Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

25/11/2012 האם תרופות אנטיביוטיות מגבירות את הסיכון לחלות במחלת מעי דלקתית ?

האטיולוגיה של דלקת כרונית במעי - כלומר inflammatory bowel disease - עדיין לא ידועה על בוריה. מה שידוע הוא שיש שינויים בגנים מסויימים האופייניים לדלקת כרונית במעי, אך שינויים אלה נמצאים רק במחצית מהחולים. בעשור האחרון ההיארעות של IBD הכפילה את עצמה. בנוסף יש השערה שהמחלה נובעת משינויים באוכלוסיית החיידקים במעי כולל עלייה בחיידקים פתוגניים או ירידה בחיידקים המגנים על המעי, ושינויים אלה גורמים לדלקת. יש תצפיות הרומזות על קשר בין חיידקי המעי לבין IBD. לדוגמא, IBD מתחיל לעיתים קרובות לאחר מחלה דלקתית חריפה במעי. שנית מגוון החיידקים האנאירוביים (anaerobic) קטן יותר קרב חולי IBD מאשר באנשים בריאים. ידוע גם שתרופות אנטיביוטיות מצמצמות את מגוון החיידקים במעי במשך חודש ימים לאחר נטילתן.

מחקרים קודמים ניסו לבדוק את הקשר בין נטילת תרופות אנטיביוטיות לבין הופעת מחלות ה- IBD אך לקו בחסר בגלל כשלים מתודולוגיים שונים. במחקר הנוכחי החוקרים בדקו אוכלוסייה גדולה כדי לברר האם יש קשר בין נטילת תרופות בעלות פעילות אנטי-אירובית עם היארעות מחלה ממשפחת ה IBD.

המחקר נערך בעזרת רישום אלקטרוני של נתוני חולים – בלי זיהוי – במלמעלה מ -400 מרפאות בבריטניה בין השנים 1994 עד 2009. מעקב של הילדים נמשך עד הגיעם לגיל 19 שנה. לא נכללו ילדים שכבר חלו ב IBD בתחילת המחקר. כמו כן נמצאו ברישום כל הטיפולים האנטיביוטיים שהילדים קיבלו.  התרופות האנטיביוטיות שנרשמו היו פניצילין, אמוקסצילין, אמפיצילין,  תערובות של פניצילן/מעכבי ביטא-לקטמאז טטראציקלינים, קלינדמיצין, מטרונידזול, צפוקסיטים  (cefoxitim) carbapenems, ו vancomycin דרך הפה.

סך הכל נבדקו למעלה ממיליון תיקים רפואיים או למעלה מששה מליון שנות בני אדם – person years. שבע מאות ארבעים ושמונה ילדים פיתחו מחלת IBD.

בקבוצה שלא קיבלה תרופות אנטיביוטיות, היארעות ה- IBD היה 0.83 ל 10,000 שנות אדם ואילו 1.52 ל10,000 שנות אדם בקבוצה שקיבלה תרופות אנטיביוטיות. חשיפה לתרופות אנטיביוטיות מהקבוצות שהגדרנו הייתה מלווה בסיכון מוגבר לפתח IBD במשך כל תקופת הילדות אך הסיכון הלך ופחת עם הזמן. הסיכון היחסי היה 5.51 כאשר החשיפה הייתה בשנה הראשונה לחיים  וירדה ל- 2.62 בגיל חמש שנים ול 1.57 בגיל 15 שנה. כל פעם שניתן קורס נוסף של התרופות האנטיביוטיות הסיכון לפתח IBD עלה ב 6%.

בדיון למאמר החוקרים מדגישים כמה נקודות חשובות. לפי החישוב שלהם כאשר לוקחים בחשבון מספר המרשמים לתרופות האנטיביוטיות הרלבנטיות לשנה בארצות הברית, מתברר שכ- 1700 ילדים יילקו ב IBD כל שנה כתוצאה מטיפול אנטיביוטי. תוצאות המחקר תואמות המסקנות שהתקבלו ממחקרים דומים בנידון בעבר, כולל העובדה שהסיכון היה פחות ב 25% בנקבות מאשר בזכרים. מעניין לציין שבשכבות הסוציאליות הנמוכות הסיכון לפתח IBD היה קטן יותר. תצפית זו מתאימה להיפותזה ההיגיינית הטוענת שככל הסביבה נקייה יותר כך גדל הסיכון לפתח מחלות אוטו-אימוניות. שתי מחלות ידועות כגורמי סיכון למחלת IBD והן chronic granulomatous disease  ו primary sclerosing cholangitis. כך התברר גם במחקר הנוכחי.

 

החוקרים מסכמים שטיפול אנטיביוטי עם תרופה המיועדת לחיידקים אנאירוביים בילדות מלווה בסיכון מוגבר לפתח מחלה דלקתית של המעי.  לא מפתיע שהחוקרים מכריזים כי איפוק בשימוש בטיפול אנטיביוטי בילדות – ובמיוחד בשנה הראשונה לחיים – עלול לתרום לצמצום מספר המקרים החדשים של מחלות ה IBD – מחלת קרוהן וקוליטיס כיבית.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics המקוון ביום 24 בספטמבר 2012.

 

Antibiotic exposure and IBD development among children

Kronman MP et al

Pediatrics 2012;130:e794. 


סגור חלון