Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 16/12/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

30/11/2011 התמורות שחלו לאחר תחילת החיסון נגד נגיף הרוטה

חיסון שגרתי נגד נגיף הרוטה – rotavirus vaccination – הומלץ לראשונה בארצות הברית בשנת 2006. לפני תאריך זה השלשול שנגרם על ידי זיהום בנגיף הרוטה קצר עד 60 מקרי מוות בילדים שטרם עלו להם חמש שנים, בארצות הברית מדי שנה. החיסון הפנטוולנטי (pentavalent) ניתן דרך הפה לילדים בשלוש מנות נפרדות בגיל חודשיים, ארבעה  וששה חודשים. סקרים קודמים הראו כי מספר הביקורים בחדרי מיון עקב זיהום בנגיף הרוטה ירד ב 90%. מחברי המאמר לפנינו בדקו את הקשר בין חיסון נגד הנגיף והיארעות המחלה – פן אחד של החיסון שטרם נבדק.

בקבוצה של כ 300,000 ילדים מתחת לגיל חמש, 73% של הילדים קבלו לפחות מנה אחד של החיסון.  שיא האשפוזים מזיהום בנגיף הרוטה היה בחודשים פברואר ומרץ. בשנים 2007 – 2008 שיעור האשפוזים לילדים מתחת לגיל חמש שנים ירד ב 75%. הירידה במספר האשפוזים נרשמה באותה המידה בקרב ילדים מחוסנים וילדים לא מחוסנים. החוקרים חישבו שבשנים 2007 – 2009  נמנעו אישפוזים של 65000  ילדים ונחסכו 78 מיליון דולר בדמי אשפוז.

החוקרים מסכמים שעקב החיסון לנגיף הרוטה נחסכו ההוצאות הרפואיות עקב שלשולים בצורה ניכרת.

 

הערת העורך

המאמר הוא אמריקאי אופייני  – עם שימת דגש על המשמעות הכלכלית של החיסון. אצלנו – אנחנו עדיין לא רגילים לחשוב במונחים אלה. המאמר אינו מזכיר את הירידה בתמותה. אך בעולם כולו – ובעיקר בארצות המתפתחות – הנגיף עדיין גורם ל 500,000 מקרי מוות בקרב ילדים שטרם מלאו להם 5 שנים. לכן הכנסת החיסון לארצות מתפתחות יחסוך מקרי מוות רבים, בתנאי שיימצא המזון להזין את הילדים השורדים בחיים. בארץ שלנו לפי האמדן כ 4000  ילדים מתאשפזים מדי שנה עקב זיהום בנגיף הרוטה.

קיימים שני תרכיבי חיסון האחד RotaTeq  שמכיל חמישה זנים של זני נגיף הרוטה הגורמים להדבקה בבקר ואינם פתוגניים באדם. זנים האלה עברו שיבוץ – Reassortment  - תהליך בו הוכנסו גנים המקודדים להופעת החלבונים הגורמים לתגובה חיסונית  כלפי נגיפי הרוטה.

התרכיב החיסוני השני הוא Rotarix  שמקורו בזן של נגיף  רוטה אנושי  שעבר תהליכים של החלשה ומיתון האלימות תוך שמירה על היכולת האנטיגניות שלו.

שני התרכיבים יעילים מאד – עם יעילות העולה על 95%.

החל מ 1/1/2011  החיסון נגד נגיף הרוטה נכלל בתוכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות. התרכיב בשימוש בארץ הוא הרוטהטק  - כלומר הנגיף הפתוגני לפרות ולא לבני אדם. החיסון ניתן בטיפות דרך הפה.

תופעות לוואי הן נדירות והן בעיקר שלשולים.

כאשר הוכנס החיסון הראשון, נצפתה עלייה במקרי התפשלות המעי   -  intussusception. לפי האומדנים, סיבוך זה הופיע בשכיחות של אחד מ 10,000 חיסונים. תרכיב זה הורד מהמדפים. אך גם שני התרכיבים החדשים גורמים להתפשלות המעי בשיעור של מקרה אחד ל 50,000  מחוסנים. הפעם הירידה בתמותה עקב החיסון גדולה יותר מהתמותה האפשרית מהתפשלות ולכן שני החיסונים החדשים מומלצים על אף הסיכון הקטן להתפשלות המעי.

 

התוויות נגד החיסון הן:

*אירוע של התפשלות בעבר

*מום במעי, העלול לגרום לחסימת מעי

*ניתוח במעי בעבר

*דיכוי במערכת החיסון

*שלשול  אצל החולה

 

אפשר לחסן ילד שנמצא במגע עם אישה הרה או עם אדם הסובל מדיכוי חיסוני. המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine  מיום 22 לספטמבר 2011.


Rotavirus vaccine and health care utilization for diarrhea in U S children

Cortes JE et al

New Eng J Med  2011;365:1108

 

סגור חלון