Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 25/05/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2011 על השימוש בתרופות אנטיביוטיות במקרים של דלקת מערות האף - סינוסיטיס חריפה.

דלקת חריפה במערות האף – acute sinusitis - היא תלונה שכיחה בקרב המבקרים במרפאות ילדים. יותר משלושה מיליון ביקורים בשנה במרפאות חוץ בארצות הברית הם עקב מחלה זו. מאחר והטיפול המקובל למחלה זו הוא מתן תרופות אנטיביוטיות, חיוני לברר עד כמה השימוש בתרופות אנטיביוטיות במקרים של דלקת במערות האף תמיד מוצדק. לעיתים קרובות הגורם החיידקי לדלקת במערות האף הוא החיידק streptococcus pneumoniae  וחיידק זה גם גורם שכיח גם לדלקת אוזניים. ההנחיות של האקדמיה לרפואת ילדים בארצות הברית ממליצות את השימוש באמוקסיצילין עבור דלקת אוזניים וכן עבור טיפול בדלקת מערות האף. לפי הנחיות אלה, התרופות אמוקסיצילין קלבולנת  (amoxicillin clavulanate)-אצלנו אוגמנטין – והצפלוספורינים מומלצים אך ורק כאשר המחלה חמורה במיוחד או כאשר אמוקסיצילין נכשל. לפי הנחיות אלה, השימוש במקרולידים בכלל לא מומלץ באופן שגרתי במקרים של דלקת מערות האף. בעשור האחרון חל שינוי בשכיחות של דלקת אוזניים חריפה ובטיפולה. החיסון ההפטוולנטי (heptavalent) כנגד זיהומים פנוימוקוקליים גרם לירידה ניכרת במספר ביקורי מרפאה כתוצאה מדלקת אוזניים וכן בד בבד עם ירידה זו עלה השימוש באמוקסיצילין עבור מקרים אלה. עלייה זו בשימוש באמוקסיצילין באה בעקבות ההמלצות של האקדמיה לרפואת ילדים בארצות הברית, אשר לא רק המליצה על שימוש באמוקסצילין אלא גם גינתה את השימוש בתרופות אנטיביוטיות ארוכות טווח עבור דלקת אוזניים.

מאחר ושתי המחלות – דלקת אוזניים חריפה ודלקת מערות האף חריפה – נגרמות לעיתים קרובות על ידי החיידק סטרפטוקוקוס פנומוניה, הנחנו שגם מספר הביקורים במרפאות באבחנה דלקת במערות האף ירד בשנים האחרונות ושתהיה עלייה בשימוש באמוקסיצילין – כפי שנוכחנו לראות במקרים של דלקת אוזניים.

הסקר לפנינו בדק אם אכן כן.

 

הסקר התבסס על נתונים שהתקבלו מה national ambulatory care survey , סקר אשר אוסף נתונים על ביקורי מרפאה וביקורי חדרי מיון בארצות הברית. בסקר נכלל מדגם של  538 ילדים שטרם מלאו להם 18 שנה ואשר ביקרו במרפאות חוץ או בחדרי מיון בין השנים 1998 ועד 2007.

החוקרים מצאו שבתקופה הנידונה מספר החולים שאובחנו כלוקים בדלקת חריפה במערות האף נשאר יציב ועמד על 11 ועד 14 ביקורים לכל אלף ילדים. מנגד, השימוש באמוקסיצילין עלה מ 19% של החולים ל 58% של החולים. אף על פי כן, השימוש במקרולידים נשאר נפוץ מאד.

בדיון החוקרים מציינים שהאבחנה של דלקת אוזניים מבוססת על בדיקת האוזניים  ואילו האבחנה של דלקת מערות האף נגזרת בדרך כלל מתלונות החולה בלבד. יתכן אפוא שהאבחנה של דלקת מערות האף פחות אמינה – ויתכן שעובדה זו מסבירה שלא נמצאה ירידה במקרי דלקת מערות האף לאחר תחילת השימוש בחיסון נגד הפנוימוקוקוס.

החוקרים מציינים גם שהשימוש באנטיביוטיקה במקרים של דלקת מערות האף עדיין שנוי במחלוקת. לכן בודאי רצוי לא להשתמש בתרופות בעלות טווח רחב מאד.

החוקרים מסכמים, שלא כמו הביקורים בשל דלקת אוזניים, בדלקת מערות האף לא חלה ירידה במספר המקרים אשר פנו למרפאות. כן נמצאה עלייה במספר המרשמים לאמוקסיצילין, בהתאם להמלצות האקדמיה לרפואת הילדים, אך יחד עם זה מספר המרשמים למקרולידים נשאר גבוהה. לכן דרושים מאמצים נוספים לצמצם מספר המקרים של דלקת במערות האף אשר מטופלים במקרולידים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש דצמבר 2010.

 

National trends in visit rates and antibiotic prescribing for children with acute sinusitis

Shapiro DJ et al

Pediatrics 2011;127:28-34

 

סגור חלון