חסויות לאתר האיגוד:

astellasבשיבה בריאה - מרכז רב מקצועי לגיל המבוגרNovoNordisk