Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 15/08/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/05/2013 השמנה מגבירה את הרגישות למזהמים בקרב ילדים הלוקים באסתמה

ההיארעות של השמנה ושל אסתמה עלתה בצורה ניכרת בעשרים השנים האחרונות.  ייתכן איפוא שקיים קשר בין שני המצבים. בנוסף, בקרב אמריקאים ממוצא אפריקאי התחלואה מאסתמה גבוהה מאשר בקבוצות אתניות אחרות ובקבוצה אתנית זאת גם השכיחות של משקל יתר או השמנה גבוהה במיוחד. כמה מחקרים בשנים האחרונות קבעו כי השמנה היא גורם סיכון לפתח אסתמה וכן התחלואה משנית למחלה זו גבוהה בקרב בני אדם שמנים. הקשר בין משקל יתר לבין אסתמה נבדק בעיקר אצל מבוגרים ופחות נתונים קיימים עבור ילדים, ובמיוחד של ילדים המשתייכים למיעוטים אתניים וחיים בערים גדולות, על אף שאצלם הסיכון להשמנה ולאסתמה יחסית גבוהה.

כמה עבודות מחקר מציעות כי הקשר בין משקל יתר לאסתמה מוסבר על ידי העמידות של אנשים שמנים לטיפול בסטרואידים, אך יתכן שמנגנונים אחרים מגבירים את נטייה לאסתמה בקרב בני אדם שמנים. לדוגמא, במצב של השמנה העקה החימצונית – the oxidative stress – של הגוף עולה וכן יש עליה במצב הדלקתי של הגוף. מצב זה מחליש את כושרו של הגוף להתגונן נגד גזים מזהמים ונגד חלקיקים זרים. שנית, בקרב בני אנשים שמנים יותר חלקיקים זרים מגיעים לריאות מאשר בבני אדם בעלי משקל תקין.

ידוע כי חלקיקים עדינים שכקוטרם פחות מ 2.5 מיקרומטר, וחלקיקים גסים עם קוטר בין  2.5  ועד 10 מיקרומטר מגבירים את התלונות במקרים של אסתמה ואת הצורך להשתמש בתרופות. סביר להניח אפוא שהצרוף של השמנה והחשיפה למזהמים חלקיקיים מצב הקיים בקרב אוכלוסייה של מיעוטים הגרים בערים גדולות,   הוא אשר אשם בתחלואה המוגברת של אסתמה באוכלוסייה זו.  השערת החוקרים הייתה שילדים הלוקים במשקל יתר או בהשמנה פגיעים יותר לנזק של מזהמים אשר עמיתיהם בעלי משקל תקין.

 

במחקר נעשה מעקב אחרי 148 ילדים אסתמתיים בני חמש עד 17 שנה, הלוקים באסתמה מתמדת (persistent asthma). אחת לשלושה חודשים נעשתה הערכה של תלונות החולה, של ביקורים אצל הרופא חדר מיון או אשפוזים, של תפקוד הריאות, של ביטויי דלקת בריאות ושל רמת המזהמים בבית. וכן נמדד מסת הגוף של החולה.

 

רוב החולים היו זכרים ממוצא אפריקאי –אמריקאי. ארבעה אחוזים לקו בתת משקל. 52% היו במשקל גוף תקין. 16% לקו במשקל יתר ו- 28% היו שמנים.  התוצאות גילו שילדים שלקו במשקל יתר או בהשמנה, סבלו מיותר תלונות אסתמתיות כאשר נחשפו לחלקיקים מזהמים בעלי גודל פחות מ-  2.5 מיקרומטר בקוטר. התקפי אסתמה אלה היו  בעיקר התקפי אסתמה בלילה או שגברו תלונות אסתמתיות משניות לפעילות גופנית מוגברת. ילדים שמנים או ילדים בעלי משקל יתר התעוררו בלילה לעיתים קרובות יותר כתוצאה מתלונות אסתמתיות. באשר לתלונות אחרות, דוגמת שיעול, צפצופים, או שימוש במשאפים לא נמצא הבדל בין הקבוצות.  גם חשיפה לגז חנקן דו-חמצני, - nitrogen dioxideגרמה ליותר תלונות בקרב ילדים שמנים ובעלי משקל יתר, מאשר חשיפה לגז זה בקרב ילדים בעלי משקל גוף תקין. חשיפה לחלקיקים גדולים יותר מאשר 2.5 מיקרומטר לא הגביר את מספר התלונות. לא נמצא קשר בין חשיפה לחלקיקי מזהמים לבין ביקורי רופאים, לתפקודי ריאות, או לסימני דלקת בריאות לבין משקל הגוף. במילים אחרות, רק מספר תלונות מסוימות היה מושפע ממשקל הגוף. גם לא נמצא הבדל בתוצאות בדיקות אוביקטיביות כגון תפקודי ריאות  בין שתי הקבוצות.

החוקרים מסכמים  שהמצב של משקל יתר או השמנה מגביר את הרגישות למזהמים חלקיקיים בעלי גודל של פחות מ 2.5 מיקרומטר  וכן לגז חנקן דן- חמצני בקרב ילדים עירוניים הלוקים באסתמה. המסקנה היא שאפשר לעזור לילדים בעלי עודף משקל הלוקים באסתמה, על ידי הורדת משקל ומנגד הורדת רמת המזהמים באוויר.

 

המאמר הופיע בכתב העת   Journal of allergy and clinical immunologyלחודש אפריל 2013.

 

Being overweight increases susceptibility to indoor pollutants among urban children with asthma

Lu KD et al

J Allergy Clin Immunol 2013;131:1017

 

סגור חלון