Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 23/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/07/2014 טיפול כוויות הוושט באמצעות מינונים גבוהים של מתיל פרדניזולון (CME)

כוויה של הוושט משנית לבליעה של חומרים צורבים – כלומר קאוסטיים (caustic)- מהווה בעיה שכיחה בארצות מתפתחות.  מבחינה קלינית בליעה של חומרים אלה יכול להישאר ללא תלונות בכלל ומנגד יכול להיות קטלני. שני הסיבוכים העיקריים הם התכייבות של דופן הוושט – פרפורציה – או היצרות לאחר יצירה של רקמה חיבורית – stricture formation. באשר לטיפול בסטרואידים יש חילוקי דעות. ההיארעות של סטריקטורה במקרים של בליעה חומרים קאוסטיים היא 5% אך במקרים חמורים יכול להגיע עד 47%. טיפולים שונים נמצאים בשימוש במרכזים שונים, כולל הרחבת הוושט עוד בטרם הופעת ההיצרות, סטנטים שונים וטיפול תרופתי בסטרואידים. בניסויים בקרב חיות אפשר היה להוכיח כי טיפול בסטרואידים מצליח לצמצם את ההיארעות של סטריקטורות. מנגד, בבני אדם הטיפול בסטרואידים נמצא בשימוש מאז שנות החמישים של המאה הקודמת במינונים שונים אך עם תוצאות מאכזבות. מחקר אחד קבע שטיפול בסטרואידים אינו מונע היווצרות של סטריקטורות. מאידך, סקירה של 13 מאמרים הגיעה למסקנה שהטיפול בסטרואידים כן מועיל במקרים עם כוויות בדרגה   II  ו   III. מחקר נוסף שהשתמש במינון של 2 מ"ג/ק"ג לא מצא שטיפול בסטרואידים מועיל. בשנים האחרונות  מחקרים נוספים טענו שכשנותנים סטרואידים במינונים גבוהים אפשר להפחית את מספר הסטריקטורות, במיוחד כשמדובר בכוויות בדרגה IIb. במחקר לפנינו החוקרים התמקדו אפוא  בכוויות מדרגה IIb   משנית לבליעה של חומרים קאוסטיים.

 

במחקר הנוכחי נכללו שמונים ושלושה ילדים בגיל ממוצע 4.1  + 2.63 שנים שלקו בכוויות בוושט מדרגה IIb.  איסופגוגסטרוסקופיה נערכה תוך 48 שעות מזמן בליעת החוקר הקאוסטי. ארבעים ושניים ילדים – קבוצת הניסוי קיבלו מתיל פרדיזולון במינון של 1  ג"ם / 1.73 מטר  בריבוע  שטח גוף. בנוסף הם טופלו ברניטידין, צפטריאקסום, (ceftriaxome) תוך ורידית. ארבעים ואחד ילדים היוו קבוצת הבקרה, אשר קבלה טיפול זהה מלבד הפרדניזולון. הופעת סטריקטורות נבדקה באמצעות איסופגוסטומיה ובליעת בריום.

התוצאות הראו היארעות של סטריקטורה בקרב  ארבעה חולים בקבוצה המטופלת שהם 10.8% בהשוואה ל 12 חולים שהם 30% בקבוצת הבקרה. ההבדל היה מובהק מבחינה סטטיסטית. משך הזמן של מתן הזנה תוך ורידית היה קצר יותר בקבוצת הניסוי.

החוקרים מסכמים שמנות גבוהות של  מתיל פרדניזולון בילדים הלוקים מכוויות בדרגה IIb  לאחר בליעה של חומרים  צורבים יצמצמו את שיעור הילדים המפתחים סטריקטורה בוושט.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש יוני 2014.


High doses of methylprednisolone in the management of caustic esophageal burns

Usta M  et al

Pediatrics 2014;133:e1518

 

סגור חלון