Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/11/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

13/05/2012 ההשפעה של הפרעות נשימה בגיל ששה חודשים עד שבע שנים על ההתנהגות

הפרעות נשימה בשעות הלילה ידועות כגורמי סיכון להפרעות התנהגותיות. הפרעות הנשימה כוללות נחירות, נשימה בפה פתוח ודום נשימה כלומר - sleep apnea. הפרעות אלה משבשות את חילופי הגזים בריאות, מצמצמות את מנוחת הלילה ומונעות את ההומיאוסטזיז הכימית ברמה התאית.

 

הדעה הרווחת היא שכתוצאה מהנזק המשוער לקליפת המוח המצחי – the frontal cortex- משתבשים כוח הריכוז, כושר הביצועים, כח ריסון ההתנהגות, הוויסות הרגשי וביטויי התנהגות נוספים. ההשפעה ניכרת הן בהתנהגות חיצונית – externalizing behaviors דוגמת פעילות יתר ותוקפנות והן בתלונות פנימיות – internalizing behavior דוגמת הפנמה ותלונות סומטיות. תקופת השיא של הפרעות נשימה היא בין גילאים שנתיים ועד שש שנים, אך יכולה להתחיל מוקדם יותר. תוצאות אלה של הפרעות נשימה לעיתים קרובות בלתי הפיכות, עובדה שמדגישה את הנחיצות של אבחנה מוקדמת והתערבות תרפויטית.

 

רוב המחקרים בתחום זה לוקים בפגמים מתודולוגיים. כך למשל מחקרים רבים בדקו את המצב בנקודת זמן אחת, - cross sectional study- במקום מעקב של ילדים חולים ובדיקה בנקודת זמן אחת פוגמת בטיב הממצאים. פגמים נוספים הם שיטות סטטיסטיות לא מדויקות או שיטות שלא לקחו בחשבון כל המערפלים האפשריים. מחקרים נוספים התמקדו רק בתוצאות של כריתת שקדים בילדים אלה או שהמעקב היה פחות משנתיים.

 

המחקר הנוכחי מנסה להימנע  משגיאות אלה. האבחנה התבססה על שלושה סימנים קליניים, שהם נשימה בלילה עם פה פתוח, נחירה ודום נשימה. השאלות שהחוקרים שאלו היו:-

1איך משפיעות הפרעות אלה שהתחילו בין גיל חצי שנה ועד גיל 42 חודשים, על ההתנהגות סוציו-

     אמוציונאלית בגילים ארבע שנים ושבע שנים.

2.  איך משפיעות הפרעות אלה שהתחילו בין גיל חצי שנה ועד גיל  69 חודשים, על ההתנהגות סוציו-אמוציונאלית בגילים ארבע שנים ושבע שנים.

 

המחקר התנהל במסגרת מעקב ילדים בשם Avon longitudinal study of parents and children שכולל 11,000 ילדים ובמסגרתו ההורים נחקרו כאשר הילדים הגיעו לגילים ששה, שמונה עשר, שלושים, ארבעים ושתיים, חמישים ושבע וששים ותשע חודשים. בפגישות אלה ההורים נשאלו באשר להפרעות נשימה וכן באשר להפרעות התנהגותיות.

 

התוצאות הראו שכאשר יש הפרעות נשימה הסיכויים להפרעות התנהגותיות בגיל ארבע שנים ובגיל שבע שנים  הם מ 40%  ועד 60% יותר גדולים הן בגיל ארבע שנים והן בגיל שבע שנים בהשוואה לקבוצת ילדים ללא הפרעות נשימה. ככל שההפרעה בנשימה הייתה חמורה יותר כך גדל הסיכון להפרעה בהתנהגות. מכל הפרעות התנהגותיות שנחקרו, פעלתנות יתר – כלומר hyperactivity  הייתה ההפרעה הנפוצה ביותר.

ברור שיש רווח זמן בין תחילת ההפרעות בנשימה לבין הופעת הבעיות ההתנהגותיות. החוקרים גילו הפרעות נשימה בקרב ילדים בני שנה ושנתיים. לדעתם חשוב לאבחן את ההפרעות מוקדם ככל האפשר כדי לטפל בהם ולמנוע התנהגות לקויה.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   המקוון ביום 5 במרס 2012.

 

Sleep-disordered breathing in a population based cohort: Behavioral outcomes at 4 and 7 years.

Bonuk K et al

Pediatrics 2012;129:e857.

 

 

סגור חלון