A review of therapeutic ultrasound: Effectiveness studies.

Valma J Robertson
Kerry G Baker
Physical Therapy, July 2001; 81:1339-1350.

בפזיותרפיה קיים שימוש נרחב באולטרה-סאונד כטיפול בכאב, פגיעות שלד-שריר וכאמצעי לקדם החלמה של רקמות רכות. למרות השימוש מזה 60 שנה, עד היום אין תשובות ברורות לשאלה לגבי אפקטיביות הטיפול.

מטרת הסקירה הספרותית
1. לבדוק האם ישנו בסיס מדעי להשערה שהטיפול באולטרה-סאונד הינו בעל השפעה.
2. האם הטיפול באולטרה-סאונד בלבד או אולטרה-סאונד ביחד עם התערבות טיפולית אחרת מביא לתוצאה שונה מאשר הטיפול באולטרה-סאונד פלציבו, כאשר התנאים האחרים דומים.
3. לבדוק את המידע לגבי מינון האולטרה-סאונד מתוך העבודות שנסקרו.

בחירת המאמרים לסקירה
נסקרו רק מחקרים בעלי קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת שהדגימה והחלוקה של האוכלוסייה היתה אקראית (RCT)-
Randomized controlled trials. עבודות מסוג זה נחשבות לדרך הטובה ביותר מבחינה מתודולוגית, להשוות אפקטיביות של שיטות טיפול שונות.

מהלך המחקר
נסקרו כתבי העט של מקצוע הפזיותרפיה מהשנים 1999-1975 באמצעות מנועי החיפוש המקובלים של מקצועות הבריאות. נמצאו 35 עבודות מסוג RCT בשפה האנגלית בנושא השימוש באולטרה-סאונד לטיפול בכאב, פגיעות שלד- שריר וקידום החלמה של רקמות רכות. כל העבודות עברו קריאה וסינון מתודולוגי לפי הקריטריונים של Sackett et al:
1. חלוקה אקראית לקבוצות כולל קבוצה שקבלה טיפול באולטרה-סאונד וקבוצה שקבלה אולטרה-סאונד פלציבו. כל שאר תנאי הטיפול של שתי הקבוצות זהים.
2. בודקים, נבדקים ומטפלים המפעילים את מכשיר האולטרה-סאונד עיוורים לחלוקה לקבוצות.
3. תיאור מפורט מספיק של משתנים טיפוליים כדי לאפשר חזרה מדויקת על מהלך המחקר. התיאור כולל גם את העוצמה של המכשיר, כיול המכשיר ומינון מדויק.
4. קריטריונים להערכה תקיפים ומהימנים.
5. גודל אוכלוסיית מחקר ומידת ההסתברות (אלפה).
6. ניתוח סטטיסטי מתאים.

בשלב השני של הסקירה המחברים העריכו את תוכן המחקרים כדי לשפוט את האפקטיביות הקלינית של אולטרה-סאונד לטיפול בכאב, פגיעות במערכת שלד-שריר ובקידום החלמה של רקמות רכות.

תוצאות
לאחר הסינון נמצאו 10 עבודות בעלי ערך מתודולוגי מתאים. בשתי עבודות נמצאו הבדלים בין קבוצות המחקר והביקורת. הנבדקים שקבלו טיפול באולטה-סאונד השתפרו ואלו הנבדקים שקבלו טיפול באולטרה-סאונד פלציבו לא הראו שיפור במצבם. ב- 8 המחקרים הנוספים לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות שקבלו טיפול באולטרה-סאונד לקבוצות שקבלו טיפול באולטרה-סאונד פלציבו.
החוקרים בדקו את המקור להבדל בין הקבוצות שהראו השפעה של הטיפול באולטרה-סאונד לקבוצות שלא הראו השפעה.
1. המקור להבדל אינו במינון שניתן.
2. קשה להשוות בין המחקרים בגלל השונות גדולה בסוג המחלות שטופלו באולטרה-סאונד במחקרים שנסקרו.
3. המקור להבדל אינו בקריטריונים להערכה.
4. המקור להבדל בין סוג התוצאות יכול להיות בחלקו חוסר הקפדה על הקריטריונים של הסינון הראשוני.

סיכום
ישנם מעט מחקרים מסוג RCT בעלי מבנה מתודולוגי תקין שבדקו את ההשפעה של הטיפול באולטרה-סאונד. מתוך עשרת המחקרים שנמצאו בסקירה זו, שמונה מחקרים מצאו שלא קיימת השפעה של הטיפול באולטרה-סאונד לעומת פלציבו. שתי עבודות מצאו שקיימת השפעה של הטיפול באולטרה-סאונד אבל לא ניתן לעשות הכללה בגלל השונות הגדולה בין שתי העבודות והעדר פרטים חשובים. אי לכך עדיין אין עדות משמעותית לאפקטיביות הקלינית של אולטרה-סאונד לטיפול בכאב, פגיעות שלד- שריר ולקידום החלמה של רקמות רכות.

הערת העורכת
ישנה ספרות מקצועית גם מלפני עידן מנועי החיפוש ובסקירה מסוג זה חשוב לבדוק גם דרך Index Medicus את השנים שלפני 1975. בגלל ההגבלה של עבודות בשפה האנגלית חסר מידע לגבי עבודות בשפות אחרות.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים