חדשות

בשנת 2020 קופות החולים השיגו עודף כספי מצרפי של 85 מיל' ש''ח בהשוואה לגרעון של 452 מיל ש''ח ב-2019 , אך בניכוי תמיכות הגרעון הכולל עלה מ-3.65 מיליארד ל-5.64 מיליארד ש''ח

22/07/2021

מאת מערכת אי-מד

משרד הבריאות מפרסם היום את הדו"חות הכספיים של קופות החולים.

ניתן לעיין בקישור זה בתקציר הדו"חותובקישור זה בדו"חות המלאים

להלן עיקרי הדו"ח:

תקציר: דוח מסכם על פעילות קופות החולים לשנת 2020

העודף המצרפי (כולל כספי תמיכה) של קופות החולים עמד בשנת 2020 על כ - 85 מיליוני ₪ לעומת גרעון של כ - 452 מיליוני ₪ בשנת 2019 .

השתתפויות עצמיות ממבוטחים בגין שירותים ירדו משמעותית בכ - 12.2% בשנת 2020 לעומת 2019 . עיקר הירידה נובעת משינוים בהיקף ואופן צריכת השירותים עקב התפרצות נגיף הקורונה.

שיעור ההכנסות ממבוטחים במסגרת הסל (השתתפויות עצמיות) עמד בשנת 2020 על 5.54% מעלות הסל, זאת לעומת שיעור נורמטיבי של 6.45% הקבוע בחוק.

כללית מימנה מתוך מקורות הסל 2.8 מיליארד ₪ עבור בתי החולים שבבעלותה ומכבי מימנה סך של 52 מיליוני ₪ עבור ביה"ח אסותא אשדוד במקביל לעודף של 62 מיליוני ₪ בפעילות אסותא מרכזים רפואיים. נתונים אלו מצביעים על הצורך במודל תקצוב לבתי החולים שיסדיר את היקף המימון הנדרש להם.

היקף התמיכות בקופות החולים הסתכם לסך של כ - 5.7 מיליארדי ₪, המהווים שיעור של כ - 10.19% מעלות סל הבריאות. מתוך סכום זה כ - 1.8 מיליוני ₪ הינם תמיכות בגין פעילות בתקופת הקורונה. שיעור תמיכות גבוה מעלות הסל בשילוב חוסר הוודאות על מועדי פרסום מבחני התמיכה השונים, פוגעים ביכולת הקופות לתכנן את פעילותן השוטפת ותכניות לטווח ארוך.

אל מול כספי התמיכה בתכנית להסטת פעילות ממימון פרטי לציבורי וקיצור תורים, הופחתו דמי החבר בתכניות השב"ן בסכום של כ - 875 מיליוני ₪ לשנה.

היקף הנפשות המתוקננות עלה בשיעור של 2.15% לעומת גידול דמוגרפי של 1.93% בלבד על פיהם תוקצב הגידול בעלות סל שירותי הבריאות. שחיקה זו, השווה לכ - 117 מלש"ח רק בשנת 2020 (השנים האחרונות כ- 604 מלש"ח), מצטברת מידי שנה ומגיעה לסכומים משמעותיים.

בשנים הבאות, לאור הזדקנות האוכלוסיה הצפויה, היקף השחיקה השנתי יגדל ולפיכך יש צורך עדכון המרכיב הדמוגרפי של סל שירותי הבריאות הממלכתי.

ריסון ההוצאות השכר הריאליות לנפש של קופות החולים בא לידי ביטוי בכך שירדו בשיעור של 1.4% בשנת 2020 כמו גם ירידה של 1.4% בהוצאות האשפוז. מנגד, נרשמה עליה של 82.4% בהוצאות הפיתוח, חלקן עבור תשתיות רפואה מרחוק.

הון עצמי כללית ומכבי מציגות הון עצמי חיובי. מאוחדת ולאומית מציגות הון עצמי שלילי (גירעון בנכסים נטו). -

במאוחדת הגירעון בנכסים נטו עומד בתום התקופה על כ- 644 מיליוני ₪, בלאומית הגירעון בנכסים נטו הינו בסך של כ - 1,156 מיליוני ₪.

התפרצות נגיף ה - COVID-19 בפברואר 2020 הביאה להנחיות רבות שנועדו למנוע את התפשטותו וטיפול בחולים.

הטיפול בחולי הקורונה בקהילה, ביצוע הבדיקות לזיהוי הנגיף והתפעול השוטף בקופות החולים, שינויים בפעילות קופות החולים ובתי החולים וירידות בשווקים הפיננסיים השפיעו על תוצאות קופות החולים לשנת 2020 .

להלן ריכוז התוצאות לפי קופות:

אולם אם מנטרלים את התמיכות ורווחים והפסדים חד פעמיים, התמונה נראית שונה לחלוטין:

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני