תקנון האגודה הישראלית לחקר העין והראיה

20 בפברואר, 1997

תקנון
שם ומבנה: שם האגודה הוא "האגודה הישראלית לחקר העין והראיה"
“(ISVER) Israel Society for Vision & Eye Research”

האגודה רשומה כעמותה על פי חוק העמותות ומוכרת כמוסד ציבורי לצורכי מס.

1. מטרות האגודה:
לקדם את הבנת העין ומערכת הראיה, ע"י מחקר בתחומים השונים של חקר העין והראיה ע"י פעולה של מדענים מדיסציפלינות שונות, הן במחקר קליני והן במחקר בסיסי.
לעודד חינוך והוראה בתחומי חקר העין והראיה בישראל.
להיות גוף המייצג את הצרכים של העוסקים בחקר העין והראיה, ולהיות גוף מקשר לגופים ממשלתיים, מוסדות מחקר והשכלה גבוהה וגורמים מממנים בישראל.
לייצג את נושא חקר העין והראיה בציבור.
ליצור קשר עם אגודות דומות בחוץ לארץ.

2. חברות באגודה:
יהיו ארבע קטגוריות של חברים באגודה:
חבר מן המניין
חבר משתלם
חבר נלווה
חבר כבוד
בקשה לחברות תוגש לוועד האגודה שיאשר קבלת חבר חדש העומד בקריטריונים המפורטים להלן.

א. חבר מן המניין: כל מדען וכל רופא (כולל משתלמים ומתמחים) המתעניין בחקר העין והראיה ופרסם לפחות 2 עבודות מדעיות כמחבר בכיר בשטח חקר העין והראיה זכאי לבקש להצטרף לאגודה. בקשה להצטרף לאגודה תהיה מלווה בחתימת שני ממליצים שהינם חברים מן המניין באגודה. את הבקשה להצטרפות יש להפנות לוועד האגודה,אשר יחליט לאשר או לדחות את הבקשה. חבר מן המניין יש לו זכות הצבעה באסיפה הכללית.

ב. חבר משתלם: מתמחה ברפואה ו/או משתלם לתואר גבוה (Ph.D, D.Sc) אשר איננו עומד בקריטריונים לחבר מן המניין יכול להצטרף כחבר משתלם לאגודה למשך תקופת השתלמות. לחבר משתלם אין זכות הצבעה באסיפה הכללית.

ג. חבר נלווה: כל אדם אשר מעוניין לתמוך ולקדם את מטרות האגודה אך איננו בעצמו חוקר של מערכת הראיה. יוזמן להשתתף בכנסים המדעיים של האגודה. חבר נלווה אין לו זכות הצבעה באסיפה הכללית.

ד. חבר כבוד: כל אישיות אשר תרמה או תורמת בצורה בולטת ומעבר לרגיל למחקר העין והראיה במובנו הרחב יכולה להיות מוצעת כחבר כבוד בעמותה.
חבר כבוד יוצע ע"י חמישה חברים מן המניין בעמותה אשר ינמקו בכתב את הסיבות להצעתם. ועד האגודה יאשר או ידחה ברוב רגיל את המעמד. לא יבחר יותר מחבר כבוד אחד לשנה. לחבר כבוד יהיו כל הזכויות של חבר רגיל. חבר כבוד לא ישלם דמי חבר.
חבר הכבוד יוזמן להרצות בכנס השנתי של האגודה בשנה בה נבחר.

בכל אסיפה כללית שנתית יגיש הועד רשימה של החברים החדשים לאישור.

2.1 הפסקת חברות:
1. הפסקת חברות ע"י החבר תעשה ע"י הודעה בכתב למזכירות האגודה.
2. האסיפה הכללית רשאית להחליט על הוצאת חבר מן העמותה. הפסקת החברות תוצע לאסיפה ע"י הועד אם החבר לא קיים את הוראות התקנון או פעל כנגד מטרות העמותה ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דבריו. חבר אשר הופסקה חברותו זכאי להגיש בקשה לחברות בדרך המקובלת לפי הנוהל הרגיל.

2.2 דמי חברות:
האסיפה הכללית תאשר (או תדחה)ברוב רגיל את גובה דמי החברות השנתיים כפי שיוצעו ע"י ועד האגודה. דמי החברות יהוו את הבסיס התקציבי השנתי לפעילות האגודה. יש לשלם את דמי החבר בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה ממזכירות האגודה. דמי החברות מזכים בהשתתפות חינם בכינוס השנתי.

2.3 תקציב האגודה:
מעבר לדמי החברות רשאית האגודה לפנות לנציגי חברות מסחריות, למוסדות מחקר והשכלה גבוהה, לגופים ממשלתיים, תעשיה, קרנות שונות ואנשים פרטיים לקבלת תמיכה לתפעול האגודה. ועד האגודה יגיש לאסיפה הכללית בכינוס השנתי דו"ח תקציבי על פעילות השנה הקודמת והצעה לאישור של תקציב לפעילות השנה השוטפת.
שנת התקציב של האגודה תהיה בין 1.1 ועד 31.12 כל שנה.

3. מוסדות האגודה:
3.1 ועד האגודה:
כל חבר מן המניין בדרגה של מרצה בכיר ומעלה (במסלול רגיל או קליני) רשאי להגיש את מועמדותו כחבר ועד. חבר מן המניין אשר מועמדותו הוצעה ע"י חבר אחר יתן את הסכמתו בכתב. מועמדות לחברות בועד תשלח בכתב לועד האגודה לפחות חודש לפני האסיפה הכללית. האסיפה הכללית תבחר את חברי ועד האגודה.
-ועד האגודה יכלול תשעה חברים. חבר הועד יבחר לתקופת כהונה של שש שנים ובאפשרותו לפרוש לאחר 3 שנים. כל שנתיים יוחלפו 3 אנשי ועד.
-הועד ייצג הן את הסקטור הקליני והן את הסקטור המחקרי ויכלול לפחות שני חוקרים עם תואר Ph.D, שעיקר זמנם מוקדם למחקר. חבר ועד אשר סיים את תפקידו רשאי להגיש מועמדותו לועד שנתיים לאחר סיום תפקידו.
-תפקידים נוספים בועד: הועד ימנה מתוכו יו"ר ונושאי תפקידים כמו גזבר, ממונה על קשרי חוץ, וכו'. יו"ר הועד וחברי הועד יעזרו לצורך תפקידם במזכירה בשכר, בחלקיות משרה כפי שיקבע ע"י הועד.

3.2 יו"ר האגודה:
כיו"ר האגודה יכהן לסירוגין חבר ועד שעיקר עיסוקו במחקר וחבר ועד שעיקר עיסוקו בקליניקה. יו"ר האגודה יבחר ע"י הועד מתוך חבריו לתקופה של 2 שנים. מינוי זה יאושר ע"י האסיפה הכללית במועד הקרוב. היו"ר יבחר לתקופת כהונה אחת עם אפשרות להארכה בשנה אחת נוספת, לפי הצעת הועד, ע"י האסיפה הכללית.

3.3 הועד יציע לאשור לאספה הכללית נשיא כבוד של האגודה אשר תרם בצורה בולטת ומעבר לרגיל לפעילות ותפקוד האגודה. נשיא הכבוד יהיה חבר הועד מתוקף תפקידו. משך כהונתו 6 שנים.

3.4 מזכירות האגודה:
מיקום המזכירות יקבע ע"י חברי הועד ברב קולות.

3.5 זכות חתימה:
היו"ר והגזבר חייבים לחתום על כל הוצאה כספית בשם האגודה. בהעדר היו"ר או הגזבר יתום אחד החברים אשר מונה כממלא מקום.

4. האסיפה הכללית:
האסיפה הכללית (הכוללת את כל החברים מן המניין באגודה, וחברי כבוד) תכונס פעם בשנה במקום, תאריך ושעה, כפי שיקבע ע"י ועד האגודה. ההודעה על כינוס האסיפה תינתן לחברים לפחות חודש מראש. בדרך כלל תכונס האסיפה הכללית במועד הכנס המדעי השנתי. הדיון באסיפה הכללית ינוהל ע"י יו"ר האגודה, החלטות תתקבלנה בהצבעה גלויה וברוב רגיל. לפי בקשה של עשרה חברים (בכתב) ושבועיים מראש תערך הצבעה חשאית בכל נושא. שינויים בתקנון האגודה דורשים רוב של 2/3. סדר היום של האסיפה הכללית יקבע ע"י ועד האגודה וישלח לכל החברים עם ההזמנה. לפי בקשה בכתב ומראש (שבועיים) של 10 חברים מן המניין ניתן להעלות נושאים לדיון שאינם מופיעים בסדר היום. האסיפה הכללית תשמיע דוחות על פעילות הועד, תדון בתוכניות הפעולה לשנה השוטפת ותאשר את התקציב השנתי של העמותה.

4.1 קוורום:
כקוורום יחשבו 30% מהחברים מן המניין של האגודה. במקרה ואין קוורום תפוזר הישיבה לשעה ותפגש לאחר מכן. כקוורום יוכר אז 10% מספר חברי האגודה. והיה ולא יהיה קוורום, לא תתקבלנה החלטות. במקרה זה תערך הצבעה בכתב ע"י משלוח מכתבים לחברים. ספירת הקולות תעשה 60 יום לאחר משלוח המכתבים.

4.2 זכות הצבעה:
חבר מן המניין או חבר כבוד זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. אין חבר רשאי להצביע באמצעות אחר.

5.כנס מדעי ופרסומים:
האגודה תקיים אחת לשנה כנס מדעי בו יוצגו עבודות מדעיות בחקר העין והראיה. מדענים ורופאים אשר אינם חברים באגודה, יכולים להשתתף בכינוס, כולל ע"י מתן הרצאה או הצגת פוסטר. משתתפים אלו ישלמו דמי השתתפות בגובה דמי חבר שנתיים. בחירת העבודות שיוצגו בכינוס השנתי תעשה לפי ערכם המדעי ע"י ועדה מדעית אשר תכלול לפחות 3 חברי ועד. אשור התוכנית הסופית יהיה על דעת רב רגיל של חברי הועד.
תקצירי העבודות יופיעו בחוברת תקצירים של הכינוס השנתי. האגודה תשתדל לפרסם את התקצירים בעתונות המדעית הבינלאומית.

6. פרוק האגודה:
ועד האגודה יכול להביא בפני האסיפה הכללית הצעה לפירוק העמותה. על הועד להמציא הצעה מעין זו לחברים לא יאוחר מחודשיים לפני האסיפה הכללית. ההחלטה על פירוק העמותה מתקבלת בהצבעה חשאית וברוב של שני שליש ממספר המשתתפים באסיפה הכללית.
במקרה של פרוק העמותה יועבר רכושה לכל גוף דומה או הזהה במטרותיו לאגודה, על פי החלטת הועד.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים