Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2013 שיעור האשפוזים לדלקת ריאות בארצות הברית עשור לאחר תחילת החיסון

מאז תחילת מתן החיסון השבע-וולנטי (7-valent ), ה- PCV7 - נגד הפנוימוקוקוס בקרב תינוקות בארצות הברית בשנת 2000  חלה ירידה ניכרת של מחלות חודרות הנגרמות על ידי הפנוימוקוקוס בכל קבוצות גיל. את העובדה שהירידה במחלה נרשמה גם באוכלוסייה הלא מחוסנת יש לזקוף להשפעה עקיפה של החיסון.  מאחר והחיסון בילדים מנע מצב של נשאות של זנים פתוגניים של פנוימוקוקס בלוע של ילדים, ירד שיעור הילדים אשר מעבירים את החיידק למבוגרים. כך ניצלו גם מבוגרים לא מחוסנים מהדבקה בחיידק.

דלקת ריאות משנית להדבקה בפנוימוקוקס, מהווה 20% עד 60% של כלל מקרי דלקת הריאות הנרכשת באוכלוסייה. בסקירה קודמת המחברים הראו כי חיסון בתכשיר ה PCV7    הביא לירידה ב 39% של אשפוזים עבור דלקת ריאות בקרב ילדים שטרם מלאו להם שנתיים בארצות הברית. במרוצת הזמן התברר שמספר מקרי דלקת ריאות המשיכו להופיע כתוצאה מזנים שלא נכללו בתכשיר PCV7  ושנגרמו במיוחד בזן 19A .   בשנת 2010 תכשיר החיסון PCV7   הוחלף בתכשיר המכוון  כנגד 13 זנים של פנוימוקוקוס - תכשיר ה- PCV 13 . כרגע שוררת אי-ודאות לגבי השנים 2006 ועד 2010. האם השיפור ההתחלתי שבא עם החיסון ה- PCV7   נמשך גם אחרי שנת 2006  או האם חלה עלייה הודות להתרבות דלקת ריאות שנגרם על ידי זנים לא מכוסים בתכשיר החיסון של אז. מטרת העבודה לפנינו הייתה לענות על שאלה זו.

התוצאות הראו שמספר האשפוזים לזיהומים חודרים משניים לפנוימוקוקוס בארצות הברית בקרב ילדים פחות משנתיים בין השנים 2007 ועד 2010 ירד ב- 551 מקרים לכל 100,000 ילדים כל שנה. המשמעות היא, שבכל שנה נמנע אשפוז של 47,000 ילדים בהשוואה למספר האשפוזים לפני עידן ה- PCV7.  באשר לקשישים מעל 85 , נמנעה מחלה מ - 1300  בני אדם מכל 100,000 לשנה או במילים אחרות 73,000 פחות אשפוזים.

 

המחברים מסכמים שהירידה בשיעור האשפוזים לדלקת ריאות בקרב ילדים  בארצות הברית נמשכה גם בשנים 2007 ועד 2010  ובמקביל חלה גם ירידה במקרי דלקת ריאות באוכלוסייה המבוגרת.  המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine ליום 11 ליולי 2013.

 

US hospitalizations for pneumonia a decade of pneumococcal vaccination

N Engl J Med 2013;369:155

 

סגור חלון