תקנון האיגוד הישראלי לרפואת ריאות


פרק א’ – הוראות יסוד:

שם האיגוד

האיגוד יקרא בשם:

ההסתדרות הרפואית בישראל – האיגוד הישראלי לרפואת ריאות בישראל
Israel Medical Association – Israel Society of Pulmonary Medicine

תוקף וסמכות

א. האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מהסתדרות הרפואית בישראל (ה.ר.י.) ומוקם בתוקף תקנות ההסתדרות הרפואית בישראל סעיפים 113 עד 117 כולל ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.

ב. כל תקנה מתקנות האיגוד לרפואת ריאות בישראל שאיננה מתישבת ו/או נוגדת את תקנות ה.ר.י. בטלה מעיקרה.

ג. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים ו/או המבקרים הנוגדת ו/או סותר ו/או אינה מתיישבת עם החלטות מוסדות ה.ר.י. המרכזיים בטלה מעיקרה.

מטרות האיגוד

א. להוות תא ארגוני מקצועי לרופאים מומחים במחלות ריאה ולרופאים המתמחים במחלות ריאה.

ב. לקום ולפתח בישראל את ענף רפואת הריאות, במישור הקליני, ההוראתי והאתי.

ג. לשמור על קשר רציף עם כל העוסקים ברפואת ריאות.

ד. לדאוג לחינוך דור צעיר של רופאים אשר ענינם ועיסוקם ברפואת ריאות ובמישורים הקרובים לה.

ה. לקשור קשרים עם עמיתים רופאים למחלות ריאה בחו”ל ועם חברים, איגודים וגופים דומים או קרובים בזהותם, בארץ ובחו”ל.

ו. לארגן מעת לעת פגישות מדעיות.

ז. לעזור ולייעץ בפתוח ובארגון השירותים לרפואת ריאות בישראל.

ח. להוות את הגוף הרפואי המקצועי היחיד כלפי מדיניות רפואת הריאות בישראל.

ט. לשם השגת מטרות אלו רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל מיסים (ראה סעיף מיסים).

פרק ב’ חברות

חברות באיגוד

החבר/ת באיגוד מותנית בחברות בהסתדרות הרפואית לישראל (למעט חבר שאינו מן המניין וחברי כבוד).

איגוד רופאי הריאות בישראל כולל 5 סוגי חברים:

· חבר שלא מן המניין
· חבר מן המניין
· חבר כבוד
· חבר נלווה
· חבר בדימוס

חבר מן המניין
רופא בעל מומחיות ישראלית במחלות ריאה ומתמחה במחלות ריאה.

חבר נלווה
רופא בעל מומחיות ישראלית ברפואת פנימית, ברפואת הרדמה או טיפול נמרץ. מחלות לב המתעניין ברפואת ריאות לילדים. רופא המתמחה ברפואה פנימית. ברפואת הרדמה או טיפול נמרץ מחלות לב ואשר טרם מילא הדרישות לגבי חבר מן המניין.

חבר שלא מן המניין
מדענים, חוקרים וחברים מהמקצועות הפרא רפואיים, שהם בעלי ענין מיוחד ברפואת ריאות.

חבר כבוד
כחבר כבוד יוכל להיבחר רופא מהארץ או מחו”ל אשר הצטיין בהישגים מיוחדים ותרם בשטח רפואת הריאות או בשטחים נלווים או בפעילות למען ציבור הרופאים והרפואה בישראל.
חברי כבוד יבחרו בהמלצת ועד האיגוד על ידי האסיפה הכללית של האיגוד.
חבר כבוד אינו חייב להיות חבר בהסתדרות הרפואית לישראל או מומחה למחלות ריאה, אולם לחבר כבוד לא תהיה זכות בחירה או זכות להיבחר באיגוד.

חבר בדימוס
מי שהיה חבר בחברה במשך 10 שנים ויותר ופרש מפעולתו ונמצא בדימוס יכול להיות חבר בתשלום חצי מדמי ובאישור מועצת האיגוד.

נוהלי קבלה

.1 כל מומחה ברפואת ריאות הרוצה להתקבל כחבר באיגוד יגיש לוועדת הקבלה של האיגוד בקשה בצרוף מסמכיו המקצועיים.
.2 ועדת הקבלה בת 3 חברים מן המניין תבחר על-ידי המועצה הארצית של האיגוד. תפקידה לבדוק כל בקשה ולהביאה לפני הועד את מסקנותיה. מגיש הבקשה הופך להיות חבר באיגוד רק לאחר שחברותו אושרה ברוב דעות על-ידי הועד ולאחר שיחתום על הצהרה לפיה הוא מתחייב למלא אחרי הוראות התקנות.
.3 למגיש הבקשה יש זכות ערעור על החלטת הועד עליו להגיש את הערעור אל ועדת הביקורת תוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה על החלטת ועדת הביקורת תהיה סופית, להוציא פסילה מטעמים של רמה אתית מקצועית בלתי נאותה. על פסילת המועמד מטעמים של רמה+אתית+מקצועית של ה.ר.י. הינה סופית.
.4 מועמד לחבר כבוד יכול להיות מוצע על-ידי חבר מן המניין של האיגוד בצירוף הנמקה. הצעה כזאת חייבת להגיע לועד האיגוד לא פחות משלושים יום לפני כינוס האסיפה הכללית ויו”ר האיגוד יביאה להצבעה באסיפה. קבלת המועמד לחברות כבוד חייבת להיות ברוב של 2/3 חברי האסיפה הכללית.
.5 חברות של חבר נלווה מוגבלת לתקופת התמחותו. סיים המומחה את התמחותו וקיבל תעודת מומחה, יהיה זכאי להגיש בקשה לחברות מן המניין או שלא מן המניין, על פי הנוהלים המקובלים.

זכויות וחובות

.1 כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואזוריים של האיגוד. השתתפות באסיפה הכללית מוגבלת לחברים מן המניין, חברים שלא מן המניין, חברים נלווים וחברי כבוד, אך זכות ההצבעה תינתן רק לחברים מן המניין תהא הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
.2 הועד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום מיסיו מלהשתתף באסיפה הכללית ובבחירות אקטיביות ופסיביות.
.3 על חבר שלא מן המניין מוטלות כל החובות באיגוד והוא נהנה מכל הזכויות, להוציא זכות לבחור ולהבחר למוסדות החברה ואלו שנשללו במפורש בתקנות, גובה המיסים של חבר מן המניין נקבע במחצית גובה המיסים של חבר מן המניין.
.4 כל חבר יקבל תעודת חבר על חברותו באיגוד.

הפסקת חברות

.1 עם הוצאתו ו/או יציאתו כדין מה.ר.י.|
.2 עם ביטול החברות מצד החבר. על ביטול זה יש להודיע מיד ליו”ר האיגוד בכתב. יציאת חבר מהחברה אינה משחררת אותו ממילוי כל ההתחייבויות הכספיות הוטלו עליו לפני ביטול החברות.
.3 עם קבלת החלטת המועצה הארצית לפני הצעת הועד של האיגוד על הפסקת חברותו של החבר באיגוד, רשאית המועצה הארצית להוציא חבר מהחברה בכל אחד מהמקרים הבאים|
א. אם שוכנעה כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלתו כחבר.
ב. באם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה כדין על אף שניתנו לו 3 אזהרות בכתב מאת ועד האיגוד ובלבד שחלפו 30 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה.
ג. אם שוכנעה המועצה כי החבר הפר את משמעת החברה או את תקנות החברה בזדון ו/או גרם נזק חומרי ו/או נזק מוסרי לחברה ו/או הורשע לדין בעבירה שיש עמה קלון ע”י בית משפט מוסמך או בית דין של חברים של ה.ר.י.

ערעור

בכל מקרה שתעמוד לדיון במועצת האיגוד שאלת הוצאת חבר מהאיגוד, יקבל החבר הנוגע בדבר הודעה מתאימה על מועד הדיון באיגוד ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני המועצה ולטעון את טענותיו.

פרק ג’ הארגון הפנימי

מוסדות האיגוד

.1 אסיפה כללית.
.2 ועד ארצי הכולל יו”ר, מזכיר, גזבר, ועד שני חברים.
.3 ועדת ביקורת 3 חברים.

נוהל אסיפה כללית רגילה

.1 אחת לארבע שנים ובמועד אשר ייקבע ע”י ועד האיגוד תתקיים אסיפה כללית של האיגוד.
.2 הועד באמצעות היו”ר או המזכיר, יכנס את האסיפה וישלח הזמנות לכל חברי האיגוד 30 יום לפני המועד שנקבע.
.3 האסיפה תהיה בת תוקף חוקי, אם יהיו נוכחים לפחות 2/3 ממספר חברי האיגוד הזכאים להשתתף באסיפה, אם בזמן שנקבע אין מניין חוקי כנ”ל, תידחה האסיפה הכללית לחצי שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים. זכות ההצבעה ניתנת רק לחברים מן המניין.
.4 הועד היוצא יציע מועמד ליו”ר האסיפה הכללית אשר תפקידו לנהל את האסיפה הכללית מרגע שנבחר ועד לנעילתה. עם תום הישיבה הנ”ל מסתיים תפקידו.
.5 האסיפה הכללית רשאית להציע מועמדים אחרים לתפקיד יו”ר האסיפה הכללית. מועמד הוועד או מועמדים אחרים שיוצעו, יעמדו לבחירת האסיפה הכללית מיד עם פתיחתה, ויבחרו ברוב רגיל של חברי האסיפה כללית.
.6 ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת הידיים אלא עם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות רבע מהמשתתפים.
.7 היו דעות שקולות יכריע יו”ר האסיפה הכללית.
.8 היו דעות שקולות בבחירות יכריע היו”ר על-ידי הפלת גורל.
.9 יו”ר האסיפה הכללית חייב להיות חבר מן המניין.

תפקידי האסיפה הכללית

.1 קבלת דו”ח מפעולות הועד היוצא ודו”ח כספי.
.2 בחירת יו”ר וחברי הועד של האיגוד לתקופת בחירה שתימשך עד לישיבת האסיפה הכללית הרגילה הבאה.
.3 בחירת חברי כבוד והודעה על קבלת חברים וביטול חברות מאז כינוס האסיפה הכללית הקודם.
.4 דיון והחלטות על נושאים שבסדר היום או נושאים המועלים על-ידי האסיפה.
.5 התווית הנחיות ודרכי פעולה לועד החדש לקראת פעילויות האיגוד בכהונה הבאה.

אסיפה כללית רגילה (שלא מן המניין)

במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר מדובר בנושא בעל חשיבות מירבית שאינו יכול למצוא את פתרונו בדרך אחרת, ואינו סובל דיחוי, יוכל הוועד להחליט ברוב קולות על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין ולזמן את כל החברים בהודעה שתישלח לא פחות משבועיים לפני המועד שניקבע לאסיפה.
אסיפה כזו ניתן לזמן גם על פי דרישה בכתב של 2/3 מסך כל החברים מן המניין באיגוד.

יושב ראש האיגוד

יו”ר האיגוד יבחר באסיפה הכללית ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה, למשך כהונה אחת של ארבע שנים אותו הוא יוכל להבחר שנית לאותו תפקיד לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים. אלא שדבר זה מחייב רוב מיוחס של 2/3 הנוכחים באסיפה הכללית בעלי זכות ההצבעה. הוא לא יוכל להבחר בכל מקרה לתקופת כהונה שלישית רצופה, אך יוכל לעמוד לבחירה שוב לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות.
תפקידי היו”ר הם לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו”ל, במקרה ויו”ר הועד מתפטר ו/או נבצר ממנו למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא יתכנס הועד תוך 30 יום מועד תום פעולתו של היו”ר לשם בחירת יו”ר חדש, אשר ייכהן עד תום תקופת הכהונה של הועד.
יו”ר האיגוד חייב להיות חבר מן המניין.

מזכיר/גזבר

המזכיר והגזבר יבחרו על-ידי הועד מבין חבריו ברוב קולות ויהיו אחראים בין השאר, לגביית המיסים וניהול החשבונות האיגוד.
מתפקידיהם להגיש דו”ח לוועד ולאסיפה הכללית בנושאים אלה.

הוועד

ועד החברה יהיה מורכב מחמישה חברים (כולל היו”ר) כל חברי הוועד חייבים להיות חברים מן המניין.
אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתה. הוועד ייבחר ברוב רגיל של נוכחים באסיפה הכללית, לתקופת כהונה של שלוש שנים או עד לאסיפה הכללית הבאה.
היו”ר מכנס את ישיבות הוועד וקובע את סדר היום. הישיבות חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות שלושה חברי ועד.
הועד רשאי בנסיבות מיוחדות לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין.
מתפקידיו של הועד לדאוג להגשמת מטרות האיגוד וליזום פעולות בהתאם. פחת מספר חברי הועד לפני תום תקופת כהונתו עד למטה משלושה חברים, ייכנסו חברי הוועד הנותרים ותוך 30 יום את האסיפה הכללית שלא מן המניין, לשם החלטת הרכב הוועד. חברי הוועד שנבחרו כאמור יכהנו עד תום תקופת כהונתו של היעד שאליו נבחרו.
במקרה ויו”ר הועד מתפטר ו/או נבצר ממנו למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא יתכנס הועד תוך 30 יום ממועד תום פעולתו של היו”ר לשם בחירת יו”ר חדש, אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה של הועד.
הועד רשאי להסמיך את אחד מחבריו לבצע בשמו פעולות מסוימת שהן בתחום סמכותו ולחתום בשמו על כל הקשור בפעולות אלו. אשור כזה תמיד ינתן בכתב. הועד יתכנס כל 4 חודשים לפחות.

ועדות נוספות

האסיפה הכללית ו/או הועד רשאים להקים ועדות נוספות על פי ראיית הצורך. הועד ירכז את מלוא הסמכויות בהעדרן של ועדות נוספות.

ועדות ביקורת

האסיפה כללית הרגילה תבחר בשלושה חברים שיהוו ועדת ביקורת. פחת מספר חברי הועדה מכל סיבה שהיא, יתכנס הועד על מנת להשלים את הרכב הועדה על ידי בחירת חבר(ים) נוסף(ים).
על הועדה להתכנס אחת לשנה לשם בדיקת העניינים הכספיים וחוקיות ההחלטות. בנוסף, סמכויותיה הן כל אותן סמכויות שיוחדו במפורש בתקנון זה.

פרק ד’ מיסי חבר
החברים ישלמו את המס השנתי לאיגוד הישראלי לרפואת ריאות. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלומים למטרות מיוחדות. לפי ראות עיניו ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית שעור המיסים למטרות מיוחדות יקבעו באישור הועד המרכזי של הר”י וכל שינוי או עדכון מחייב קבלת אישור מוקדם של הועד המרכזי.
חבר כבוד פטור מתשלום מיסים.
יו”ר הארגון והמזכיר/גזבר יהיו במשותף מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם.

פרק ה’ כינוס מדעי
כינוס מדעי ארצי יתקיים אחת לשנה לפחות.

פרק ו’ שינוי בתקנון
.1 כל הצעה לשינוי בתקנון פרט לסעיפים שבפרק א’ סעיף 2 א’, ב’, ג’ תומצא בכתב על+ידי הועד לחברים תוך 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית המתוכננת שבה תידון הצעה לשינוי.
.2 הצעת שינוי לתקנות פרט לסעיפים פרק א’ 2 א, ב, ג תתקבל באסיפה הכללית (מן המניין או שלא מן המניין). באם הצביעו בעדה מחצית מספר חברי האיגוד או שני שליש מהנוכחים באותה אסיפה.
.3 אין לשנות את פרק א’ סעיף 2 א, ב, ג.

פרק ז’ פרוק האיגוד
ההחלטה על פירוק האיגוד הישראלי לרפואת ריאות תוכל להתקבל רק באסיפה כללית ברוב 75% של החברים מן המניין. במקרה של פרוק האגוד יועבר רכוש האיגוד לוועד המרכזי של ה.ר.י. אשר יעבירו לפי שיקול דעתו לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים