Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

12/04/2014 איך משפיעה שיחת מבוגרים בקרבת פגים ביחידה לטיפול נמרץ על ההתפתחות

בתקופה העוברית, קול האם מהווה אחד הגירויים החזקים ביותר בהתפתות מערכת השמיעה. מנגד, ידוע כי פגים הגדלים ביחידה לטיפול נמרץ חשופים לקול של בני אדם לתקופות קצרות מאד. במקום קול של בני אדם, הם שומעים רעשי המוניטורים וציוד נוסף וכן לתקופות של שקט מוחלט. ידוע גם שפגים נמצאים בסיכון לעיכוב בהתפתחות השפה. לא ברור באיזו מידה הסביבה האודיטורית שהפגים חשופים לה בחודשים הראשונים לחייהם תורמת לעיכוב בהתפתחות השפה שלהם.

  

בקרב ילדים גדולים יותר מחקרים הראו שהתפתחות השפה תלויה במידה גדולה בחשיפה לשמיעה של דיבור ולכמות השיחות שמתנהלות בין המבוגרים לבין הילדים. אין לנו נתונים המצביעים עד כמה שיחה בנוכחות של פגים משפיעה על התפתחות השפה שלהם. במחקר הנוכחי החוקרים בדקו עד כמה מספר המילים שהוקלטו בפגיה באוזני פגים בני 32 ו - 36 שבועות ישפיעו על תוצאות מבחני סולם Bayley   כשפגים אלה הגיעו לגיל 7 חודשים ו 18 חודש גיל מתוקן. ההשערה שלנו הייתה כי ככל מספר המילים שהושמעו על ידי המבוגרים גדול יותר, כך  ישתפר הבנת הנאמר וכושר הדיבור של הפגים.

 

במחקר השתתפו 36 פגים שמשקלם בלידה היה 1250 גרם או פחות. כשנבדקו תוצאות ההקלטה שנערכה בגיל 32 שבועות נמצא כי החשיפה למילים של מבוגרים גרמה לעליה ב12% בכושר ה language composite score   ושיפור של 20% ב expressive communication score.

 

עבור פגים שנחשפו להקלטה בגיל 36 שבועות, מספר המילים שהושמעו בכל שעה השפיעו במידה פרופורציונלית על  cognitive composite scores  בגיל שבעה חודשים.

החוקרים מסכמים  שזו הפעם הראשונה שנמצאה עדות לכך שחשיפה למילים של מבוגרים בעת השהות בפגייה, מלווה בהתפתחות מואצת של השפה – ליתר דיוק better cognitive and language outcomes  -- בגילים 7 ו - 18  חודשים מתוקן.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics לחודש מרס 2014.

 

Adult talk in the NICU with preterm infants and developmental outcomes

Caskey M et al

Pediatrics 2014;133:e578

 

סגור חלון