Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/12/2012 התפרצות מגפת חזרת בקהילות היהודיות-אורתודוקסיות בארצות הברית

החיסון נגד חזרת הוכנס לארצות הברית בשנת 1967. בסיס התרכיב היה הזן החי של הוירוס בשם Jeryl Lynn. כעבור עשר שנים הומלץ לתת מנה יחידה של התרכיב לילדים מגיל 12 חודש ויותר, לילדים מגיל ארבע ועד שש שנים הומלץ מתן מנה שנייה של תרכיב שמכיל בנוסף לחיסון נגד חזרת, גם חיסון נגד טטנוס וחצבת – ה MMR vaccine. כתוצאה, היארעות של מחלת  החזרת בארצות הברית נפלה ב- 99% בהשוואה להיארעות המחלה בתקופה שקדמה לחיסון. בשנת 2006 הייתה התפרצות של חזרת בארצות הברית בקרב נוער מתבגר על אף העובדה שכ- 79% עד 99% מאוכלוסיית הנוער קבלה שני מנות של תרכיב החיסון. בשנים לאחר מכן התפרצויות של המחלה נרשמו גם בארצות אחרות על אף העובדה שקיבלו שתי מנות של החיסון.  מנגד, בארצות הברית מספר המקרים של חזרת שנדבקו בשנת 2008 ירד ל- 400 בלבד. בשנים  2009   ו 2010  נרשמה התפרצות נוספת בארצות הברית, הפעם בקרב תלמידי ישיבה. לא הייתה שום התנגדות לחיסון לחזרת במשפחות התלמידים, ושיעור המחוסנים בשתי מנות של התרכיב לא היה פחות מאשר באוכלוסייה הכללית. המחברים של מחקר זה, פרסמו דוח פרלימינרי שתיאר את המחלה בקרב 1521 מקרים. הממצאים במאמר לפנינו  מתייחסים לעוד 1981 מקרים אשר הופיעו בחמישה חודשים נוספים – כלומר 3472 מקרים סך הכל.

 

האבחנה של חזרת התבססה על הופעת תפיחות בלוטת הרוק – בלוטת הפרוטיד – בצד אחד או בשני הצדדים שנמשך לפחות יומיים ונעלם ללא טיפול ספציפי.  כמו כן נבדקו מחלות אשר מקורן יכול להיות הדבקה בוירוס החזרת, דוגמת דלקת קרום המוח לא חיידקי, אנצפליטיס, איבוד כושר השמיעה ללא סיבה הנראית לעין, דלקת האשכים או השחלות, דלקת רקמות השד או הלבלב. בניתוח הסטטיסטי נכללו כל המקרים שאובחנו על ידי בדיקות מעבדתיות אך גם מקרים שהתבססו על התופעות הקליניות בלבד בתנאי שהם היו במגע עם מקרה ידוע של המחלה.

 

מהניתוח הסטטיסטי אנחנו לומדים שבקרב 1648 מקרים מהם התקבלו דגימות לבדיקה מעבדתית,  ב- 50%   הבדיקה המעבדתית איששה את המחלה. יהודים אורתודוקסיים היוו 97% של הנפגעים. מתבגרים בני 13 ועד 17 היוו 27% מהלוקים בחזרת. ביניהם, 78% היו זכרים. בקבוצת הנפגעים 89% קבלו שני חיסונים ושמונה אחוזים קבלו מנה אחת. לפי הנראה מוקד עיקרי להדבקה היה בישיבות, בהן התלמידים מבלים שעות רבות בצוותא ומדברים פנים אל פנים. בדיון המחברים מתארים את שיטות הלימוד של הישיבות, ה"חברותא"  בה התלמידים יושבים ליד שולחנות, זה מול זה ומתווכחים משך שעות על הסוגיות התלמודיות. לעיתים יש עד 15 שעות לימוד ליום. מנגד, הבנות לומדות בבתי ספר דתיים עם שעות לימוד רגילות לבית ספר. השנוי בשתי שיטות הלימוד מסביר לדברי החוקרים מדוע זכרים נפגעו באופן יחסי יותר מאשר בנות. דלקת האשכים הייתה  הסיבוך הכי נפוץ ובמיוחד בקרב בנים לא מחוסנים.

 

חלק מהחולים ביקרו גם בארץ – בשנת 2009 – והדביקו את האוכלוסייה בירושלים.

החוקרים מסכמים את ממצאיהם במסקנה כי קירבה גופנית ממושכת, בעיקר בין בנים בישיבות של קהילות יהודיות אורתודוקסיות, הגביר את הסיכון להדבקה והתגבר על ההגנה המוקנית על ידי החיסון. חולים אשר קבלו שתי מנות של תרכיב החיסון היו מוגנים חלקית וסבלו ממחלה פחות חמורה.  שתי מנות של חיסון גם מנעו הדבקה בסביבה של קרבה פיזית פחות ממושכת מאשר בישיבות.


Mumps outbreak in Orthodox Jewish communities I the United States

Barskey AE et al

New Engl J Med 2012;167:1704

 

סגור חלון