Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2012 התמונה הקלינית וגורמי הסיכון של מחלת כיס המרה בילדים

מספר הילדים הלוקים במחלות כיס המרה הולך ומתרבה ובמקביל מתרבה מספר הילדים הזקוקים להסרת כיס המרה. בשנת 1959 אחוז הילדים שחלו במחלת כיס המרה היה 0.15%. מאז מספר המקרים גדל וכעת מגיע ל 1.9% עד 4% לפי אומדנים שונים. בבית החולים של כותבי המאמר, הממוקם בעיר היוסטון, (Houston)  טקסס,  מספר הניתוחים להסרת כיס המרה בין השנים 1960 ועד 1980  היה 36 וב 17 השנים לאחר מכן המסר עלה ל 128.

 

בתקופת הינקות גורמי סיכון להופעת אבני מרה הם פגות, הזנה תוך-ורידית, ניתוחי בטן ואלח דם. בתקופת ההתבגרות, מחלה המוליטית של הדם הייתה גורם סיכון לאבני מרה. סקרים חדשים יותר מצביעים על הריון, השימוש בגלולה למניעת הריון והשמנה כגורמי סיכון חשובים להיווצרות אבני מרה.

התמורות שחלו באטיולוגיה של מחלת כיס המרה נובעות מהעלייה בהשמנה בקרב ילדים. לדוגמה, הנתונים מעמידים אחוז הילדים הלוקים בהשמנה בשנים 2003 ו 2004 בארצות הברית ב 17.1% בהשוואה ל 13.9% בשנים 1999 ו 2000. במקביל, השכיחות של השמנה חמורה עלתה ב 300%  בארצות הברית, והשינוי הדרמטי ביותר נמצא בעדה האפרו-אמריקאנית וההיספאנית.

 

הקשר בין השמנה לבין מחלת כיס המרה מוכר היטיב באוכלוסייה המבוגרת, אך פחות ידוע באוכלוסיית הילדים. מגפת ההשמנה המשתוללת בקרב ילדים בשנים האחרונות, הבליטה את הקשר בין השמנה לבין מחלת כיס המרה גם אצל ילדים. לאור שינויים אלה, החוקרים במאמר לפנינו בדקו באופן רטרוספקטיבי את האפיונים הקליניים של ילדים שנותחו בשנים האחרונות במטרה להסיר את כיס המרה. החוקרים ציפו למצוא, שכעת גורמי הסיכון למחלת כיס המרה בקרב ילדים יידמו לגורמים הידועים באוכלוסייה המבוגרת.

 

במחקר נכללו כל הילדים בין הגילים 0 ועד 18 שנה שנותחו להסרת כיס המרה בין השנים 2005 ועד חודש אוקטובר  2008. בקבוצה נכללו 404 חולים, מהם אחוז הנקבות היה 73%.

 

39% היו ממוצא היספאנית  ו 35% לבנים. הגיל הממוצע היה 13 שנים. ההוריות לניתוח בקרב חולים מעל 3 שנים היו אבני מרה, שגרמו לתלונות קליניות, חסימת דרכי המרה ודיסקינזיה של דרכי המרה. אחוזון מסת הגוף הממוצע – ה   mean body mass index—היה 89%. 39% מהילדים לקו בהשמנה. 18% הוגדרו כחולים בהשמנה חמורה. מחלה המוליטית נמצאה ב 23%. גורמי סיכון בלתי תלויים למחלת כיס המרה בסדרה הנוכחית היו מוצא הספאני והשמנה חמורה.

 

בדיון החוקרים מציינים את העלייה במספר הניתוחים להסרת אבני מרה בבית החולים שלהם:- 1.8 ניתוחים לשנה לפני חמישים שנה עד 100 מקרים לשנה עכשיו. הגורמים העיקריים למחלת כיס המרה אז, פגות ומחלה המוליטית, לא הסבירו את העלייה בשכיחות מחלות כיס המרה כעת. מנגד, גורמי הסיכון המקובלים בקרב מבוגרים –  המין הנקבי, הגיל, השמנה ומוצא אתני, - הם אשר הסבירו  את העלייה במספר החולים במספר מחלו כיס המרה. הסיבה לשכיחות גבוהה יותר של מחלת כיס המרה בקרב נשים מוסברת בדרך כלל בהריון ובשימוש בגלולה למניעת הריון כגורמים לאבני מרה. בסקר הנוכחי לא נבדקו אפשרויות אלה.

 

הגיל הממוצע בעת האבחנה בסדרה שלנו היה 13 שנה ואילו בסקרים קודמים הגיל הממוצע היה בין  8.4 ועד 10 שנים. הסיבה לכך נעוצה אולי לשינויים ההורמונאליים שחלים בגיל ההתבגרות וכן בעלייה בהשמנה בתקופה זו.

 

החוקרים מסכמים שהשמנה ומוצא אתני הם גורמי סיכון בלתי תלויים להיווצרות אבני מרה. לאור העלייה במקרי משקל יתר והשמנה בשנים האחרונות, שומה עלינו לשקול מחלת כיס מרה כגורם אפשרי לכאבי בטן אצל בנות ובנים שמנים וכן לעודד אותנו להצטרף ביתר שאת למלחמה נגד ההשמנה.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics המקוון מיום 12 לדצמבר 2012.

 

Clinical characteristics and risk factors for symptomatic pediatric gall bladder disease

Meehta S et al

Pediatrics 2012;129;e82.

 

 

סגור חלון