Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/03/2019 על הקשר בין הישגים קוגניטיביים לבין פלגיוצפליה (CME)

עיוותים במבנה הגולגולת כתוצאה משכיבה על הגב שכיחים בארצות בהן מקובל  להשכיב תינוקות על הגב במטרה למניעת מוות פתאומית של תינוקות כלומר - the sudden infant death syndrome.
נוהל זה אמנם צמצם את שיעור מקרי המוות, אבל גרם לסיבוך של עיוותים במבנה הגולגולת ולמקרים של ברכיצפליה (Brachycephaly).  אין מספרים מדויקים של שכיחות, אבל לפי האומדנים לבין 20% ל-30% מהתינוקות יש עיוותים ניכרים בגולגולת, והפניות מקרים אלה למרפאות נוירו-כירורגיות מתרבות והולכות. הדעה הרווחת היא שפלגיו-צפליה הינה מצב שפיר וללא השפעה על התפתחות התינוק, אבל התחילו להופיע סדרות של מקרים בהן יש לכאורה קשר בין העיוותים בגולגולת לבין תוצאות נוירו-התפתחויות. סקר אחד השווה 63 תלמידי בית ספר עם עוות בגולגולת כנגד 91 אחאים (siblings)  ללא עיוות כזה. מסקנתם הייתה שילדים עם עיוות במבנה הגולגולת היו זקוקים להתערבות התפתחותית וחינוכית לעיתים קרובות יותר, בהשוואה לאחאים שלהם עם מבנה גולגולת תקין.

מאז הופיעו כמה מחקרים שהראו  קשר בין עיוותים בגולגולת לעיכוב התפתחותי. כל המחקרים האלה, מלבד הראשון שהזכרנו, בדקו תינוקות ופעוטות. מחברי מאמר זה פרסמו בעבר את ממצאיהם ב-235 ילדים עם עיוותים במבנה הגולגולת בהשוואה ל-237 ילדים עם מבנה גולגולת תקין בין הגילים 18 עד 36 חודשים. הילדים נבדקו בעזרת סולם  Bayley להתפתחות תינוקות ופעוטות. מסקנתם הייתה שילדים עם גולגולת מעוותת מגיעים להישגים נמוכים יותר בהשוואה לילדים עם מבנה ראש תקין. מטרת העבודה לפנינו הייתה לברר האם יש קשר לינארי בין דרגת העיוות לבין הירידה בהתפתחות.

במחקר השתתפו  187 ילדי בית ספר עם עיוותים במבנה הגולגולת ו-149  ילדי בקרה עם מבנה גולגולת תקין. הקבוצה עם עיוותים במבנה הגולגולת נחלקה לשלוש תת-קבוצות, לפי דרגת העיוות – קל, מתון או חמור. הישגים קוגניטיביים ואקדמיים נבדקו בעזרת Differential Ability Scales    ו-Wechsler Individual Achievement test. 
 
מהתוצאות עולה כי פלגיוצפליה ברמה חמורה ובינונית מלווה בירידה משמעותית בשני סולמות ההתפתחות ששימשו לבודקים. מנגד, פלגיוצפליה ברמה קלה לא השפיעה על ההישגים של הילדים.
החוקרים כותבים ומסכמים שילדים הלוקים בפלגיוצפליה ברמה קשה או בינונית יגיעו להישגים נמוכים יותר בסולמות הבודקים יכולת קוגניטיבית ואקדמית. אין זה אומר בהכרח שהפלגיוצפליה גרמה למצב הזה. יתכן שהפלגיוצפליה היא סממן של הפרעה התפתחותית. הממצאים של החוקרים מצביעים על הצורך לברר את חומרת העיוות בגולגולת - חמורה או בינונית -  לעקוב אחרי ההתפתחות, ואם יש עיכוב לדאוג להתערבות. אם בדרגה קלה, די להרגיע את ההורים שאין בעיוות תופעה קלינית משמעותית.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics לחדש פברואר 2029.

 Cognitive outcomes and positional plagiocephaly
Collett BR and others, Pediatrics 2019;143:e20182373

סגור חלון