חדשות

עליה מ-382 ש''ח גרעון מצרפי לקופות החולים ב-2014 ל-1.07 מיליארד ש''ח ב- 2015 (הודעת משה''ב)

22/09/2016

הגרעון המצרפי של קופות החולים עמד בשנת 2015 על כ- 1.07 מיליארד ₪, לעומת כ- 382 מיליון ש"ח  בשנת 2014. הגידול בגרעון המצרפי נבע משתי סיבות עיקריות :

  • עלייה בהיקף הגרעון ללא תמיכות, שהסתכם לסך של כ- 2.72 מיליארד ₪ לעומת כ- 2.49 מיליארד ₪ בשנת 2014, כאשר כל העלייה מוסברת בפריצה התקציבית במכבי שירותי בריאות.
  • ירידה בהיקף התמיכות שהסתכמו בשנת 2015 לכ- 1.66 מיליארד ₪ לעומת כ- 2.1 מיליארד ₪ בשנת 2014. כ- 285 מיליון ₪ מהירידה בהיקף התמיכות מוסברת באי עמידה של מכבי שירותי בריאות בתנאי הסכם הייצוב עם הממשלה ולפיכך לא הייתה זכאית לקבלת כספי התמיכה.

 

לאור היקף גירעונות קופות החולים בשנים האחרונות, אישרה הממשלה את הסיכום בין משרדי הבריאות והאוצר על שורת צעדים לצמצום הגרעון וייצוב מצבן הפיננסי של קופות החולים ובהם :

  • תוספות מקורות לעדכון בסיס תקציב קופות החולים בהיקף שנתי של מעל לכ- 420 מיליון ש"ח.
  • עדכון מרכיבי מדד יוקר הבריאות כך שיצור הלימה טובה יותר בין עדכון מקורותיהן של קופות החולים לתשומות בהן הן נושאות.
  • העברת למעלה מ- 800 מיליון ש"ח מכספי התמיכות לבסיס עלות סל הבריאות על מנת להגדיל את הוודאות והתכנון התקציבי והבטחת מנגנון עדכון (מדדי דמוגרפיה ומחירים) למקורות אלו.

בנוסף, בימים אלו מתקיימים דיונים בין הממשלה למכבי שירותי בריאות על צעדים שיובילו לבלימת וצמצום היקף הגרעון וייצוב מצבה הפיננסי של הקופה.

 

הגידול בהיקף הגרעון בא לידי ביטוי באיתנותן הפיננסית של קופות החולים. הגרעון בנכסים נטו (ההון העצמי) של קופות החולים הסתכם לכ- 1.99 מיליארד ₪, לעומת כ- 1.4 מיליארד ₪ בשנת 2014. המזומנים שבידי קופות החולים ליום 31.12.2015 הסתכמו לכ- 1.84 מיליארד ₪ כאשר 1.35 מיליארד ₪ מתוכם מהווים מקדמות מהממשלה, לעומת כ- 2.06 מיליארד בתום שנת 2014 (מתוכם  מקדמות בסך של כ- 1.55 מיליארד ₪).

 

שיעור הכנסות קופות החולים ממבוטחים במסגרת הסל הציבורי (ביקורי רופא, תרופות, שירותים רפואיים ועוד) המשיך לרדת ועמד בשנת 2015 על 6.52% מעלות סל הבריאות, לעומת שיעור של 6.68% בשנת 2015.

הירידה בשנים האחרונות מוסברת בין היתר בשל שינויי מדיניות וחקיקה, כאשר העיקריים שבהם הם פטור מלא מתשלום עבור תרופות הכלולות בסל לניצולי שואה ומעבר לגבייה במנגנון של רבעון צף.

הוספת שירותי בריאות הנפש בשנת 2015 לסל הבריאות, אשר כללה  שיעור השתתפות עצמית של 1.5% הנמוך משיעור ההשתתפות הנורמטיבית בעלות הסל הכללית העומד על 6.45%, גרמו גם הם לירידה בשיעור ההכנסות מהשתתפויות עצמיות.

 

תוצאות הפעילות

הגרעון של שירותי בריאות כללית (כולל תמיכות) גדל בשנת 2015 והסתכם לכ- 575 מיליוני ₪, עומת כ- 523 מיליוני ₪ בשנת 2014. הגידול בהיקף הגרעון נבע מהירידה בהיקף התמיכות שקיבלה הקופה, שכן הגרעון ללא תמיכות נותר זהה בהיקף של כ- 1.78 מיליארד ₪. סכום זה כולל את גרעון מגזר בתי החולים (14 בתי חולים בהם, כלליים, פסיכיאטריים, שיקומי, חולים ממושכים וילדים) של הקופה שהסתכם בשנת 2015 לכ- 1.56 מיליארד ₪ לעומת כ- 1.47 מיליארד ₪ בשנת 2014.

 

מכבי שירותי בריאות רשמה מעבר חד מעודף של כ- 124 מיליון ₪ בשנת 2014 לגרעון של כ- 462 מיליון ₪ בשנת 2015. הגרעון הגדול מוסבר בפריצה תקציבית שהביאה לעלייה של כ- 260 מיליון ₪ בהיקף הגרעון ללא התמיכות, וירידה של כ- 326 מיליון ₪ בהיקף התמיכות בשל אי זכאותה של הקופה למרבית כספי התמיכות לאור היקף הגרעון הגדול שהציגה ואי עמידתה ביעדים עליהם התחייבה במסגרת הסכם הייצוב.

לאומית שירותי בריאות הפחיתה את הגרעון ללא תמיכות בהיקף הגבוהה ביותר, כ- 18 מיליון ₪, כאשר בתוצאות הפעילות הכוללת, לאחר ירידה של 36 מיליוני ₪ בהיקף התמיכות מהממשלה, עברה הקופה לגרעון של 12 מיליון ₪ לעומת עודף מפעילות של 6 מיליון ₪ בשנת 2014.

קופת חולים מאוחדת הפחיתה את היקף הגרעון ללא תמיכות בכ- 5 מיליון ₪. כאשר לאחר ירידה של כ- 33 מיליון ₪ בהיקף התמיכות מהממשלה, הציגה הקופה גרעון של כ- 23 מיליון ₪  לעומת עודף של כ- 5 מיליון ₪ בשנת 2014.

 

תוצאות פעילות קופות החולים בשנת 2015 בהשוואה לשנת 2014 וכן גרעון מצטבר לשנים 2013-2015:

קופה

2015

2014

2013-2015

עודף/(גרעון)

שיעור מסך ההכנסות

עודף/(גרעון)

שיעור מסך ההכנסות

עודף/(גרעון) מצטבר

שיעור מסך ההכנסות

במיליוני ש"ח

באחוזים

במיליוני ש"ח

באחוזים

במיליוני ש"ח

באחוזים

כללית**

(575)

(1.88)

(523)

(1.79)

(1,525)

(1.74)

מכבי

(462)

(3.86)

124

1.07

(492)

(1.42)

לאומית

(6)

(0.14)

12

0.29

(111)

(0.91)

מאוחדת

(23)

(0.38)

5

0.09

(168)

(0.96)

סה"כ

(1,066)

(2.02)

(382)

(0.75)

(2,296)

(1.51)

*כולל בתי החולים.

 

תוצאות פעילות הקופות לשנים 2013-2015 בנטרול הכנסות מתמיכות ומרווחים או הפסדים חד פעמיים:

שנה

2015

2014

2013

במיליוני ש"ח  בערכים נומינליים

כללית

(1,788)

(1,788)*

(1,917)*

מכבי

(484)

(224)

(243)

לאומית

(278)

(296)

(239)

מאוחדת

(174)

(179)

(229)*

סה"כ

(2,724)

(2,487)

(2,628)

  *סווג מחדש

 

תוצאות אלה משתקפות מן הדוח המסכם על פעילות קופות החולים לשנת 2015, שערכו רו"ח ליאור ברק ורו"ח איתי קלטניק מהאגף לפיקוח על קופות חולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות ורו"ח דפנה ברזלי ממשרד רו"ח ברזלי ושות'. הדו"ח מציג את תוצאותיהן של ארבע קופות החולים על בסיס השוואתי לשנת 2015.

 

הוצאות

הגידול בהוצאות האשפוז (כ- 6.5%, השכר (כ- 5.8%), התרופות וציוד רפואי (כ- 8.4%), הוצאות עבור מעבדות ומכונים פרטיים (כ- 7.1%) והוצאות מנהל ומשק (כ-8.8%) בשנת 2015 לעומת ההוצאות המתואמות לשנת 2014, הביאו לעיקר העלייה בהוצאות מגזר הקהילה בשיעור של כ- 5.2%. בכלל המגזרים נרשם גידול בשיעור של כ- 4.9% בהוצאות.

כ- 2.4% מסך הוצאות הקופות במגזר הקהילה וכ- 2.1% מסך הוצאות בכלל המגזרים מוסברות בכניסתה  לתוקף של הרפורמה בבריאות הנפש בחודש יולי 2015.

שיעור העליה המתואם הנמוך ביותר במגזר הקהילה נרשם בלאומית והסתכם בכ- 3.3% (עליה מתואמת של 1.6% לנפש מתוקננת) בכללית שיעור הגידול המתואם בהוצאות עמד על כ- 4% (1.8% לנפש מתוקננת) כאשר במכבי עמד שיעור זה על כ- 7.5% (3.8% לנפש מתוקננת) ובמאוחדת על כ- 7.1% (3.7% לנפש מתוקננת).

הוצאות תפעול (לפני מימון) לנפש מתוקננת במגזר הקהילה

קופה

2015

2014

שיעור השינוי ביחס

לשנת 2014

נומינלי

נומינלי

מתואם

נומינלי

מתואם

באחוזים

כללית

5,139

4,983

5,046

3.1

1.8

מכבי

5,312

5,055

5,117

5.1

3.8

לאומית

5,349

5,200

5,263

2.9

1.6

מאוחדת

5,217

4,966

5,031

5.1

3.7

שקלול הקופות

5,207

5,016

5,080

3.8

2.5

 

 

ההוצאות בגין רכש שירותי אשפוז היוו בשנת 2015 כ- 41.0% מסך הוצאות מגזר הקהילה בכלל קופות החולים, זהה לשיעורן בשנת 2014. הוצאות השכר היוו כ- 26.1% מסך הוצאות מגזר הקהילה בכל קופות החולים בשנת 2015, ירידה קלה משיעור של כ- 26.2% בשנת 2014. שיעור ההוצאות בגין תרופות וציוד רפואי עמד על כ- 20.8% מסך הוצאות מגזר הקהילה בכל קופות החולים בשנת 2015, עלייה לעומת שיעורן בשנת 2014 אשר עמד על כ- 20.5%.

 

 

הוצאות התפעול (ללא מימון) לנפש מתוקננת במגזר הקהילה בשנת 2015 עמדו על כ- 5,207 ₪, זאת לעומת הוצאות התפעול המתואמות לנפש מתוקננת בגובה של 5,080 (מתואם) בשנת 2014, עלייה של 2.5% המוסברת בעיקרה בתוספת ההוצאה בגין שירותי בריאות הנפש.

 

הכנסות

כ- 89% מהכנסות מגזר הקהילה בכל קופות החולים וכ- 79% מהכנסות כלל המגזרים בקופות החולים נובעות ממקורות ממשלתיים על פי חוק. הכנסות אלה כוללות הכנסות מסל שירותי הבריאות, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, והכנסות מתמיכות כספיות שהממשלה מחלקת לקופות החולים בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

יתרת הכנסות קופות החולים נובעת בעיקר ממבוטחיהן.

סך ההכנסות מהממשלה עלו בשנת 2015 בכ- 3.6%, לעומת ההכנסה המתואמת לשנת 2014 וזאת על אף הירידה בהיקף ההכנסות מתמיכות. ההכנסות ממבוטחים עלו בשנת 2015 בשיעור של כ- 4.2% לעומת ההכנסה המתואמת לשנת 2014.

סל הבריאות

עלות סל שירותי הבריאות לשנת 2015 הסתכמה בכ- 41,217 מיליון ₪, גידול נומינלי של כ- 6.8% לעומת עלות הסל בשנת 2014.

 

במיליוני ש"ח

עלות סל 2014 במחירי 2014

38,582

גידול דמוגרפי (1.94%)

748

תוספת טכנולוגיות ותרופות חדשות

280

תוספת בשל הרפורמה בבריאות הנפש

973

עלות סל 2015 במחירי 2014

40,583

מדד יוקר הבריאות (1.54%)

634

סה"כ עלות סל 2015 במחירי 2015

41,217

 

שיעור חלקן בנפשות המתוקננות (בהתאם לגיל, מגדר ומקום מגורים) של כללית (בגלל מגמת ההצערה היחסית של מבוטחיה ביחס לקופות החולים האחרות) ולאומית (ירידה בשיעור חלקה במספר המבוטחים) ממשיך לרדת, לעומת עליית חלקן של מכבי ומאוחדת (הזדקנות וגידול במספר המבוטחים).

 

מצב פיננסי

לראשונה מאז תכנית ההבראה בשנת 1995, שירותי בריאות כללית מציגה גרעון בנכסים נטו (הון עצמי שלילי) של כ- 358 מיליון ₪ אשר משמעותו היא כי התחייבויותיה עולות על סך נכסיה. לאומית ממשיכה להציג גרעון בנכסים נטו של כ- 1.2 מיליארד ₪. במכבי היקף הגרעון בנכסים נטו גדל לסך של כ- 402 מיליוני ₪, כאשר רק בקופת חולים מאוחדת הגרעון הצטמצם והסתכם לסך של 31 מיליון ₪.

 

יתרות המזומנים של קופות החולים הולכות ופוחתות בשנים האחרונות, כאשר הן מושפעות משני גורמים עיקריים - היקף המקדמות שמעמידה הממשלה, והיקף העיכוב בתשלומי הקופות לספקים.

חשוב לציין כי יתרת המזומנים המינימלית במהלך החודש נמוכה מיתרת המזומנים המוצגת במאזן לסוף השנה וזאת בשל הפרשי העיתוי בין עיקר התשלומים החודשיים של הקופות, המתבצעים ברובם עד לאמצע החודש, לעיתוי קבלת עיקר הכנסותיהן של הקופות, מהביטוח הלאומי, המתקבלות בעיקר במחצית השנייה של החודש. יתרות המזומנים מהוות ימי פעילות ממוצעים של כ- 9 בכללית, כ- 21 במכבי, כ- 20 במאוחדת, ובלאומית כ- 3 ימי פעילות בלבד. 

 

מצבן הפיננסי של קופות החולים מתבטא בהון החוזר אשר מודד את הנכסים השוטפים של הקופה בניכוי ההתחייבויות השוטפות. מדד זה מצביע על הקושי של קופות החולים לעמוד בהתחייבויותיהן בשנת הכספים השוטפת ומלמד על היקף התלות במקורות המימון שמעמידה הממשלה.

הגרעון בהון החוזר בתום שנת 2015 הסתכם לכ- 9.2 מיליארד ₪, כאשר שיעור העלייה הגבוה ביותר נרשם במכבי והנמוך ביותר במאוחדת.

 

אנו מקווים כי מידע זה יסייע לציבור, לקופות החולים, למקבלי ההחלטות ולגופים שונים לקבל תמונה ברורה ומקיפה יותר על תחומי פעילותן של קופות החולים לצורך שיפור השירות לציבור ולקבלת החלטות מושכלות.

 

לדו''ח המלא

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<