מכתב לציבור הרופאים – מטעם ארגון המתמחים בישראל

אוגוסט 2000
מתמחה יקר/ה, שלום רב,

הנדון: הישגי המתמחים בהסכם הקיבוצי החדש

לפני כשנה וחצי הוקם ארגון הרופאים המתמחים בישראל. ארגון זה הוקם ע”י מתמחים מכל רחבי הארץ ומכל תחומי ההתמחות כעמותה שלא למטרת רווח.

מטרת הארגון הנה דאגה לרווחתם ולקידומם של המתמחים בכל התחומים.
בכינוס היסוד בנובמבר 98 התקבלה החלטה על פיה עמותת המתמחים תתמקד בשלושה נושאים עיקרים:
 הגדלת שכרם הבסיסי של המתמחים והשוואתו לשכר הממוצע במשק
 שיפור תנאי ההתמחות- קיצור שעות עבודת המתמחים
 בניית תוכניות התמחות ולימוד אקדמי נאות במהלך ההתמחות, הסדרת בחינות ההתמחות ועוד.

בנושא הכפלת שכר הבסיס :
1. הובלת מאבק השכר של הרופאים בכלל והמתמחים בפרט והפעלת לחץ על ראשי ההסתדרות הרפואית ע”י הגשת עצומה , עליה היו חתומים מאות מתמחים , בעצומה נדרש, כי בדיוני השכר יוסדר ויוכפל שכר העבודה הבסיסי של המתמחים
2. ארגון המתמחים יזם כינוס ודיון בועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא שעות העבודה והשכר הנמוך של הרופאים בישראל בכלל ושל המתמחים בפרט. יו”ר הועדה וחברי הכנסת קיבלו את עמדת ארגון המתמחים ודרשו מנציגי משרד הבריאות והאוצר שינוי מהותי בשעות העבודה וקראו להעלאת שכר היסוד ל 7000 ש”ח.
עמותת המתמחים ביחד עם פעילות מתמחים מכל הארץ הצליחו לגרום לשינוי רדיקלי בגישתם של ראשי הר”י, הדבר התבטא בכך ששיפור שכרם של המתמחים עמד בחזית המאבק של הר”י, ואכן התוספת לשכר המתמחים הנה הגדולה ביותר!!!

בנושא שעות עבודת המתמחים :

ארגון המתמחים עתר לבג”צ בבקשה:
1. להגבלת שעות העבודה הרצופות ומספר התורנויות שעל המתמחים לבצע
2. להסדרת חופשת לימודים לפני בחינות שלב א ושלב ב

בג”צ הוציא צו מניעה האוסר על משרד העבודה ומשרד האוצר לחתום על הסכם קיבוצי
לציבור הרופאים עד שסוגיית שעות העבודה לא ידון בבג”צ.
לפני חתימת ההסכם הסתבר למגשרים, למעסיקים ולהר”י שללא פתרון המקובל
על ארגון המתמחים בסוגיית שעות העבודה ההסכם לא ייחתם !!!

בפגישה שנערכה עם המגשר ונציגי המעסיקים, ארגון המתמחים לא הסכים להסיר
את צו המניעה לחתימת ההסכם עד אשר מולאו כל תביעותנו בנושא שעות העבודה,
חופשה לפני בחינה והסדרת מנגנוני אכיפה וענישה במידה ובתי החולים לא יעמדו
בהסכם.

מובאים להלן הסיכומים שהושגו ע”י ארגון המתמחים בהסכם הקיבוצי, הסיכומים הנ”ל אושרו ונכללים כחלק מההסכם , הן ראשי הר”י והן האוצר חתומים על המסמך שהנו מחייבאת משרד הבריאות ואת קופת חולים כללית.

הסיכומים תקפים מה 13.07.00 ואינם ניתנים לדחייה או לפרושים אחרים!!!

1. “עבודתו של רופא המסיים ביצוע תורנות לסוגיה השונים, למעט הפעילויות הקשורות בהעברת המחלקה, תסתיים בשעה 08:00 בבוקר. רופא המסיים תורנות נדרש, לפני תום עבודתו וכחלק ממנה, להעביר את המחלקה/מחלקת מיון באופן מסודר, ובלבד שיסיים את העברת המחלקה/מיון לא יאוחר משעה 10:00 בבוקר”. הוראה זו תחול גם
כאשר העבודה לאחר תורנות מתבצעת במרפאות הקהילה, או במרפאות החוץ בבתי החולים.

2. “לא תהיה כל נפקות להסכמת הרופא לעבוד מעבר השעות הנקובות לעיל, והעסקתו כאמור תהיה אסורה בכל מקרה”

3. העסקת רופא שסיים תורנות מעבר לשעות הקבועות הנזכרות בסעיף 1 אסורה ומהווה עברת שמעת.

4. אחריות ישירה לביצוע ההנחיה הנ”ל הנה על מנהל המחלקה ומנהל בית החולים

5. תוקם מערכת שתפקידה לאכוף את הכללים לגבי שחרור מהעבודה לאחר תורנות, בין השאר בכל בית חולים יאספו יוצלבו נתונים מתוך דיווחי הנוכחות ולוחות התורנויות.

6. מנהל בית החולים ידווח אחת לחודש לגבי כל סטייה מהנהלים להנהלת משרד הבריאות/ קופ”ח., במידה ואכן הופרו הכללים יועבר הנושא הטיפול משמעתי על פי המנגנונים והנוהלים הקיימים

חופשת לימודים:

 החל ממועד חתימת ההסכם כל מתמחה יהיה זכאי לחופשת ללימודים של 25 ימי
עבודה לצורך לימודים לפני כל בחינת שלב א’ ולפני כל בחינת שלב ב’.
 חופשה זו היא בנוסף לחופשה השנתית.
 מתמחה יהיה זכאי להאריך את החופשה ללימודים באישור מנהל המחלקה על ידי
ניצול החופשה השנתית העומדת לזכותו, התמורה בעבור חופשת הלימודים תחושב
באותו אופן שבו מחושבת התמורה בעבור חופשה שנתית.
 מתמחה לא יידרש ולא יבצע תורנויות במהלך חופשת הלימודים.
 ימי החופשה ללימודים שנצברו כתוצאה מעבודה לאחר תורנות עד חתימת הסכם זה
יעמדו לרשותם של המתמחים והם יוכלו לנצלם בעתיד ליציאה לחופשת לימודים או
השתלמות עד המינוי למומחה. ימים אלה אינם ניתנים לפדיון .
 “למען הסר ספק, לא תהיה עוד זכאות לימי חופשה ולצבירתם , בגין
עבודה לאחר תורנות, וכאמור דבר זה אסור”.

שיפור תוכניות ההתמחות:

ארגון המתמחים בא במגעים עם המועצה המדעית לגבי שינויים חשובים בתוכניות ההתמחות, בימים אלה נערכים דיונים בכל הנושאים שהועלו:

1. ביטול התקנה המחייבת שהיה במחלקת האם ב 6 החודשים האחרונים להתמחות.
2. קביעת מועדי בחינות שלב א ו ב כשנה לפני מועדם.
3. בניית תוכניות מובנות לכלל המתמחים.
4. יום ספריה בשבוע.
5. מבחן הערכה שנתי לכלל המתמחים כנהוג בארצות הברית.
6. רופאות (רופאים) לאחר לידה בתשעת החודשים הראשונים לא תחויבנה לבצע תורנויות.
7. הרצאות שבועיות לכלל המתמחים בבית החולים בנושאים רפואיים משותפים.
8. שיתוף נציג ארגון המתמחים בועד ערר.
9. הקמת ועד ביקורת בנושא בחינות שלב א/ב.

קיצור שעות העבודה של המתמחים ל 24 שעות הנו הישג חסר אשר סולל את הדרך אל סיום העסקת הרופאים בתנאי עבדות. הישג זה של עמותת הרופאים הושג לאחר מאבק משפטי וציבורי של כשנתיים. יישומו תלוי בכל אחד ואחת מהרופאים. ארגון המתמחים ידאג לביצוע ההסכם ברמת המאקרו אך על כל אחד במחלקתו לעמוד על קיום ההסכם ולהשתחרר לביתו ב 08:00 בבוקר לאחר התורנות באופן מיידי.

“לא תהיה כל נפקות להסכמת הרופא לעבוד מעבר השעות הנקובות לעיל, והעסקתו כאמור תהיה אסורה בכל מקרה”

 לאחרונה הועלו הצעות של מספר מנהלי בתי חולים לפיצול התורניות , דבר המנוגד לחלוטין להסכם שנחתם בין הר”י לנציגי משרד הבריאות ונציג קופ”ח. לאחר פנייתנו להר”י החתומה על ההסכם, הוחל בפעולה משותפת של ארגון המתמחים והר”י למניעת תוכנית זו. ציבור המתמחים מתבקש להודיע לארגון המתמחים ולהר”י על כל ניסיון לפיצול התורנויות.

 ארגון המתמחים מודה לעורכת דין אביה בן ארי על השקעתה הרבה בייצוג ארגון המתמחים, בהגשת הבג”ץ ועל עזרתה הרבה במשא ומתן ובניסוח ההסכמים הנוגעים למתמחים.

אתר האינטרנט של ארגון המתמחים במסגרת אתר E-MED :
 אתר האינטרנט של ארגון המתמחים מוקם כעת כמדור מיוחד במסגרת אתר האינטרנט המקצועי לרופאים בישראל, אתר E-MED , בכתובת www.e-med.co.il ועד סוף חודש אוגוסט יושלם פיתוחו של המדור.
 באתר המתמחים ניתן יהיה להירשם לעמותה, להצטרף לפעילותה, לדווח על מחלקות בהן ההסכם הקיבוצי אינו מיושם וכן להעלות בעיות נוספות של ציבור המתמחים.
 כמו כן ישמש האתר דרך העברת אינפורמציה מארגון המתמחים אל ציבור הרופאים.
 האתר מספק כיום שירותי מידע מקצועיים לכ3,000- רופאים, ללא תשלום.
 ארגון המתמחים ממליץ לציבור המתמחים שעדיין אינו מנוי באתר לבצע הרשמה באמצעות כניסה לאתר או פנייה לחברת E-MED לקבלת טופס רישום לטלפון 1-800-360-150 , 09-7658239 או לפקס 09-7658229.

בברכה, מייסדי הארגון:

ד”ר טוביה וינברגר ד”ר רון בלוססקי
רפואת המשפחה מחלקת נשים
חיפה בי”ח רמב”ם

כתובת למכתבים: ד”ר טוביה וינברגר
קיבוץ יגור
ת.ד. 123 מיקוד 30065

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה