לדף הבית של האיגוד הישראלי לכירורגית לב-חזהתקנון האיגוד לכירורגית לב חזה

תקנון האיגוד הישראלי לכירורגית לב חזה

הוראות יסוד

 1. i. האיגוד ייקרא בשם  "ההסתדרות הרפואית בישראל – האיגוד הישראלי לכירורגית לב וחזה –
      Israel medical association-Israel Society of Cardiothoracic Surgery", ובמסמך הזה, "האיגוד".

  ii. האיגוד יהיה חבר בהתאגדות הכירורגים בישראל – Israel surgical Federation.

  iii. לאיגוד יהיה נציג קבוע בוועד האיגוד הקרדיולוגי בישראל – Israel Heart Society

תוקף וסמיכות

 1. האיגוד הישראלי לכירורגית לב וחזה הינו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) והוא מוקם מתוקף תקנות הר"י ויונק סמכויותיו מתקנות אלה.

 2. כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לכירורגית לב וחזה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת להחלטות הר"י – בטלה.

 3. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית ו/או במוסדות המנהלים שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת להחלטות הר"י – בטלה מעיקרה.

מטרות האיגוד

 1. פיתוח וקידום מקצוע כירורגית הלב והחזה בישראל בהווה ובעתיד.

 2. פעילות לחינוך והכשרת כירורגים של הלב והחזה בכל הרמות, אימונם, התעדכנותם, התמחותם והשתלמותם ברמה הגבוהה ביותר.

 3. להוות מנהיגות ולייצג את חברי הארגון במוסדות הר"י, במועצה המדעית ובפורומים המקצועיים השונים העוסקים בעניינים הנוגעים לכירורגית הלב והחזה.

 4. פיתוח יחסי עמיתים בין כירורגי הלב והחזה בישראל ושמירה על רמה אתית מקצועית גבוהה.

 5. עידוד ופיתוח המחקר בתחום כירורגית הלב והחזה.

 6. קשירת יחסים עם גופים כירורגיים בחו"ל לשם קידום כירורגית הלב והחזה הקלינית והאקדמית בישראל וייצוגה כלפי חוץ.

 7. לשם השגת מטרות אלה רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל מיסים.

חברות

 1. באיגוד יהיו ארבעה סוגי חברים:
  1. חבר מן המניין – כל רופא חבר בהר"י בעל תואר מומחה בכירורגית לב וחזה יוכל לבחור או להבחר למוסדות הארגון.

  2. חבר שלא מן המניין – כל רופא חבר בהר"י המתמחה בכירורגית לב וחזה יוכל להנות מכל הזכויות כחבר מן המניין, להוציא הזכות לבחור או להבחר למוסדות האיגוד.

  3. חבר חוץ – רופא המוכר כמומחה על ידי איגוד לכירורגית לב וחזה בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד.

  4. חבר כבוד – חבר אשר האיגוד מבקש להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ או בעולם. חברות כבוד תוענק על ידי וועד האיגוד ברוב של לפחות שני שליש מחברי הוועד. חבר כבוד אינו חייב להיות חבר בהר"י ופטור מתשלום דמי חבר.

  5. חבר נלווה-  מפעיל מכונת לב-ריאה בעל תעודה מתאימה ממשרד הבריאות. יוכל ליהנות מכל זכויות חבר שמן המניין, להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. כמוכן לא יוכל להצביע בנושאים הנוגעים למנתחי לב-חזה.

נוהלי קבלה

 1. רופא המעוניין להתקבל כחבר באיגוד יגיש בקשה לוועד בצירוף המסמכים הרלבנטיים. הוועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תמסר למועמד בכתב. על הוועד לנמק את החלטתו במידה שהחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד וטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד.

הפסקת חברות

 1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האיגוד.

 2. עקב הוצאתו או יציאתו של חבר מהר"י.

 3. וועד האיגוד רשאי להוציא חבר מהאיגוד במקרים הבאים:
  1. אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.

  2. אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד למרות שניתנו שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.

  3. אם שוכנע הוועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד בזדון ו/או הורשע בעבירה יש עמה קלון ע"י בית משפט מוסמך או ועדת אתיקה של הר"י.

 4. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. במידה והחליט הוועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתב.

 5. רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הוועד.

 6. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד.

 7. האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה חייבת להשלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה.

מוסדות האיגוד

 1. מוסדות האיגוד הם:
  1. אסיפה כללית.
  2. וועד המונה שלושה חברים ובהם יו"ר, מזכיר וגזבר.
  3. וועדת ביקורת בת שלושה חברים.

האסיפה הכללית

 1. אסיפה כללית רגילה של האיגוד תתקיים אחת לשנה, וועד האיגוד יכנס את האסיפה ויקבע את מועדה, מקומה וסדר יומה.

 2. הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כשהדבר יראה לו. הוא חייב לכנסה אם יידרש לעשות זאת על ידי 25% מהחברים מן המניין באיגוד וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה בכתב.

 3. כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המניין תהא חוקית אם נתקיימו כל התנאים כדלהלן:
  1. נשלחו הזמנות לכל חברי האיגוד לפחות 30 יום לפני המועד שנקבע ופורסם בהם סדר יומה של האסיפה.

  2. אסיפה כללית אשר כונסה כראוי תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית למשך חצי שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

  3. סדר היום ייקבע על ידי הוועד, נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה הכללית ברוב קולות המשתתפים.

  4. את האסיפה הכללית ינהל יו"ר האיגוד.

  5. יו"ר האיגוד רשאי, בהסכמת האסיפה הכללית, לדחות את המשך האסיפה. הוא חייב לדחותה אם נדרש זאת על ידי רוב הנוכחים באסיפה.

  6. החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות, החלטות בנוגע לשינויים בתקנון: ראה סעיף 37.

  7. ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 10% מהמשתתפים.

  8. היו דעות שקולות בהצבעה על החלטה – יכריע יו"ר האיגוד.
 1. תפקידי האסיפה הכללית:
  1. קבלת דו"ח על פעילות הוועד כולל דו"ח כספי ואישורם.

  2. בחירת יו"ר האיגוד וחברי הוועד אחת לשלוש שנים.

  3. דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.

  4. התווית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ולפעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.

וועד האיגוד

 1. וועד האיגוד ייבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלש שנים. מתפקידו לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
  לחברי הוועד יכולים להבחר רק חברים מן המניין.
  הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
  יו"ר האיגוד יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.

 2. הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר וועד חדש על ידי האסיפה הכללית של האיגוד. האסיפה הכללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו.

 3. חבר וועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד. חבר וועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

יו"ר האיגוד

 1. היו"ר ייבחר באסיפה הכללית של האיגוד ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה לכהונה בת שלוש שנים.
  מתפקידו לכהן כיו"ר וועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן ולייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל. בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

מזכיר האיגוד

 1. מזכיר האיגוד ייבחר על ידי הוועד מבין חבריו.
  מתפקידיו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית והוועד, לבצע את התכתבויות האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ולהודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות.

גזבר האיגוד

 1. גזבר האיגוד ייבחר על ידי הוועד מבין חבריו.
  מתפקידיו לדאוג לגבות מסי חבר וניהול חשבונות האיגוד, עליו להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.

ועדת ביקורת

 1. האסיפה הכללית תבחר בשלושה חברים שיהוו את ועדת הביקורת.
  תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות ההחלטות.

תקציב והחלטות מסים

 1. תקציב האיגוד וגובה מיסי החבר שיוטל על חברי האיגוד ייקבעו על ידי הוועד. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הככלית.

 2. יו"ר האיגוד, המזכיר והגזבר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.

כינוסים

 1. הכינוס המדעי השנתי של האיגוד יתקיים פעם בשנה במסגרת הכינוס השנתי של החברה הישראלית לקרדיולוגיה.
 2. האיגוד יהיה שותף גם לכינוס המדעי הדו שנתי של התאגדות הכירורגים בישראל.

שינויים בתקנון

 1. שינויים בתקנון יוכלו להעשות רק ברוב של שני שלישים מהנוכחים באסיפה הכללית. כל הצעה לשינוי בתקנון פרט לסעיפים 1 עד 4 תובא בכתב על ידיד הוועד ותישלח לכל החברים עד 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.
  אין לשנות את סעיפים 1 עד 4.

פירוק האיגוד

 1. החלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% של חברים מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד יועבר רכוש האיגוד לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו לפי שיקול דעתו לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.

 

| Home | Presentations | Events | Office Bearers | Society by Law & Regulation | Members Section | Ethic code | Survey
| Specialization & Syllabus | Israeli Departments | Medical Resurces | Surgical Videos | Site Sponsors |
| Information to the Public |Search CTSnet | Members of CTSnet
|