חדשות

עלייה בגירעונות הקופות במחצית הראשונה של 2020 , מלבד מכבי כל הקופות עם הון עצמי שלילי(משרד הבריאות)

29/11/2020

מאת מערכת אי-מד

משרד הבריאות מפרסם היום את הדו"חות הכספיים של קופות החולים לחציון 2020.

 

דוחות כספיים של קופות החולים חציון 2020

1. טרם פורסמו מבחני תמיכה ביעדי איזון לקופות החולים לשנת 2020 לפיכך הדוחות לחציון אינם כוללים הכנסות בגין תמיכות אלו.

2. התפרצות נגיף ה- COVID-19 בפברואר 2020 הביאה להנחיות רבות שנועדו למנוע את התפשטותו וכן הנחיות לטיפול בחולים, המתעדכנות באופן שוטף בהתאם למצב הנדבקים בישראל. הטיפול בחולי הקורונה בקהילה, ביצוע הבדיקות לזיהוי הנגיף והתפעול השוטף בקופות החולים, שינויים בפעילות קופות החולים וירידות בשווקים הפיננסיים השפיעו על תוצאות קופות החולים לתקופה.

3. כלל קופות החולים סיימו את הרבעון השני של שנת  2020 בגרעון מפעילות בסך כולל של כ- 984 מיליון ₪ לעומת גרעון של כ-933 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

4. הגירעון ללא תמיכות לחציון הראשון של שנת 2020  הסתכם לסך של כ- 1,868 מיליוני ₪, עליה של כ-12.4% בהשוואה לגירעון ללא תמיכות בתקופה המקבילה אשתקד שהסתכם לסך של כ- 1,662 מיליוני ₪. הגידול בגירעון ללא תמיכות נובע בעיקרו מגידול הגירעון בקופת חולים כללית, כתוצאה מגידול הגירעון במגזר בתי החולים של הקופה.

5. כללית הציגה גירעון של כ-894 מיליון ₪ בתקופת הדו"ח, עליה משמעותית של כ-403 מיליון ₪ לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע בעיקר מעליה בגירעון בסך כ- 346 מיליון ₪ במגזר בתי החולים כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.

6. מכבי עברה לעודף של כ- 260 מיליון ₪ בתקופת הדוח לעומת גירעון של כ-112 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד, הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות בעקבות מאזן מבוטחים חיובי הקופה לצד ירידה בהוצאות על שירותים רפואיים. בספרי אסותא אשדוד נרשם גירעון של כ-37 מיליון ₪, לעומת גירעון של כ-40 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

7. מאוחדת הציגה גרעון של כ- 191 מיליון ₪, בדומה לגרעון בתקופה מקבילה אשתקד. הגרעון שהציגה מאוחדת גבוה באופן משמעותי ונדרשים צעדים משמעותיים על מנת להביא את הקופה לאיזון.

8. לאומית הציגה גרעון של כ- 160 מיליון ₪ בתקופת הדוח לעומת גרעון של כ- 139 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בהוצאות הנהלה וכלליות של הקופה. במקביל לגרעון גדול מורי בהון העצמי.

9. מלבד מכבי, כל קופות החולים מציגות גירעון בנכסים נטו (הון עצמי שלילי). בכללית, הגירעון בנכסים נטו עומד בתום התקופה על כ-1,226 מיליוני ₪, בלאומית הגירעון בנכסים נטו הינו בסך של כ- 1,317 מיליוני ₪ ובמאוחדת כ- 761 מיליוני ₪.

10. פעילות מגזר השב"ן בכלל הקופות הסתיימה בעודף משמעותי של כ-391 מיליון ₪ (לעומת כ-207 מיליון ₪  בתקופה המקבילה אשתקד) הנובע בעיקר מירידה בשירותים הרפואיים כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, כאשר כללית הציגה עודף של כ-154 מיליון ₪, מכבי הציגה עודף של כ- 151 מיליון ₪, מאוחדת הציגה עודף של כ-49 מיליון ₪ ובלאומית נרשם עודף של כ- 36 מיליון ₪. במהלך החציון השני הופחתו דמי חבר בתכניות השב"ן בהיקף של כ- 255 מלש"ח בחישוב שנתי.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<