ביטוח רפואי

ב-2021 היקף התמיכות בקופות החולים הסתכם בכ-7 מיליארד ש”ח, מהם 2.7 בגין הוצאות הקורונה (דו”ח משרד הבריאות)

קופות חולים

משרד הבריאות מפרסם דוח מסכם על פעילות קופות החולים לשנת 2021

 • היקף התמיכות בקופות החולים הסתכם לסך של כ-7 מיליארד ש”ח, המהווים כ-12% מעלות סל הבריאות. מתוך סכום זה כ-2.7 מיליארד ש”ח הם תמיכות בגין הוצאות הקורונה.
 • השתתפויות עצמיות ממבוטחים בסל בגין שירותים עלו בשיעור של 6.1%
 • כללית ומכבי מציגות הון עצמי חיובי, לעומת מאוחדת ולאומית המציגות הון עצמי שלילי.
 • בתי החולים של כללית סיימו את שנת 2021 בגירעון של למעלה מכ-2.6 מיליוני ש”ח, ירידה בשיעור של כ-6.1% לעומת גרעון של כ-2.8 מיליוני ש”ח בשנת 2020.

 

האגף לפיקוח על קופות חולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות, מפרסם את הדוח המסכם את פעילות קופות החולים לשנת 2021. הנתונים מבוססים על הדוחות הכספיים המבוקרים של הקופות לשנים 2021 ו-2020, על הדיווחים השוטפים שלהן ועל דיווחי רואי החשבון המלווים אותן מטעם משרד הבריאות. הדוחות המאוחדים כוללים גם את פעילות חברות הבנות המוחזקות על ידי קופות החולים, ובנוסף, משקפים את מבנה ההון של הקופות, את האיתנות הפיננסית שלהן, הכנסות הקופות והוצאותיהן ומצב נזילותן.

 

פרופ’ נחמן אש, מנכ”ל משרד הבריאות: “הרפואה בקהילה מהווה עמוד תווך משמעותי וחיוני במערכת הבריאות הציבורית. הדבר קיבל משנה תוקף בשלוש השנים האחרונות, בהן העולם התמודד עם התפרצות מגפת הקורונה, כשמערכת הבריאות ובכללה קופות החולים מציגה יכולת מרשימה.

מצבן הפיננסי של קופות החולים בישראל מדאיג ביותר. מהדוח עולה כי ללא תמיכות הקורונה בשנת 2021, קופות החולים היו בגרעונות עמוקים. על כן אנו במשרד הבריאות, בשיתוף משרד האוצר ויחד עם קופות החולים צריכים לפעול על מנת לטפל בגרעונות העמוקים של קופות החולים המשתקפים מנתוני הביניים לשנת 2022 , כדי שיוכלו להמשיך ולתת רפואה טובה בקהילה.

יחד עם זאת, היכולת של המערכת להגיב למשבר בשעת חירום מעוררת כבוד. אני מודה לצוותי ארגוני הבריאות ולעובדי משרד הבריאות שעושים לילות כימים על מנת לאפשר למערכת חשובה כל כך להמשיך ולפעול במסירות, תוך אתגרים לא פשוטים”.

 

ליאור ברק, סמנכ”ל פיקוח על קופות החולים: “הרפואה בקהילה היא אחד מעמודי התווך של הרפואה בישראל. כל אזרח פוגש את רפואת הקהילה לפחות מספר פעמים בשנה ועל כן אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על הרמה המקצועית וולצורך שיפור השירותים ותכנון ארוך טווח גם על היציבות הפיננסית של קופות החולים. רפואת הקהילה יחד עם מערכי האשפוז מהווה גורם משמעותי בטיפול הרפואי ובשמירה על בריאותם של אזרחי ישראל”.

 

הדו”ח סוקר את תוצאות הפעילות ומצבן הפיננסי של קופות החולים, הכולל גם את ההון העצמי שלהן, ומצבן של חברות הבת שלהן. הסקירה משקפת את ההוצאות וההכנסות משירותי הבריאות המוענקים למבוטחים במסגרת סל השירותים הבסיסי על פי חוק. הדוח סוקר גם שירותי בריאות נוספים, בתי החולים של כללית ונתונים פיננסיים על יתרות ותזרימי מזומנים.

 

מטרת הדוח, בין השאר, היא לייצר כלים אפקטיביים לקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות במשרדים ובדרגים השונים לקביעת מדיניות המשפיעה על פעילותן ותוצאותיהן הכספיות של קופות החולים, לקבוע את זכאותן של קופות החולים לתמיכות במסגרת הסכמי הייצוב, להציג את הנתונים להנהלות קופות החולים על מנת לנתח את הנקודות החזקות והחלשות בכל אחת מהן ביחס לכלל המערכת ולפעול לייעול הקצאת המשאבים, וכן לתת כלים למשתמשים נוספים, וביניהם הציבור, האקדמיה והעיתונות.

 

הדו”ח מחולק לכמה פרקים, בהם הכנסות, כמות המבוטחים והשינוי בקופות החולים, תוצאות הפעילות של הקופות ובתי החולים וניתוח סעיפי ההוצאות וההכנסות. בדו”ח ניתן גם למצוא מידע על כמות המבוטחים בערכים מוחלטים ולפי נפשות מתוקננות, וכן מידע על הוצאות בגין תרופות וציוד, ועוד.

 

את הדו”ח, יחד עם דוחותיהן הכספיים המלאים של קופות החולים לשנת 2021, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת: www.health.gov.il

להלן עיקרי הדו”ח:

 • העודף המצרפי (כולל כספי תמיכה) של קופות החולים עמד בשנת 2021 על כ-82 מיליוני ש”ח, לעומת גרעון של כ-85 מיליוני ש”ח בשנת 2020, בעיקר בעקבות עליה בהכנסות מתמיכות בגין פעילות הקורונה. ללא תמיכות בגין פעילות הקורונה, הגרעון המצרפי של קופות החולים מסתכם לכ-2.6 מיליוני ש”ח לעומת גרעון של כ-1.4 מיליוני ש”ח בשנת 2020.
 • השתתפויות עצמיות ממבוטחים בסל בגין שירותים עלו בשיעור של 6.1%. השתתפויות עצמיות מתרופות עלו בשיעור של כ-4.7% והשתתפויות עצמיות ממבוטחים בגין שירותים עלו משמעותית בכ-11.8% בשנת 2021 לעומת 2020. עיקר העלייה בשירותים נובעת מגידול בפעילות ובהוצאות לאחר סגרים ופעילות מצומצמת בעקבות מגפת הקורונה בשנת 2020.
 • שיעור ההכנסות ממבוטחים במסגרת הסל (השתתפויות עצמיות) עמד בשנת 2021 על 5.70% מעלות הסל, עליה לעומת שיעור של 5.49% בשנת 2020 וזאת לעומת שיעור נורמטיבי של 6.45% הקבוע בחוק. זוהי המשך מגמת ירידה משיא של 7.16% בשנת 2012.
 • כללית מימנה מתוך מקורות הסל 2.7 מיליארד ש”ח עבור בתי החולים שבבעלותה ומכבי מימנה סך של 121 מיליוני ש”ח עבור ביה”ח אסותא אשדוד במקביל לרווח סולו של 91 מיליוני ש”ח בפעילות אסותא מרכזים רפואיים.
 • היקף התמיכות בקופות החולים הסתכם לסך של כ-7 מיליארד ש”ח, המהווים שיעור של כ-12% מעלות סל הבריאות. מתוך סכום זה כ-2.7 מיליארד ש”ח הינם תמיכות בגין הוצאות הקורונה. שיעור תמיכות גבוה מעלות הסל בשילוב חוסר הוודאות על מועדי פרסום מבחני התמיכה השונים, פוגעים ביכולת הקופות לתכנן את פעילותן השוטפת ותכניות לטווח ארוך.
 • בתקופת הקורונה הועברו לקופות החולים סכומי תמיכה משמעותיים. בשל אי וודאות במועדי התמיכה יש שונות בין קופות החולים באופן ההכרה בהכנסות מתמיכה בגין קורונה. קופות החולים הכירו בהכנסות מתמיכות בהתאם למידע שהיה בידיהן במועד עריכת הדוחות. כתוצאה מכך, סכום של כ-0.6 מיליארד ש”ח (בעיקר במכבי) לא הוכר בדוחות לשנת 2021, וסכום של כ-0.4 מיליארד ש”ח הוכר בדוחות לשנת 2021 בגין תמיכות קורונה לשנת 2020.
 • הגידול הדמוגרפי של 1.78% בלבד על פיהם תוקצב הגידול בעלות סל שירותי הבריאות, נמוך משנים קודמות גם לאור עודף התמותה כתוצאה מתחלואת הקורונה בשנת 2020. הגידול בנפשות המתוקננות עלה השנה בשיעור של 1.89%, שיעור גידול נמוך בהשוואה לשנים קודמות ומוסבר בעודף התמותה בעיקר באוכלוסייה במבוגרת.

הפער בין מדדים אלו, מהווה שחיקה השווה לכ-60 מלש”ח רק בשנת 2021 (בחמש השנים האחרונות כ-558 מלש”ח), המצטברת מידי שנה ומגיעה לסכומים משמעותיים. החל משנת 2022, בהתאם להחלטת הממשלה, עדכון הסל יהיה בשיעור גידול הנפשות בשנה הקודמת בתוספת של 0.209%.

 • הון עצמי- כללית ומכבי מציגות הון עצמי חיובי. מאוחדת ולאומית מציגות הון עצמי שלילי (גירעון בנכסים נטו). במאוחדת הגירעון בנכסים נטו עומד בתום התקופה על כ-605 מיליוני ש”ח ובלאומית הגירעון בנכסים נטו הינו בסך של כ-1,142 מיליוני ש”ח.

לדו”ח המלא:

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה