Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/08/2014 טיפול מניעתי לילדים הלוקים מזרימה חזרה מכיס השתן לשופכן – vesico-urethral reflux . ( שאלת CME)

זרימה חזרה של שתן מכיס השתן אל השופכן - vesico-urethral reflux -מתגלה בקרב שליש מהילדים להם יש זיהום בדרכי השתן מלווה בעלייה בחום הגוף. מצב זה מלווה בסיכון מוגבר לצלקות ברקמת הכליות. מחקרים בעבר, שהשוו טיפול תרופתי מניעתי מול כירורגיה, לא מצאו הבדל בשיעור המקרים בהם הזיהום נטה לחזור או במספר המקרים שלקו בהצטלקות הכליות. מחקרים אלה לא כללו קבוצת פלסבו, דבר שפגם במשמעות הממצאים – כלומר אי אפשר היה לקבוע אם שני הטיפולים היו יעילים באותה המידה, או ששניהם לא שינו את המצב. מחקרים מאוחרים יותר, שבחלקם נערכו ללא סמיות, הגיעו לתוצאות סותרות. המחקר הנוכחי, שנערך במספר מרכזים בארצות הברית, תוכנן כדי לגלות האם טיפול אנטיביוטי, לתקופה ממושכת, יעיל במניעת זיהומים חוזרים של דרכי השתן בקרב ילדים הלוקים ברפלוקס ובמניעת צלקות בכליות.

המחקר נמשך שנתיים. הוא נערך בכמה מרכזים, באקראי, מבוקר קבוצת פלסבו והשתתפו בו 607 ילדים. בכולם רפלוקס אובחן בעת הזיהום הראשון או השני של דרכי השתן. הטיפול התרופתי המניעתי היה אחיד – מתן trimethoprim-sulpha-methoxazole .

התוצאות הראו כי בקבוצה שקיבלה טיפול, 39 ילדים מתוך 302  לקו בזיהומים חוזרים בהשוואה ל 72 ילדים בקבוצת הפלסבו. הסיכון היחסי 0.55.  במילים אחרות – הטיפול המניעתי צמצם את שיעור הזיהומים החוזרים בחמישים אחוזים. מנגד לא נמצא הבדל במספר המקרים בהם הופיעו צלקות בכליות – שיעור הצלקות היה דומה בקבוצה המטופלת בהשוואה לקבוצת הפלסבו.

 

בשאלת הבעיה באיזו מידה נוצרה עמידות לתרופה האנטיביוטית הממצאים היו כדלקמן: כאשר המחלה חזרה על עצמה על ידי זיהום בחיידק ה E Coli   ב 63% החיידק היה עמיד לתרופה בקבוצה המטופלת בהשוואה ל  19% בקבוצת הפלסבו – אך הבדל זה לא היה מובהק סטטיסטית.

החוקרים מסכמים שבקרב ילדים הלוקים ברפלוקס לאחר זיהום בדרכי השתן, טיפול מניעתי תרופתי היה מלווה בירידה ניכרת בשיעור הזיהומים החוזרים אך לא השפיע על אחוז המקרים שלקו בהצטלקות הכליות.

המאמר הופיע בכתב   העת  New England Journal of Medicine   ב 19 ליוני 2014.

 

Antimicrobial prophylaxis for children with vesico-urethral reflux

Hoberman A et al

N Eng J Med 2014;370:2367

סגור חלון