Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

30/04/2013 האם האווירה בבית הספר מהווה גורם סיכון להופעת דיכאון בגיל ההתבגרות ?

 

אחת מההפרעות הנפשיות הכי שכיחות בגיל ההתבגרות היא דיכאון. תלונות אלה משבשות את ההתפתחות החברתית, הרגשית והקוגניטיבית. בנוסף, לדיכאון השלכות עד לגיל הבגרות כולל תפקוד חלש בתחום הלימודים והמקצועי ואפשרות של הפרעות נפשיות נוספות ונטייה לאבדנות. גיל ההתבגרות הוא התקופה בו הפרעות במצבי רוח עלולות להופיע וגם הזמן המתאים ביותר לעסוק במניעת הפרעות אלה.

האווירה בבית הספר משפיעה במידה ניכרת על התפתחות התלמידים ולא רק על ההתפתחות האינטלקטואלית אלא גם על ההתפתחות האמוציונאלית והחברתית. גודל בית הספר והאופי הכולל של התלמידים הם גורמים חשובים, אך חשוב מכל באיזו מידה בית הספר נותן תמיכה לתלמידים בתחום החברתי כולל – אני אצטט המונחים האנגליים, אך מיד כוונת החוקרים תתבהר  -  competence, autonomy  and relatedness. מחקרים קודמים הצביעו על כך שיחסים טובים בין התלמידים ובינם לבין המורה, תמיכה על ידי המורה, התנהגות טובה של התלמידים וניהול נבון של הכיתה – כולם מועילים במניעת תלונות דיכאוניות בקרב התלמידים. אך רוב המחקרים הקודמים בתחום לקו בשגיאות מתודולוגיות. לדוגמא, בדרך כלל החוקרים הסתמכו על דעתו של התלמיד בקשר לאווירה בבית הספר. לכן לא מדובר על הערכה אובייקטיבית אלא על הרושם הקיים אצל התלמיד. מחקרים אחרים בדקו חתך של אוכלוסיית התלמידים ולא ערכו מעקב לאורך זמן ולא לקחו בחשבון תלונות דכאוניות אצל התלמיד בעבר. לדעת החוקרים רצוי לתכנן מחקר אשר יעקוב אחרי התלמידים לאורך זמן וכן מחקר אשר ייקח בחשבון תלונות דיכאוניות בעבר. אלה היו הנקודות העיקריות שהדריכו את החוקרים במחקר הנוכחי.

במחקר תלמידים נבדקו מדי שנה החל מכיתה ז' ועד כיתה יא' במסגרת מאמץ ממשלתי בארצות הברית לשפר את רמת בתי הספר באזורים מקופחים. נכללו בו 5262 תלמידים מ 71  בתי ספר תיכוניים.

החוקרים העריכו את האווירה החברתית והחינוכית בכיתה, ההזדמנויות ללימודים שונים, ההגינות של המורים, הבהירות של ההנחיות והבטיחות.  סימני דיכאון נבדקו בעזרת סולם תלונות של המרכז למחקרים אפידימיולוגיים בארצות הברית. החוקרים בדקו את המצב החינוכי-חברתי בבית הספר כאשר הנבדקים היו בכיתה ח' וחיפשו תלונות דיכאוניות כאשר התלמידים היו בכיתה יא'.

התוצאות הראו הבדלים קלים בשכיחות הדיכאון בין בתי ספר שונים. החוקרים מצאו שיש קשר בין האווירה החברתית- חינוכית בכיתה ח' לבין הסיכון לפתח דיכאון בכיתה יא'. קשר זה היה חזק יותר אצל בנות מאשר אצל בנים.

החוקרים מסכמים שהאווירה החברתי-חינוכית בבתי ספר תיכוניים משפיעה על הסיכוי של הופעת תלונות דיכאוניות כאשר התלמיד מגיעה לכיתה יא. נטייה זו חזקה יותר בקרב בנות.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   לחודש מרץ 2013

 

School environment and adolescent depressive symptoms

Briere FN et al

Pediatrics 2003;131:e702


 

סגור חלון