Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

29/06/2014 הטיפול בדלקת הכבד כרונית מסוג C בילדים ובמתבגרים

זיהום כרוני על ידי הנגיף של הפטיטיס C  הוא בעיה רפואית כלל עולמית ואחת הסיבות העיקריות להשתלת כבד במבוגרים. ברוב הילדים החולים במחלה זו, אין תלונות קליניות והסימנים ההיסטולוגיים בכבד הם של דלקת קלה והצטלקות – fibrosis.  אך התמונה שונה כאשר ילדים אלה מגיעים לבגרות, כי אז ב 5%  יימצאו סימנים של הצטלקות נרחבת ושחמת הכבד. עובדה זו מדגישה את חשיבות הנושא.

המוסדות המוסמכים בארצות הברית ובאירופה המליצו עד עכשיו על טיפול משולב הכולל pegylated interferon alpha יחד עם ריבוירין (ribavirin)  עבור ילדים בני שלוש שנים ויותר. התגובה לטיפול טוב יותר כאשר מדובר בגנוטיפים 2 ו 3  ועם אלה להם יש פולימורפיזמים מסוימים  בגנוטיפ   IL28 B של החולה.  מאמר זה מסכם ניסיונם של שלושת המרכזים המטפלים בהפטיטיס C  בממלכה המאוחדת – the United Kingdom.

 

המאמר מתייחס לשנים 2005 ועד  2010  סך הכל 75 ילדים נכללו. 34 ילדים לקו בזיהום עם גנוטיפ 1. 39 ילדים נדבקו בגנוטיפ 2 ו 3. שני ילדים נדבקו בגנוטיפ 4. תגובה טובה וממושכת –   viral response sustained a - התקבלה ב 54 ילדים שהם 76%. באלה שלקו בזיהום בגנוטיפ1 תגובה טובה התקבלה ב 65%. באלה שלקו בגנוטיפים 2 ו 3 – ל 89% הייתה תגובה טובה; ושני הילדים שלקו בגנוטיפ 4 הראו תגובה טובה. כאשר נרשמה תגובה טובה כבר בשבוע ה 12 לטיפול, הממצא בישר בדרך כלל המשך תגובה טובה. במקרים אלה אפשר היה לקצר את תקופת הטיפול. הטיפול השפיע רק במידה קלה על איכות החיים ולא עיכב את קצב הגדילה.

 

המאמר הופיע בכתב העת Archives of Disease in Childhood  לחודש מאי 2014


Treatment of chronic viral hepatitis C in children and adolescents

Abdel-Hady M et al

Arch Dis Child 2014;99:505

סגור חלון