.

 

סגור חלון