Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/11/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/11/2013 עלייה בהיארעות מחלת הצליאק בסקוטלנד (Pediatrics)

מחלת הצליאק, היא מחלה אימונולוגית הפוגעת במערכות שונות בגוף. הגורם המידי למחלה  הוא חשיפה לגלוטן בדיאטה בקרב בני אדם בעלי נטייה גנטית לפתח מחלה זו. במקרים קלאסיים המחלה מופיעה בקרב ילדים בטרם הגיעם לגיל בית הספר, והסימנים הראשונים הם במערכת העיכול.  בשנים האחרונות התברר שבמספר רב של חולי מחלת הצליאק אין תלונות במערכת העיכול. בשנת 2009 פורסמו הנחיות באשר לשיטות היעילות ביותר לגילוי המחלה. ההנחיות המליצו על בדיקה סרולוגית בקרב ילדים הנמצאים בסיכון גבוה לפתח את המחלה, דוגמת ילדים עם קרובי משפחה הלוקים במחלה  או ילדים הלוקים בסוכרת נעורים. בנוסף יש לערוך בדיקות לשלילת המחלה בקרב ילדים עם תלונות חשודות מחוץ למערכת העיכול כגון עייפות ממושכת. המודעות המוגברת למחלת צליאק יכולה לגרום לעלייה במספר מקרי צליאק באוכלוסייה.

בשנים האחרונות לא הופיעו פרסומים אשר בדקו את היארעות המחלה בסקוטלנד. דיווח מוויילס (Wales) בשנת 2012 הסיב תשומת ליבנו לעלייה במספר מקרי הצליאק במחוז זה. בשנים 1981 עד 1985 אובחנו בוויילס 2.08 מקרים של מחלת הצליאק כל שנה ל 100,000  ילדים ונוער שטרם הגיעו לגיל 16. בשנים 2001 ויד 2005 שיעור הילדים שאובחנו במחלת צליאק במחוז זה עלה ל  6.89 .   תופעה דומה התגלתה באירופה ובצפון אמריקה באותו פרק זמן.

[הערת העורך: מדברי המחברים מתברר שלדעתם בריטניה אינה שייכת לאירופה. כנראה שזאת יבשת נפרדת].

 

עדיין לא ברור אם מדובר בעלייה אמיתי או בעלייה משנית למודעות מוגברת למחלה ולשימוש בבדיקות סרולוגיות פשוטות שלא מצריכות ביופסיה של המעי.

כדי לנסות לברר נקודה זו החוקרים במאמר לפנינו בדקו את תיקי כל הילדים שאובחנו כסובלים ממחלת צליאק במחוז שלהם בשני העשורים האחרונים.  הם חילקו את המקרים לשלוש קבוצות.

1    ילדים עם תמונה קלאסית. יש להניח שילדים אלה גם היו מתגלים בשנים קודמות.

2    ילדים אשר התגלו  על אף שההתיצגות – כלומר הפרזנטציה – שלהם לא הייתה קלאסית.

3    חולים שהתגלו בסקירה של אוכלוסייה ולהם שום תלונה קלינית.

החוקרים בדקו את תיקי הילדים מתחת לגיל 16 אשר בקרו בבית החולים לילדים בעיר אדינבורג, ששם ממוקם המרכז האזורי למחלות גסטרו-אינטסטינליות ואובחנו כחולי צליאק בעשרים השנים האחרונות. רק מקרים בהם האבחנה של מחלת צליאק נתמכה על ידי ביופסיה פתולוגית של המעי נכללו במחקר.

התוצאות הראו שבתקופה בין 1990 ועד 2009 אובחנו 266 ילדים ונוער כסובלים ממחלת צליאק. בין השנים 1990 ועד 1994 ההיארעות הייתה 1.8 מקרים ל 100,000 ומנגד ההיארעות בין השנים 2005 עד 2009 הייתה 11.7 ל  100,000  p<0.0001)). אך כאמור מספרים אלה מתייחסים לכל המקרים שאובחנו, כולל מקרים שהתגלו על ידי סריקה סרולוגית שגרתית. כאשר בדקו את שלושת הקבוצות בנפרד התברר שבקבוצת הילדים עם תלונות לא קלאסיות נמצאה עלייה של 1566% בין השנים 1990 ועד 1999 ועלייה של 1170% בשנים 2000  ועד 2009.

אבל מה שמעניין אותנו היא האם הייתה עלייה במקרים הקלאסיים אותם המקרים שאנחנו מניחים  גם היו מגיעים לאבחנה  בשנים שקדמו לסקר זה. מהתוצאות מתברר שבשנים 1990 ועד 1994 התגלו 1.51 מקרים חדשים ל 100,000 ילדים בהשוואה ל 5.22 מקרים חדשים ל 100,000 בשנים 2005 ועד 2009 (p <0.01).

  

הערת העורך:- בדיון החוקרים מזכירים את העובדה שלא רק  במחלת צליאק אנחנו עדים לעלייה בשכיחות אלא גם במחלות אוטו-אימוניות נוספות דוגמת סוכרת נעורים, אסתמה ומחלת קרוהן. כרגע יש לנו ההיפותזה של ההיגיינה המנסה להסביר תופעה זו, כלומר שאנחנו לא מספיק חשופים לכל מיני אנטיגנים בילדותנו המוקדמת ולכן לא מפתחים סבילות מספקת לגביהם. בנוסף אין אנחנו עדיין יודעים מספיק על יצירת סבילות בגוף התינוק. בא לנו כהפתעה התצפית שדווקא חשיפה מוקדמת לגלוטן יכולה למנוע מחלת צליאק. נמשיך לעקוב בדריכות לתגליות חדשות בתחום זה. החוקרים מסכמים את מאמרים בקביעה שקיימת עלייה אמיתית בשכיחות מחלת הצליאק בסקוטלנד  - וכנראה לא רק בסקוטלנד -- בעשרים השנים האחרונות. שכיחות המחלה היא פי 6.4 יותר גבוהה מאשר לפני 20 שנה.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics לחודש אוקטובר 2013.

 

Rising  incidence of celiac disease in Scotland

White LE et al, Pediatrics 2013;132:e924

 

סגור חלון