חדשות

קבינט המומחים הלאומי ממליץ לשנות את דפוס חקירת המגעים של חולי קורונה למרות חיסון ולרכז מאמץ בריצוף גנטי של מחוסנים שנמצאו מאומתים

25/03/2021

סיכום דיון קבינט המומחים הלאומי 22/3/2021

משתתפים: פרופ' רן בליצר )יו"ר(, פרופ' ארנון אפק, פרופ' נחמן אש, פרופ' נדב דוידוביץ, ד"ר בעז לב, ד"ר עדי ניב יגודה, ד"ר דורית ניצן, פרופ' גליה רהב. צוות מגן ישראל: ד"ר נעה טריקי. מוזמנים: תא"ל רלי מרגלית, מפקד מפקדת 'אלון', פקע"ר.

1 . פרופ' בליצר הציג את הנושאים לדיון:

)א( הצגת פעילות מפקדת 'אלון' - נתונים, מגמות והתאמת פעילות למציאות המתפתחת

)ב( החזרת פעילות פיסית בתוכניות הכשרה והעשרה למחוננים.

)ג( אתגר ההתמודדות עם ווריאנטים בדגש על הזן הדרום אפריקאי

)ד( היערכות לחג הרמדאן, ימי זיכרון וחגיגות יום העצמאות

2 . פרופ' אש הציג עדכון סטטוס, כמו גם הערכות משרד הבריאות לקראת חודש הרמדאן )בעיקר בתיתפילה(, ימי הזיכרון ואירועי יום העצמאות.

3 . פרופ' בליצר הציג את נושא פעילות המחוננים - ברחבי ישראל פועלים כ - 58 מרכזי הכשרה והעשרה לכ – 15,000 תלמידים מחוננים. חרף האישור שניתן למגוון פעילויות לימודיות ובכלל זאת חוגים עד כה טרם אושרה פעילות פיסית של מרכזי העשרה למחוננים בשעות הבוקר (אך כן בשעות הצהריים) את הפעילות ניתן לקיים בחוץ/במבנה, בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים ועד 3 מורים לכל קבוצת תלמידים, ממספר מוגדר של בתי ספר. נוכח דיווח על שיעור נשירה משמעותי, כמו גם קיומו של צורך ריגשי, חברתי ולימודי, נדונה האפשרות לאשר הרחבה של הפעילות פיסית בכל שעות היום (יום לימודים אחד בשבוע) לקבוצות המחוננים - בדומה למתווה החוגים.

4 . מפקד מפקדת אלון הציג בפירוט את פעילות המפקדה. על רקע המציאות המפתחת ובפרט ירידה דרמטית בתחלואה הוצגו בפני המשתתפים הנתונים מחודשים נובמבר 2020 ועד מרץ 2021 , כמו גם מגוון פעולות שננקטו בחודשים האחרונים. כך לדוגמה הקמת צוותי משימה מיוחדים (צמ"מים), ושכל אחד מהם עוסק בממד אחר בפעילות )גבולות; ווריאנטים וכיו"ב(. מהנתונים שהוצגו לקבינט המומחים משתקפת מגמת שיפור משמעותית במדדי תוצא (הרמטיות חקירות וקטיעת שרשראות הדבקה) בחודשים האחרונים של 2020 , ומגמת יציבות בחודשים הראשונים של 2021 (ירידה מסוימת בשבועיים אחרונים).

5 . התנהל דיון.

סיכום:

פעילות מפקדת אלון

1 . קבינט המומחים מברך את תא"ל מרגלית על כניסתו לתפקיד מפקד מפקדת אלון, ומאחל דרך צלחה לתא"ל ניסן דוידי על 8 חודשים של עבודה מאומצת, מקצועית והישגים משמעותיים.

2 . המשתתפים בדיון מביעים הערכה רבה להתמקצעות וגזרות פעולה נוספות של מפקדת אלון בחודשים האחרונים, ובכלל זאת על הקמת צוותי משימה מיוחדים (צמ"מים) במגוון מישורים חדשים.

3 . נוכח הירידה הדרמטית בתחלואה נוצרה למפקדת אלון הזדמנות ייחודית להוכיח יעילות גוברת בקטיעת שרשראות הדבקה. זהו זמן קריטי לשיפור יכולות, העלאת ערך הפעילות וכתיבת תורת ההפעלה (כחלק מהיערכות לאתגרי העתיד).

4 . לאור סטגנציה בחודשים האחרונים קבינט המומחים מציע לחתור לשיפור במדדי התוצא. לשם כך, מוצע להתייחס לכל חולה קשה 'לא מוכר למערכת' כאירוע כשל לתחקור, ולהוסיף מאמץ לאיתור דפוסים חבויים בכלים אנליטיים מתקדמים.

5 . מוצע לשנות את דפוס החקירה של מגעים של חולים שחלו למרות חיסון (Breakthrough ) כך שיתושאלו גם מגעים מחוסנים של חולים אלה, ויומלץ להם על ביצוע בדיקה (גם אם לא בהכרח בידוד).

6 . יש לרכז מאמץ בריצוף גנטי של מאומתים, ובפרט בקרב מחוסנים שנמצאו מאומתים לנגיף, וחולים שפיתחו מחלה קשה בעקבות הדבקה כנ"ל. מהידע הנצבר, ובשל פוטנציאל סיכון מוגבר מהזן הדרום- אפריקאי לאירועי breakthrough , ממליצים המומחים להקים במפקדת אלון צוות משימה שימקד פעילותו באיתור נדבקים בזן הדרום אפריקאי ומאמץ ממוקד בהגבלת התפשטותו - בעקבות הירידה הדרמטית במספר הנדבקים היומי הכולל, המשימה כעת אפשרית יותר מבעבר.

7 . המשתתפים הדגישו את חשיבות השלמת הנתונים והמידע בין מפקדת אלון ובין ממצאים שמתקבלים מחקירות אפידמיולוגיות שמתבצעות לעובדי בריאות מאומתים. כמו כן הומלץ על השלמת נתונים וחיבור מהיר למידע שמתקבל מגורמים נוספים כגון מגן חינוך.

8 . קיימת חשיבות לעשות שימוש בכלים גיאוגרפיים לזיהוי יישובים, שכונות או אזורים בסיכון (מקומות שבהם יש ריכוז גבוה של תחלואה לצד שיעור גבוה של לא מחוסנים).

9 . על רקע פתיחה משמעותית של המשק בהתאם לתנאי התו הירוק והתו הסגול, קבינט המומחים ממליץ לשלב בחקירות האפידמיולוגיות שאלות ספציפיות שבכוחן ללמד על האפקטיביות של המתארים בסיכון מוגבר. כך לדוגמה לתשאל כל נחקר האם השתתף בפעילות תו ירוק, איזו, והאם הכללים נשמרו – וכנ"ל לפעילות תו-סגול בסיכון (כגון אכילה במסעדה בחוץ).

10 . לדעת קבינט המומחים ככל שבעתיד תהיה ירידה משמעותית נוספת בתחלואה מומלץ לשמר את פעילות הליבה של מפקדת אלון, כך שתתאפשר תגובה מיידית והתנעה מהירה של פעילות מלאה במקרה של עליה חוזרת בתחלואה או התפרצות עקב ווריאנט חדש.

פעילות הכשרה והעשרה למחוננים

11 . הומלץ פה אחד לאפשר פעילות בשעות הבוקר והצהריים למערך המחוננים בדומה ל-'מתווה חוגים', וההמלצה תועבר על ידי פרופ' אש לגורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד הבריאות.

פעילות 'מגן חינוך'

12 . לאור דיווח על אתגרים ביישום תכנית 'מגן חינוך' הוצע לעשות להסתייע באופן שיטתי במנגנונים המצויינים של שירותי בריאות התלמיד בבתי הספר, אשר הינם מיומנים בתקשורת עם הורים בגיבוש הסכמה לחיסונים/בדיקות שגרה.

היערכות לאתגרי העתיד

13 . קבינט המומחים מדגיש את פוטנציאל הסיכון הגלום בווריאנט הדרום-אפריקאי - מומלץ לרכז מאמץ מיוחד לאיתור וניטור מאומתים שהתגלו חיוביים לזן הדרום אפריקאי, לאתר מקבצי תחלואה ולהפעיל מאמץ מיוחד בקטיעת שרשראות ההדבקה. באם אכן יעילות החיסון כנגד זן זה ( 1% מההדבקות כעת) תתברר כנמוכה יותר בנתוני 'חיים אמיתיים' מישראל או העולם, עדיין הנחיות התו הסגול, המסיכות, וההגיינה יכולים לבלום את התפשטותו - בצירוף פעילות ייעודית ממוקדת של מפקדת אלון.

14 . קבינט המומחים ממליץ לנצל את ההפוגה בתחלואה לצורך:

)א( כתיבת תורה והשלמת תכנית מגירה להתפשטות זן עמיד חלקית לחיסון.

)ב( הכנת תוכנית מגירה לחידוש מבצע חיסונים ככל שיידרשו סבבים נוספים אחת לתקופה.

)ג( הפקת לקחים, מסקנות ותובנות כחלק מהיערכות למגפה הבאה, ולאחר תהליך זה, כינוס

צוותי מומחים לעדכון תורת המוכנות לפנדמיה משנת 2007 .

15 . בחלק מבתי החולים והקופות הוקמו יחידות טיפול המתמחות במענה להשלכות הקליניות של Long Covid . מומלץ להרחיב מהלך זה לכלל בתי החולים והקופות, ולקבוע תקצוב ראוי לפעילות זו.

16 . קבינט המומחים חוזר על המלצתו לנצל את ההפוגה ולתגבר באופן קבוע את תשתיות מערכת הבריאות בכלל ומערך האשפוז בפרט, להתמודדות עתידית עם עליה בתחלואה )מיטות ט.נ, מיטות פנימית, כוח אדם וכיו"ב(. תשתיות כח-אדם בתחומים קריטיים מחייבים תכנון מוקדם ופעילות לאורך חודשים ואף שנים – ויש להתחיל בכך כעת – הן בגיוס כ"א והן בהשלמת ההכשרה הנדרשת.

17 . מפאת קוצר הזמן לא הושלם דיון בהיערכות לקראת ימי הזיכרון ויום העצמאות.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<