AMD

נתונים חדשים אודות Vabysmo מצביעים על ייבוש מוגבר של הרשתית לעומת aflibercept ב-nAMD וב- DME (הודעת ROCHE)

רוש

חברת רוש הכריזה כי נתוני פוסט-הוק מצביעים על כך שטיפול עם Vabysmo® (faricimab) הביא לייבוש מוגבר ומהיר יותר של הנוזלים ברשתית עם מספר הזרקות קטן יותר בהשוואה ל- aflibercept  בניוון מקולרי ניאו-וסקולרי או “רטוב” תלוי גיל(nAMD) . 1

בבצקת מקולרית סוכרתית (DME), נתוני פוסט-הוק מצביעים על כך שטיפול ב- Vabysmo  הביא לייבוש מהיר יותר עם מספר הזרקות קטן יותר וכן לפחות דליפה של כלי דם במקולה, מרכז הרשתית, בהשוואה ל- aflibercept. 2, 3 הניתוחים  ממחקרי פאזה III TENAYA ו- LUCERNE (nAMD) ו- YOSEMITE ו- RHINE (DME) שותפו בכנס השנתי של האגודה למחקר בראייה ורפואת עיניים Association for Research in Vision and Ophthalmology) ; ARVO),  שהתקיים בין התאריכים –23-27 באפריל 2023 בניו אורלינס, ארצות הברית.

“הפחתת כמות הנוזלים ברשתית קשורה לראייה משופרת,” לדברי ד”ר לוי גאראווי, M.D., Ph. D, ראש המחלקה הרפואית ומנהל פיתוח מוצרים גלובלי בחברת Roche. “נתונים אלו ממשיכים לחזק את היכולת של Vabysmo לייבש את הרשתית ואת הפוטנציאל ליצור שינוי משמעותי בחייהם של אנשים עם מחלות עיניות מסכנות-ראייה”.

Vabysmo הוא הנוגדן הבי-ספציפי הראשון לטיפול עיני ומאושר כיום ב- 60 מדינות לטיפול ב- nAMD  וב- DME, כאשר למעלה מ- 800,000 מנות של Vabysmo הופצו ברחבי העולם. 4 AMD  ניאו-וסקולרי ו- DME הם שניים מהגורמים המובילים לאובדן ראייה ברחבי העולם, המשפיעים על יותר מ- 40 מיליון בני אדם. 5 – 8 במצבים רפואיים אלה, דליפה של כלי דם עלולה לגרום להצטברות נוזלים ולנפיחות בחלק האחורי של העין, דבר התורם לאובדן ראייה. 9, 10

“ממצאים אלו מצביעים על כך ש- Vabysmo עשוי לספק יציבות טובה יותר של כלי הדם במקולה,” לדברי ד”ר רוג’ר גולדברג, M.D., MBA, רופא עיניים ב- Bay Area Retina Associates, וולנאט קריק, קליפורניה, ארצות הברית, וחוקר במחקר פאזה III של Vabysmo. “יציבות כלי הדם עשויה לתרום לייבוש מהיר יותר ולאורך זמן ממושך יותר”.

נתונים על ייבוש הרשתית ב- nAMD 1

ניתוח פוסט-הוק של נתונים מאוגדים שנאספו מתקופת המתן “ראש בראש” head-to-head) ) (שבועות 0-12) במחקרי הפאזה III TENAYA ו- LUCERNE ב- nAMD הדגים כי:*

 • Vabysmo הפחית את כמות הנוזלים ברשתית מנקודת ההתחלה, בהשוואה ל- aflibercept, כפי שנמדד על סמך ירידה בעובי תת-השדה המרכזי (central subfield thickness; CST).
  • לאחר 12 שבועות, ההפחתות ב- CST היו 145 מיקרון (µm) בזרוע Vabysmo  ו-133  מיקרון בזרוע aflibercept .
 • שיעור גבוה יותר של המטופלים ב- Vabysmo (77%) הדגימו היעדר נוזלים ברשתית לאחר 12 שבועות בהשוואה ל- aflibercept (67%), כפי שנמדד על סמך כמות הנוזל התת-רשתי והתוך-רשתי (SRF ו- IRF).
 • היעדר נוזלים ברשתית, כפי שנמדד על סמך היעדר SRF ו- IRF שנצפה ב- 75% מהמטופלים בכל זרוע טיפול, התרחש לאחר 8 שבועות עם Vabysmo לעומת 12 שבועות עם aflibercept, המקביל לפחות זריקות שניתנו למטופלי  Vabysmo  לעומת .aflibercept

נתונים על ייבוש הרשתית ודליפת כלי דם ב- DME 2, 3

ניתוח פוסט-הוק של נתונים מאוגדים שנאספו על פני שנתיים ממחקרי פאזה III  YOSEMITE ו- RHINE  ב- DME השווה את הזמן עד לשליטה בנוזלים, בהשוואה בין Vabysmo  ו- aflibercept, כפי שנמדד על סמך היעדר DME והיעדר IRF. הניתוח הדגים כי:*

 • היעדר DME, אשר הוגדר כ- CST <325 µm שנצפה ב- 75% מהמטופלים בכל זרוע טיפול, התרחש לאחר 20 שבועות עם Vabysmo לעומת 36 שבועות עם aflibercept – הבדל של כמעט 4 חודשים.
 • היעדר נוזלים ברשתית, כפי שנמדד על סמך היעדר IRF אשר נצפה ב- 50% מהמטופלים בכל זרוע טיפול, התרחש למעלה מ- 8 חודשים מוקדם יותר בקרב מטופלי Vabysmo לעומת מטופלי aflibercept.
  • היעדר IRF התרחש לאחר 48 שבועות עם Vabysmo לעומת 84 שבועות עם aflibercept, המקביל לפחות זריקות שניתנו למטופלי Vabysmo לעומת aflibercept.

ניתוח פוסט-הוק נפרד של נתונים מאוגדים שנאספו מתקופת המתן “ראש בראש” head-to-head)) (שבועות –0-16) במחקרי YOSEMITE ו- RHINE העריך דליפה של כלי דם במקולה – סמן חשוב ליציבות כלי הדם. דליפת כלי דם במקולה עלולה להוביל לעלייה בכמות הנוזלים ברשתית, מה שעלול לגרום לנפיחות ולראייה מטושטשת. 11 התוצאות הדגימו כי:*

 • אזור הדלף המקולרי במטופלי Vabysmo היה קטן יותר בשיעור של למעלה מ- 50% בהשוואה ל- aflibercept לאחר 16 שבועות.
  • Vabysmo הפחית את אזור הדלף המקולרי ל- 6 mm2 מנקודת ההתחלה, לעומת ל- 7.6 mm2 עם aflibercept.
 • כמעט פי שניים מהמטופלים (28.4%) הדגימו היעדר דלף בהשוואה ל- aflibercept (15.2%) לאחר 16 שבועות.

אודות מחקרי TENAYA ו- LUCERNE 12, 13

המחקרים TENAYA (NCT03823287)  ו- LUCERNE (NCT03823300) הם שני מחקרי פאזה III גלובליים, זהים, אקראיים, רב-מרכזיים, כפולי סמיות להערכת היעילות והבטיחות של Vabysmo  (faricimab) בהשוואה ל-  aflibercept בקרב 1,329 אנשים החיים עם  ניוון מקולרי ניאו-וסקולרי או “רטוב” תלוי-גיל  (671 ב- TENAYA ו- 658 ב- LUCERNE). כל אחד מהמחקרים כולל 2 זרועות טיפול: Vabysmo 6.0 מ”ג הניתן במרווחים של חודשיים, 3 חודשים או 4 חודשים, לאחר 4 מנות חודשיות התחלתיות שנקבעו על סמך הערכה אובייקטיבית של פעילות המחלה כפי שנמדדה באמצעות טומוגרפיה אופטית קוהרנטית והערכות חדות הראייה בשבועות 20 ו- 24; ו- aflibercept 2.0 מ”ג הניתן במרווחים קבועים של חודשיים לאחר 3 מנות חודשיות התחלתיות. בשבוע 60, מטופלים ששובצו באופן אקראי לזרוע Vabysmo  טופלו בגישה של טיפול והארכה (treat-and-extend) עד שבוע 108. זמני המתן עבור מטופלי Vabysmo במהלך שלב הטיפול וההארכה הותאם בהתבסס על התגובה לטיפול, כפי שנקבעה על פי עובי תת-השדה המרכזי  (CST)וחדות הראייה. בשתי הזרועות, בביקורי מחקר שבהם לא תוכננו הזרקות טיפוליות, ניתנו הזרקות פלצבו על מנת לשמר את הסמיות עבור החוקרים והמשתתפים.

התוצא העיקרישל המחקרים הוא השינוי הממוצע בחדות הראייה המתוקנת הטובה ביותר (BCVA) (הראייה הטובה ביותר למרחוק הניתנת להשגה על ידי הנבדק – לרבות עם תיקון כגון משקפיים – בעת קריאת אותיות בלוח בדיקת ראייה) שנה לאחר התחלת המחקר, בהשוואה לנקודת ההתחלה, לאחר מיצוע על פני שבועות 40, 44 ו- 48.  התוצאים המשניים כוללים בטיחות; אחוז המשתתפים בזרוע Vabysmo  המקבלים טיפול כל  2, 3 ו- 4 חודשים; אחוז המשתתפים המשיגים שיפור, ואחוז המשתתפים בהם נמנע אובדן, של 15 אותיות או יותר ב-BCVA  מנקודת ההתחלה לאורך זמן; ושינוי ב- CST מנקודת ההתחלה לאורך זמן.

אודות מחקרי YOSEMITE ו- RHINE  14, 15

המחקרים YOSEMITE (NCT03622580) ו- RHINE  (NCT03622593) הם שני מחקרי פאזה III גלובליים, זהים, אקראיים, רב-מרכזיים, כפולי סמיות להערכת היעילות והבטיחות של Vabysmo  (faricimab) בהשוואה ל-aflibercept  בקרב1,891  אנשים החיים עם בצקת מקולרית סוכרתית (940 ב- YOSEMITE ו- 951 ב- RHINE). כל אחד מהמחקרים כולל 3 זרועות טיפול: Vabysmo 6.0 מ”ג הניתן במרווחים של עד כל 4 חודשים, לאחר 4 מנות חודשיות התחלתיות בגישה של טיפול והארכה (treat-and-extend); Vabysmo 6.0 מ”ג הניתן במרווחים של חודשיים לאחר 6 מנות חודשיות התחלתיות; ו- aflibercept 2.0 מ”ג הניתן במרווחים קבועים של חודשיים לאחר 5 מנות חודשיות התחלתיות. משטר המינון למטופלים בזרוע הטיפול וההארכה נקבע על פי עובי תת-השדה המרכזי (CST)  וחדות הראייה. בכל שלושת הזרועות, בביקורי מחקר שבהם לא תוכננו הזרקות טיפוליות ניתנו הזרקות פלצבו על מנת לשמר את הסמיות עבור החוקרים והמשתתפים.

התוצא העיקרי של המחקרים הוא השינוי הממוצע בחדות הראייה המתוקנת הטובה ביותר (BCVA) (הראייה הטובה ביותר למרחוק הניתנת להשגה על ידי הנבדק – לרבות עם תיקון כגון משקפיים – בעת קריאת אותיות בלוח בדיקת ראייה) שנה לאחר התחלת המחקר, בהשוואה לנקודת ההתחלה, לאחר מיצוע על פני שבועות 48, 52 ו- 56. התוצאים המשניים כוללים בטיחות; אחוז המשתתפים בזרוע הטיפול וההארכה המקבלים טיפול ב- Vabysmo  כל חודש, חודשיים, 3 חודשים ו- 4 חודשים, בשבוע 52; אחוז המשתתפים המשיגים שיפור דו-שלבי או יותר מנקודת ההתחלה בחומרת רטינופתיה סוכרתית בשבוע 52; אחוז המשתתפים אשר ראייתם השתפרה; ואחוז המשתתפים בהם נמנע אובדן, של 15 אותיות או יותר ב-BCVA  מנקודת ההתחלה לאורך זמן; ואחוז המטופלים המציגים היעדר נוזל תוך-רשתי לאורך זמן.

אודות ניוון מקולרי ניאו-וסקולרי תלוי-גיל

ניוון מקולרי תלוי-גיל (AMD) הוא מצב רפואי הפוגע בחלק העין האחראי לראייה מרכזית חדה הדרושה לפעילויות כגון קריאה.4  AMD ניאו-וסקולרי או “רטוב” (nAMD) הוא צורה מתקדמת של המחלה, אשר עלולה לגרום לאובדן ראייה מהיר וחמור אם אינה מטופלת. 16, 17 המחלה מתפתחת כאשר מתרחשת צמיחה בלתי מבוקרת של כלי דם חדשים, בלתי תקינים מתחת למקולה, הגורמת לנפיחות, דימום ו / או פיברוזיס. 16 ברחבי העולם, כ- 20 מיליון בני אדם חיים עם nAMD  – הגורם המוביל לאובדן הראייה בקרב אנשים מעל גיל 60 – והמחלה אף תפגע באנשים רבים יותר ברחבי העולם ככל שאוכלוסיית העולם מזדקנת. 5 – 7

אודות בצקת מקולרית סוכרתית

בצקת מקולרית סוכרתית (DME), המשפיעה על כ- 21 מיליון אנשים ברחבי העולם, היא מחלת רשתית המסכנת את הראייה אשר, בהיעדר טיפול, נקשרת לעיוורון ולירידה באיכות החיים. 7 DME מתרחשת כאשר כלי דם פגומים דולפים לתוך המקולה –  האזור המרכזי של הרשתית האחראי לראייה החדה הנחוצה לקריאה ולנהיגה – וגורמים לנפיחות. 9, 11 מספר האנשים הסובלים מ- DME צפוי לגדול ככל שהשכיחות של מחלת הסוכרת גוברת. 18

אודות תוכנית הפיתוח הקליני של Vabysmo® (faricimab)

חברת Roche בנתה תכנית פיתוח קלינית איתנה בפאזה III עבור Vabysmo® (faricimab). התוכנית כוללת את AVONELLE-X, מחקר המשך של  TENAYA ו-LUCERNE , להערכת הבטיחות והסבילות ארוכות הטווח של Vabysmo  בניוון מקולרי נאו-ווסקולרי או “רטוב” תלוי-גיל (nAMD), ואת Rhone-X, מחקר המשך של YOSEMITE  ו- RHINE, להערכת הבטיחות והסבילות ארוכות הטווח של Vabysmo  בבצקת מקולרית סוכרתית (DME). 19, 20 בנוסף, חברת Roche חוקרת את היעילות והבטיחות של Vabysmo  במטופלים עם בצקת מקולרית על רקע חסימת וריד הרשתית בשני מחקרי פאזה III, BALATON ו- COMINO. 21, 22 כמו כן, Roche יזמה מספר מחקרי פאזה IV, לרבות מחקר Elevatum  שלVabysmo  באוכלוסיית מטופלים עם DME המצויה בתת-ייצוג; מחקר SALWEEN  של Vabysmo  בתת אוכלוסייה עם סוג nAMD  הנפוץ מאוד באסיה; ומחקר VOYAGER, פלטפורמה גלובלית לאיסוף נתונים בעולם האמיתי. 23 – 25 בנוסף לכך, חברת Roche תומכת במספר מחקרים עצמאיים נוספים אשר מטרתם לשפר את ההבנה של מצבים רפואיים ברשתית בהן קיים צורך גבוה שנותר עדיין ללא מענה. 4

אודות Vabysmo® (faricimab)

Vabysmo® (faricimab)  הוא הנוגדן הבי-ספציפי הראשון המאושר לטיפול בעיניים. 26, 27 הוא מכוון כנגד ומעכב שני מסלולי איתות הקשורים למספר מחלות רשתית מסכנות-ראייה באמצעות נטרול אנגיופואטין-2 (Ang-2) ופקטור הגדילה הווסקולרי האנדותליאלי – A (VEGF-A). 28, 29  Ang-2 ו-VEGF-A  תורמים לאובדן הראייה בכך שהם גורמים לחוסר יציבות של כלי דם, דבר העלול לגרום להיווצרותם של כלי דם דולפים חדשים ולהגברת דלקת. 28, 29 באמצעות חסימת המסלולים המערבים את  Ang-2 ו- VEGF-A, Vabysmo מכוון לייצב את כלי הדם. 28, 29 Vabysmo מאושר ב- 60 מדינות ברחבי העולם, לרבות ארצות הברית, יפן, אנגליה והאיחוד האירופי, לאנשים החיים עם ניוון מקולרי ניאו-וסקולרי או “רטוב” תלוי- גיל (nAMD)  ובצקת מקולרית סוכרתית. 4, 26, 27, 30, 31 בדיקתן של רשויות רגולטוריות נוספות נמשכת כיום. 4

 

*ערכי P הם נומינליים ואינם מותאמים לריבוי; אין להסיק מסקנה סטטיסטית רשמית בהתבסס על ערכי ה- P.

** Lucentis® (הזרקת ranibizumab) פותחה על ידי Genentech, חברה בקבוצת Roche.Genentech מחזיקה בזכויות מסחריות בארצות הברית וחברת Novartis בעלת זכויות מסחריות בלעדיות לשאר העולם.

 

1 תגובה
 1. אבינועם אופיר
  אבינועם אופיר אומר:

  50% ייבוש, אך זמני, לשנים ! מנגד – ppv מוקדם בעיניים נאיביות השיג 92-100% יובש מוחלט לאורך שנים. הסיבה – קיימות משיכות אקסטרה-פובאליות שכיחות ביותר בעיניים המוזרקות. והכל פורסם.
  מספיק עם הניסויים בבצקת הסוכרתית !!

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה