Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

12/08/2004 תופעות לואי חריגות הנובעות משימוש בתרופות - BMJ, מתוך jc 420, בתשלום, למעט מנויי גורנל

 אין מידע עדכני רב על האפידמיולוגיה של אשפוזים בשל תופעות לוואי של תרופות. מחקרים קודמים שבחנו את הנושא היו לרוב קטנים או לקו בפגמים מתודולוגיים משמעותיים. לאור השינויים הרבים שחלו בטיפול הרפואי בשנים האחרונות, יש צורך במידע עדכני שיעריך את נטל התחלואה הנגרם כתוצאה משימוש בתרופות.

 

מחקר פרוספקטיבי זה בחן את שיעור האשפוזים בשל תופעות לוואי של תרופות בשני בתי חולים גדולים בבריטניה במטרה להעריך את השכיחות, ההשלכות, הגורמים ואמצעים אפשריים למניעת תופעות אלו.

 

במחקר נכללו קרוב ל-20,000 מטופלים מעל גיל 16 שאושפזו במהלך 6 חודשי המחקר. בתקופת המחקר היו מעל 1200 אשפוזים הקשורים לתופעות לוואי של תרופות, כלומר שכיחות של 6.5%, כאשר במעל 80% מהם תופעות לוואי של תרופות היו סיבת האשפוז העיקרית. משך האשפוז החציוני היה 8 ימים, אשר הווה 4% מתפוסת המיטות בבתי החולים.

 

העלות המוערכת של אשפוזים אלו היא קרוב ל-850 מיליון דולר בשנה. שיעור התמותה הכללי היה 0.15%. רוב התגובות היו ניתנות למניעה. התרופות שנמצאו כגורמות לשיעור האשפוזים הגבוה ביותר היו אספירין במינון נמוך, משתנים, וורפרין ותרופות אחרות ממשפחת ה-NSAIDS. תופעת הלוואי השכיחה ביותר היתה דימום מדרכי העיכול.

 

תופעות לוואי של תרופות מהוות נטל כבד על מערכת הבריאות, הן גורמות לשיעור ניכר של תחלואה, תמותה וכרוכות בעלויות גבוהות.ניתן למנוע שיעור ניכר מתופעות הלוואי בעזרת אמצעים פשוטים כמו מתן המינון הנמוך האפשרי של תרופות והתאמת הטיפול לגורמי הסיכון של המטופל.

 

דוגמה לכך היא הטיפול באספירין – חושב שהפחתת מינון האספירין מ-100 מ"ג ל-75 מ"ג יוביל להפחתה של 30% בשיעור התמותה כתוצאה מסיבוכי הטיפול (!!) .

עם זאת, גם מינון זה כרוך בתחלואה ותמותה ניכרים כתוצאה מדימומים בדרכי העיכול, לכן שימוש קבוע ב-PPI (proton pump inhibitors) או misoprostol עשוי להוות פתרון בעל עלות-תועלת טובה לסיבוכים הכרוכים בשימוש ב- NSAIDS, בעיקר במטופלים קשישים ובאלו עם גורמי סיכון לדימומים ממערכת העיכול.

 

לסיכום, יש צורך באמצעים לשיפור יחס התועלת מול הנזק של התרופות השונות במטרה לצמצם את ממדי התופעה ולהפחית את הנטל הנלווה על מערכת הבריאות.

 

הערת העורך: המחקר הזה מדגים לנו את החשיבות הרבה להעלאת המודעות שלנו לסיכון של תופעות לואי בתרופות רבות ונפוצות. חשוב להכיר את תופעות הלואי, לזהות את האוכלוסיות שהן בסיכון גבוה במיוחד לפתח תופעות כאלה (לרוב יהיו אלה מבוגרים עם רקע של סיבוכים קודמים), ולהשתמש בצורה מושכלת ונכונה בתרופות.

 

למאמר

 

Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of 18 820 patients, Munir Pirmohamed et al , BMJ  2004;329:15-19 (3 July)

 


Comparison of surgery and compression with compression alone in chronic venous ulceration (ESCHAR study): randomised controlled trial

סגור חלון