Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 28/10/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/07/2014 משך זמן השינה בקרב תינוקות.

שינה מופרעת בשנים הראשונות של החיים מלווה בתופעות לא רצויות דוגמת חרדה, הפרעות התנהגותיות, האטה בהתפתחות קוגניטיבית, השמנה וכן עייפות ודיכאון אצל האם. רוב המחקרים בתחום זה בדקו את השינה בשתי נקודות זמן, שיטה שאינה מספיקה כדי לקבל תמונה שלמה יותר של אופי השינה.

שני מחקרים בזמן האחרון בדקו את טיב השינה ארבע או חמש פעמים במשך הלילה. מחקר אחד שבדק את טיב השינה 5 פעמים בלילה אחד בקרב ילדים בני 2.5 עד שש שנים חילקו את הילדים לארבע קבוצות.

שינה מתמדת אך קצרה – 5.2%

שינה קצרה בתחילה שמתארך במשך הזמן – 4.7%

שינה מתמדת משך 10 שעות – 50.7%

ושינה מתמדת שנמשכת 11 שעות -39.4%

המחקר העלה שככל שהשינה הייתה קצרה יותר כך עלה הסיכון להשמנה.

במחקר הנוכחי החוקרים בדקו באיזו מידה יש למשך זמן  השינה השלכות על איכות החיים הפיזיים, הרגשיים והחברתיים.

הנתונים התקבלו מתכנית המעקב longitudinal study of Australian children. נכללו בו כשלושת אלפים ילדים בני 0-1  עד 6 עד 7 שנים. מצב השינה נבדק כל  שנתיים. בכל בדיקה ההורים התבקשו למלא שאלון ובו הם מדווחים מה הילד עשה כל 15 דקות במשך יממה אחת. על ההורים לבחור אחת מ 26 אפשרויות שהופיעו בשאלון וכמובן שינה הייתה אחת האפשרויות. איכות החיים נבדקה לפי Pediatric quality of life Inventory.

 

החוקרים הבחינו בארבעה קבוצות של ילדים לפי אופי השינה שלהם:-

שינה רגילה. בקבוצה זו נכללו  40.6% של הילדים. משך זמן השינה בגיל שנה היה 14:05 שעות והתקצר ל  10:45 שעות בגיל שש.

הקבוצה השנייה הייתה הקטנה מכולם והתאפיינה במשך זמן השינה של 9:94 שעות בגיל שנה שהתארך עם הגיל. קבוצה זאת מנתה  2:5%   מכלל הילדים.

בקבוצה השלישית – שהיוותה  11.6% מכלל הילדים, אורך השינה הלך והתקצר במשך תקופת המעקב משנה עד שש שנים  מ 13:25  בגיל שנה עד  9:44   שעות בגיל 6. כלומר תופעה דומה לקבוצה האשונה אך משך השינה היה 20 דקות עד 69 דקות קצר יותר מהקבוצה הראשונה.

הקבוצה האחרונה, בה נמצאו 45% של כלל הילדים משך השינה היה קצר בגיל שנה אך התארך עם הזמן כך שבגיל שש השינה נמשכה כמעט כמו בקבוצה הראשונה.

 

כשהחוקרים בדקו את איכות החיים הם מצאו שככל שהשינה קצרה יותר, כך הבריאות הפיזית, הרגשית והחברתית הייתה  באיכות גרועה יותר.

החוקרים מסכמים שלאור הממצאים שלהם יש צורך לבדוק שיטות התערבות להאריך שעות השינה אצל ילדים ששנתם קצרה ועל ידי כך לשפר את איכות חייהם.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש יוני 2014

 

Distinct developmental trends in sleep duration during early childhood

MaGee CA

Pediatrics 2014;133:1561

 

 

סגור חלון