Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2012 ההתפשטות של מחלות נוירו-דגנרטיביות

רופאים המטפלים בחולים עם מחלה נוירו-דגנרטיבית מאמינים לעיתים קרובות כי המחלה של החולים מתפשטת במוחם. הסיווג האנטומי של מחלת פרקינסון ומחלת אלצהיימר לפי Braak משקף את הרעיון התיאורטי הנוגע למאפיינים הפתולוגיים של התפשטות מחלות אלו. כמובן, הרושם הקליני והאנטומיה הייחודית של מחלות אלו ניתנים להסבר בדרכים רבות. המחלות עשויות לנבוע מפגיעות סלקטיבית בנוכחות לחץ מטבולי חיצוני על הנוירונים; הם עשויים לשקף את העובדה שהנזק לנוירונים מגדיל את המתח המוטל על נוירונים אחרים; ייתכן כי מדובר בהתפשטות אמינית של החלבונים הפתולוגיים מתאי עצב פגועים לתאי עצב סמוכים; או שמדובר בשילוב של גורמים אלו.

 

עד לאחרונה, התפשטות זו של המחלה הודגמה רק במחלת פריונים, מה שהוביל להוכחות כי ההתפשטות הייתה של חלבון פריון. עם זאת, לאחרונה, הרעיון לפיו מחלות נוירו-דגנרטיביות עשויות להתפשט דרך תנועה של החלבונים הפתוגנומניים של המחלה הוצע גם לחלבוני עמילואיד-ביתא, חלבוני טאו ו-α-synuclein. חלבוני עמילואיד-ביתא וחלבוני טאו אבנורמליים נקשרו עם מחלת אלצהיימר, חלבוני טאו מוטנטיים קשורים בדמנציה פרונטו-טמפוראלית, וחלבוני α-synuclein מוטנטיים גורמים למחלת פרקינסון.

 

העדות הראשונה לפיה חלבונים, פרט לפריונים, עשויים להיות פתולוגיים תוארה בשנת 1994, כאשר הכנסת רקמת מוח מחולה אלצהיימר למוח של קוף הובילה לשקיעה של פלאקים של עמילואיד-ביתא. עם זאת, רבים התעלמו מדיווח זה. עניין רב יותר נבע מניסויים בעכבריים טרנסגניים, בהם נמצא כי תתכן האצה של מחלת עמילואיד-ביתא בעכברים טרנסגניים (בעלי נטייה גנטית לפלאקים דמויי-מחלת אלצהיימר) בעקבות חשיפה לרקמות מוחיות מחולים עם מחלת אלצהיימר.

 

עוד עלתה הצעה כי תתכן העברה תיאורטית להעברת פעילות חלבוני עמילואיד-ביתא לחולים דרך שימוש בציוד נוירו-כירורגי מזוהם. יתרה מזאת, בחולים עם מחלת פרקינסון ששרדו ניסיונות השתלת תאים דופמינרגיים עובריים במשך למעלה מעשר שנים, זוהו גופיפי לואי וחלבוני α-synuclein ברקמה המושתלת.

 

מעבר למחקרים בבני אדם ובמודלים של בעלי חיים, ישנן עדויות ממחקרים ברמת התאים; הן חלבוני טאו והן חלבוני α-synuclein שאינם מקופלים היטב עשויים להיקלט ע"י תאים, ולעודד הפרעה בקיפול של חלבונים אנדוגניים.

 

בסיכומו של דבר, מחקרים אלו, שסיפקו את התמיכה המשמעותית ביותר להשערה לפיה התפשטות המחלה ודפוס המחלה (Templating) הינה תופעה כללית במחלה נוירו-דגנרטיבית, חשובים הן להבנת הביולוגיה והן להבנת האפידמיולוגיה של מחלת אלצהיימר, מחלת פרקינסון ודמנציה פרונטו-טמפוראלית, וכן הובילו לגישות טיפול חדשות. עדיין אין נתונים באשר להיקף ההשפעה הפיזיולוגית וההשפעה הפתולוגית של התפשטות התהליכים הללו במוח. מתהליך ההתפשטות עולה כי ישנם אתרים אליהם ניתן לכוון את הטיפול. עוד עולה כי המקור למחלה נוירו-דגנרטיבית אקראית עשוי להיות בהתפתחות תא יחיד.

 

למרות ההתלהבות מהמחקרים האחרונים הללו, הכותבים ממליצים לנקוט משנה זהירות במונחים המשמשים לאירועים אלו (בעיקר הדבר אמור לגבי מילים דוגמת "פריון", "פריונואיד" או "דמוי-פריון"). מחלת פריונים עשויה להתפשט מבעל-חיים אחד למשנהו, מבעל חיים לאדם, ומאדם לאדם. עוד ידוע כי פריון יציב בסביבה למשך שנים רבות. אין עדויות לפיהן הדבר נכון גם במחלת אלצהיימר, במחלת פרקינסון, או בדמנציה פרונטו-טמפוראלית והגורמים האתיולוגיים שלהם, ויש להימנע מההשלכות של המילה "פריון".

 עם זה, ישנה תופעה משותפת בין מחלת אלצהיימר, מחלת פרקינסון ודמנציה פרונטו-טמפוראלית ובין מחלת פריונים.

 

המונח "דפוס" (Templating) להתקדמות תוך-מוחית אינו טומן בחובו את המטען המסוכן של המונח "פריון" ונראה כי כיום מתאים יותר לשימוש.

 

למאמר

N Engl J Med 366;22

 

סגור חלון