Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/07/2012 משלנו: מי מלח היפרטוניים עבור ילדים מצפצפים בגיל טרום בית ספר

רוב התקפי הצפצופים בדרגה הדורשת פניה לחדר מיון או אפילו אשפוז בקרב ילדים שטרם הגיעו לגיל בית ספר, הם תוצאה של זיהום בדרכי הנשימה. המזהם השכיח ביותר הוא ה rhinovirus  והוא גורם לדלקת בדרכי הנשימה התחתונות. לעת עתה אין טיפול משביע רצון להתקפים אלה ובדרך כלל מתן סטרואידים או מרחיבי סימפונות אינו מועיל. מאמר בנידון שהופיע לא מזמן הדגיש את הצורך של מחקרים בתחום זה.

 

בשנים האחרונות רכשנו ידע חדש באשר לפתולוגיה של מחלות חריפות המאופיינות בצפצופים  בקרב ילדים וכן באשר להתלקחויות של תלונות בקרב ילדים להם מחלת ריאה כרונית. המחקרים מצביעים על כך שהנגיפים מונעים סילוק הריר מדרכי הנשימה משנית להתייבשות ההפרשות המכסות את דרכי הנשימה. זיהום על ידי rhinovirus  בדרכי הנשימה התחתונות גורם לשינויים בתנועת המים והאלקטרוליטים מעל תאי הציפוי –   האפיתל - השינויים דומים לאלה הנגרמים על ידי נגיף ה RSV – ה Respiratory syncitial virus. שני הוירוסים מגבירים את פעילות האנזים החוץ תאי adenosine triphosphate-ase levels והתוצאה היא ירידה של ה adenosine triphosphate החוץ תאי. הפרשת הכלור מצטמצמת ומגבירה את ספיגת הנתרן מההפרשות המכסות את דרכי הנשימה. המים נגררים אחרי האלקטרוליטים לתוך התא, ופני שטח התא מתייבשים. מנגד הרירית נעשית בצקתית. בנוסף, המחלות הוירליות בדרכי הנשימה התחתונות גורמות להפרשה מוגברת של ריר, יחד עם נשירה של תאי אפיתל ויצירה של פקקים.  כל התהליך הזה מביא לידי כשל של ניקוי הרירית ולהיצרות דרכי הנשימה המתבטאת באופן קליני על ידי צפופים.

 

על סמך ממצאים אלה, הועלתה ההצעה שהטיפול הנכון למצב זה הוא הוספת מים לנוזל המכסה את דרכי הנשימה. טיפול זה יפחית את בצקת הרירית וישפר את צמיגות הריר בדרכי הנשימה. מבחינה קלינית טיפול זה חייב להביא להקלה בקשיי הנשימה של ילדים מצפצפים.

 

מבחינה תיאורטית, מי מלח בריכוז של 5% עשויים למנוע את ההשפעה של נגיף ה rhinovirus  על הרירית. הם עשויים להעלות את כמות המים בנוזל המכסה את הרירית, יצמצמו את הבצקת וישפרו את צמיגות הריר בדרכי הנשימה. טיפול זה אמור להקל על קשיי הנשימה של ילדים מצפצפים. כצעד ראשון כבר נערך מחקר אשר בדק את ההשפעה של מי מלח היפרטוניים יחד עם אלבוטרול בקרב ילדים פחות משנתיים אשר לקו בדלקת הסימפונונות – ברוכיוליטיס.  טיפול זה קיצר את השהות בבית החולים ושיפר את מצב החולה לפי סולם של חומרת המחלה. ממצאים אלה עודדו אותנו לנסות טיפול דומה בקרב ילדים  גדולים יותר אך פחות מגיל בית הספר שלקו בהתקף צפצופים.

 

במחקר השתתפו 41 ילדים בגילים משנה ועד שש שנים עם גיל ממוצע של 32 חודשים. כולם הופנו לחדר מיון בתלונה של צפצופים. כולם קיבלו מנה אחת של  אלבוטרול. לאחר מכן הם חולקו באקראי, ובסמיות כפולה לקבוצת טיפול אשר טופלה בשאיפות של מי מלח היפרטוניים בריכוז 5%  יחד עם אלבוטרול או לקבוצת בקרה נאשר טופלה במי מלח פיזיולוגיים יחד עם אלבוטרול. הם קיבלו טיפול זה פעמים כל 20 דקות בחדר מיון ולאחר מכן ארבע פעמים ביום אם אושפזו.

 

התוצאות נמדדו לפי:

1            זמן שהות בבית החולים.

2            שיעור האשפוזים לאחר טיפול ראשוני בחדר מיון.

3           סולם חומרת המחלה.

 

התוצאות הראו שחציון זמן השהות בבית החולים הייתה יומיים עבור הקבוצה שקיבלה מי מלח 5%, ושלושה ימים עבור קבוצת הבקרה.  P= 0.27. כלומר שינוי לא מובהק אך אול בכל זאת משמעותי.

שיעור האשפוזים היה נמוך באופן מובהק בקבוצה המטופלת בהשוואה לקבוצת הבקרה. 62% בקבוצה המטופלת בחדר מיון הזדקקו לאשפוז לעומת 92% בקבוצת הבקרה. מנגד לא נמצא הבדל מובהק בדרגת חומרת המחלה.

 

החוקרים מסכמים ששאיפת מי מלח היפרטוניים מקצר את השהות בבית החולים של ילדים מתחת לגיל שנתיים הלוקים בצפצופים ומצמצם את שיעור הילדים הזקוקים לאשפוז.

 

המחקר  בוצע על ידי צוות רופאים מבית חולים וולפזון והמאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  המקוון אשר הופיע ביום 21 במאי 2012.

 

Hypertonic saline and acute wheezing in preschool children

Ater, Dorit et al

Pediatrics 2012;129:e1307

 

 

סגור חלון